Dokument rozwiązania 3m 1124227c

Dokument rozwiązania 3m 1124227c to opis zastosowania systemu współpracy w celu łatwiejszego zarządzania zadaniami zespołu. Umożliwia on pracownikom monitorowanie postępów w projekcie, udzielanie informacji zwrotnych i szybką komunikację. Pozwala użytkownikom tworzyć i dzielić się dokumentami, wykonywać takie czynności jak przypisywanie zadań do poszczególnych członków zespołu, a także wymiana wskazówek i informacji. Dokument rozwiązania 3m 1124227c może znacznie zmniejszyć czas zajmowany przez zarządzanie i współpracę w projekcie, a także pomóc w utrzymaniu dokumentacji i informacji w jednym miejscu.

Ostatnia aktualizacja: Dokument rozwiązania 3m 1124227c

Wypowiedzenie umowy to najczęstsza forma rozwiązania stosunku pracy. Większość umów o pracę, a już na pewno umowę zawartą na czas nieokreślony, można wypowiedzieć. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę jedna ze stron musi skutecznie doręczyć drugiej dokument wypowiedzenia.

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę. Kodeks pracy wymienia tu również porozumienie stron, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i rozwiązanie z upływem czasu, na jaki umowa została zawarta.

Co do zasady umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu. Przed jego upływem może być jednak rozwiązania właśnie za wypowiedzeniem.

Ważne! Umowę o pracę za wypowiedzeniem może rozwiązać każda ze stron. Może to zatem zrobić zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Kodeks pracy przewiduje różne okresy wypowiedzenia dla poszczególnych rodzajów umów.

Rodzaj umowy a okres wypowiedzenia

Poniżej podstawowe w tabeli przedstawione zostały podstawowe okresy wypowiedzenia umowy o pracę w zależności od rodzaju umowy.

Okres wypowiedzenia

Warunki

Umowa o pracę

na czas nieokreślony/nieokreślony

2 tygodnie

pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy

1 miesiąc

pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy

3 miesiące

pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

na okres próbny

3 dni robocze

okres próbny nie przekracza 2 tygodni

1 tydzień

okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie

okres próbny wynosi 3 miesiące

Jak prawidłowo ustalić okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Warto pamiętać, iż okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Jak już wspomniano, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Do takiego okresu wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy. W innych przypadkach również stosuje się tę zasadę, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem tego okresu. Co istotne, dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną ze stron można ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy, a ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy.

Z wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę wiąże się ważne dla pracownika uprawnienie w postaci zwolnienia na poszukiwanie pracy. Pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę. Zwolnienie takie ma wymiar 2 lub 3 dni roboczych w zależności od tego, w jakim występuje okresie wypowiedzenia (odpowiednio w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego lub trzymiesięcznego wypowiedzenia).

Pamiętajmy też, iż w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową.

Pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. Pracownikowi przysługuje wówczas odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia jest możliwe z winy pracownika i z innych przyczyn.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenia w winy pracownika często nazywane jest zwolnieniem dyscyplinarnym. Pracodawca może w ten sposób rozwiązać z pracownikiem umowę w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pierwszy z warunków w postaci ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych jest pojęciem dość ogólnym, dlatego wzbudza sporo kontrowersji. Jest też przedmiotem wielu orzeczeń sądów. Przykładowo w wyroku z dnia 11 marca 2020 r. (sygn. III PK 24/19) Sąd Najwyższy uznał, iż w pojęciu "ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych" mieszczą się trzy elementy. „Przy dokonywaniu kwalifikacji zachowania pracownika jako ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych ustawodawca wymaga więc po pierwsze - aby było ono bezprawne, czyli naruszające objęte treścią stosunku pracy obowiązki o charakterze podstawowym, po drugie - by znamionowała je ciężka wina (tzw. subiektywna), przez którą rozumie się umyślność lub rażące niedbalstwo, po trzecie - aby spowodowało poważne naruszenie interesów pracodawcy bądź naraziło go na szkodę, przy czym wystarcza samo zagrożenie powstania takich skutków. Dodać do tego trzeba, że uzasadnioną przyczyną rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k. p. nie musi być jedynie zawinione uchybienie”.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia również z powodu długotrwałej choroby pracownika. Jest to możliwe, gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

 • dłużej niż 3 miesiące – w przypadku pracownika, który był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – w przypadku pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub sytuacji, gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.
 • Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia także w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wyżej wymienione, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

  Przepisy określają jednak sytuacje, gdy bez wypowiedzenia nie jest możliwe rozwiązanie umowy. Tak jest w przypadku nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku czy w przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną (w okresie popierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku). Po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie jest możliwe.

  Czy bez wypowiedzenia może rozwiązać umowę o pracę również pracownik? Tak. Takie rozwiązanie umowy przez pracownika jest możliwe, gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Ponadto pracownik może rozwiązać umowę o pracę w takim trybie, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

  Pracownik powinien pamiętać o zachowaniu formy pisemnej dla oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia. Należy również wskazać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

  Ważne! Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

  Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

  Ta forma rozwiązania umowy o pracę z jednej strony daje obu stronom sporą elastyczność, z drugiej zaś wymaga współdziałania. Każda ze stron może wyjść z inicjatywą zawarcia takiego porozumienia. Przepisy nie wymagają formy pisemnej do zawarcia porozumienia, ale warto ją zastosować jako dowód przy ewentualnym sporze.

  Wypowiedzenie umowy o pracę - wzory

  Poniżej prezentujemy przykładowe wzory wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika.

  POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

  …………………… dnia …………….. r.
  (miejscowość i data)

  Pracownik:

  …………………………..

  …………………………..
  (dane pracownika)

  Pracodawca:

  ……………………………

  ……………………………
  (dane pracodawcy)


  Wypowiedzenie umowy o pracę

  Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ………………….. (data podpisania umowy o pracę) w …………………. (miejscowość gdzie została podpisana umowa) pomiędzy ………………………. (pełna nazwa pracodawcy) a ………………………………….. (imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego ……………………………

  z poważaniem

  …………………….
  (podpis pracownika)

  Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

  ………………………………………….
  (podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

  Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika POBIERZ WZÓR >>>

  Polecamy: Jak wypowiadać umowy o pracę. Procedura i wzory dokumentów

  NOWOŚĆ na Infor. pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

  W tej części znajdziesz materiały do pobrania, które mogą być pomocne
  przy korzystaniu z naszych usług

  Cennik usług

  Cennik usług TNT ważny od 2. 01. 2023

  Opłaty celne obowiązują od 1. 07. 2020

  Należności celno-podatkowe naliczane przy odprawie celnej importowej przesyłek FedEx i TNT

  Pakowanie przesyłek

  Bezpieczne akowanie przesyłek - praktyczne wskazówki

  Dla kandydatów

  Oświadczenie o ochronie prywatności dla kandydatów (PL) - pobierz

  Candidate Privacy Notice (ENG) - pobierz

  Inne

  Formularz COD - pobierz

  Formularz zmiany COD - pobierz

