Deklaracja zgodności Black And Decker Kd750

Deklaracja zgodności Black And Decker Kd750 jest dokumentem wystawionym przez producenta, w którym potwierdza on, że produkt jest zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości. Deklaracja zgodności określa wymagania, jakim dany produkt powinien odpowiadać, aby być zgodnym z właściwymi przepisami i spełniać wymagania jakościowe. Dla produktu Black And Decker Kd750 deklaracja zgodności zawiera informacje na temat zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE, Dyrektywą dotyczącą Artykułów Docelowych 2014/30/UE, Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE oraz Dyrektywą Wodociągową 98/83/WE.

Ostatnia aktualizacja: Deklaracja zgodności Black And Decker Kd750

Dyrektywy nowego podejścia nakładają na przedsiębiorców obowiązek wystawienia deklaracji zgodności UE, zanim wyrób zostanie wprowadzony do obrotu lub do użytku. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi sporządzić i podpisać deklarację zgodności UE. Jest to jeden z etapów procesu oceny zgodności, który kończy się nadanie znaku CE na wyrób. Deklaracja zgodności jest dokumentem, w którym producent lub jego upoważniony przedstawiciel stwierdza, że jego produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywach nowego podejścia. W chwili podpisania deklaracji zgodności producent bierze całkowitą odpowiedzialność za zgodność wyrobu z przepisami prawa.

Jak długo powinno się przechowywać deklarację zgodności?

Deklaracja zgodności musi być przechowywana przez okres 10 lat od daty wprowadzenie wyrobu na rynek. Dla niektórych wyrobów okres ten może się zmienić. Za przechowanie odpowiedzialny jest producent lub upoważniony przedstawiciel posiadający siedzibę w UE. Dla wyrobów importowanych odpowiedzialność ta spoczywa na importerze.

Jeżeli produkt podlega pod kilka dyrektyw nowego podejścia, to producent lub upoważniony przedstawiciel wystawia jedną deklarację zgodności. Deklaracje zgodności muszą być udostępnione na żądanie organów nadzoru rynku. Dla wyrobów tj. :

 • maszyny,
 • urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
 • urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne,
 • przyrządy pomiarowe,
 • rekreacyjne jednostki pływające,
 • dźwigi,
 • systemy kolei dużych prędkości i kolei konwencjonalnych
 • elementy Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym

jest obowiązek przekazywania deklaracji zgodności razem z wyrobem.

Jakie informacje musi posiadać deklaracja zgodności?

Wzór deklaracji zgodności zawarty jest w Załączniku III do Decyzji nr 768/2008/UE lub w odpowiednich unijnych przepisach harmonizacyjnych. Podczas wystawiania deklaracji zgodności pomocna może być norma EN ISO 17050-1, która dotyczy ogólnych wymagań podczas jej wystawiania.

Deklaracja zgodności powinna zawierać co najmniej:

 1. Numer identyfikujący wyrób.
 2. Nazwę i adres producenta lub upoważnionego przedstawiciela.
 3. Oświadczenie, że deklaracja jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.
 4. Dane identyfikacyjne produktu umożliwiające jego identyfikowalność.
 5. Wszystkie zawarte unijne przepisy harmonizacyjne, które produkt musi spełniać.
 6. Nazwa oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli brała udział w procedurze oceny zgodności.
 7. Wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być wymagane, jeśli to stosowne.
 8. Data i miejsce wydania deklaracji oraz podpis i stanowisko upoważnionej osoby.

Należy pamiętać, że dla danego wyrobu w przepisach prawnych mogą być dodatkowe wymagania dotyczące zawartości deklaracji zgodności.

Kto wydaje deklaracje zgodności?

Deklaracja zgodności CE to dokument, który może wydać wyłącznie producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel. Przedstawicielem producenta może być importer lub dystrybutor produktu, który opatruje go własnym logiem. Odpowiedzialność za prawdziwość informacji zawartych w deklaracji spoczywa na podpisującym go podmiocie. Producent nie tylko wydaje, ale i przechowuje deklarację na terenie UE. Ważne jest rozróżnienie deklaracji zgodności od certyfikatu zgodności lub innych dokumentów pochodzących z jednostek certyfikujących i badawczych. Nie są one tożsame z deklaracją zgodności producenta i nie stanowią podstawy do wydania znaku CE.

Gdzie wydawana jest deklaracja zgodności?

Nie istnieje żadna instytucja lub organ, w którym wydaje się deklarację zgodności. Ważne jest nie tyle gdzie, ile kto ją wydaje. Najczęściej producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel wydaje ją w siedzibie swojej firmy lub sporządza w biurze doradcy.

 • Akrotix 3000 - Deklaracja zgodności

  pdf159kB
 • Akrotix 3000 satyna - Deklaracja zgodności

  pdf159kB

  Akrylak 3000 Lakier półmat - Deklaracja zgodności

  pdf56kB

  Akrylit 3000 Grunt Koncentrat - Deklaracja zgodności

  pdf189kB

  Akrylit 3000 PW - Deklaracja zgodności

  pdf237kB

  Akrylit 3000 Siloxan - Deklaracja zgodności 2

  pdf215kB

  Akrylit 3000 Siloxan - Deklaracja zgodności 1

  pdf225kB

  EXTRA MAT - Deklaracja zgodności producenta

  pdf115kB

  Emakol 3000 - Deklaracja zgodności

  pdf307kB

  Farba Deweloperska - Deklaracja zgodności

  pdf169kB

  Farba Silikonowa BIO - Deklaracja zgodności producenta

  pdf55kB

  Gotowa Gładź Szpachlowa - Deklaracja zgodności

  jpg204kB

  Litbet 3000 - Deklaracja zgodności

  pdf173kB

  Podkład Uniwersalny - Deklaracja zgodności

  pdf219kB

  Polinak 3000 biały - Deklaracja zgodności

  pdf159kB

  Polinit 3000 - Deklaracja zgodności 2

  pdf215kB

  Polinit 3000 - Deklaracja zgodności 1

  pdf228kB
 • Akrotix 3000 - Deklaracja zgodności

  pdf159kB
 • Akrotix 3000 satyna - Deklaracja zgodności

  pdf159kB

  Akrylak 3000 Lakier półmat - Deklaracja zgodności

  pdf56kB

  Akrylit 3000 Grunt Koncentrat - Deklaracja zgodności

  pdf189kB

  Akrylit 3000 PW - Deklaracja zgodności

  pdf237kB

  Akrylit 3000 Siloxan - Deklaracja zgodności 2

  pdf215kB

  Akrylit 3000 Siloxan - Deklaracja zgodności 1

  pdf225kB

  EXTRA MAT - Deklaracja zgodności producenta

  pdf115kB

  Emakol 3000 - Deklaracja zgodności

  pdf307kB

  Farba Deweloperska - Deklaracja zgodności

  pdf169kB

  Farba Silikonowa BIO - Deklaracja zgodności producenta

  pdf55kB

  Gotowa Gładź Szpachlowa - Deklaracja zgodności

  jpg204kB

  Litbet 3000 - Deklaracja zgodności

  pdf173kB

  Podkład Uniwersalny - Deklaracja zgodności

  pdf219kB

  Polinak 3000 biały - Deklaracja zgodności

  pdf159kB

  Polinit 3000 - Deklaracja zgodności 2

  pdf215kB

  Polinit 3000 - Deklaracja zgodności 1

  pdf228kB

  Sigma Siloxan Topcoat - Deklaracja zgodności

  pdf85kB

  Sigmascan - Deklaracja zgodności WE

  pdf50kB

  Superlatex Classic (Ag+) - Deklaracja zgodności

  pdf250kB

Deklaracja zgodności Black And Decker Kd750

Bezpośredni link do pobrania Deklaracja zgodności Black And Decker Kd750

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Deklaracja zgodności Black And Decker Kd750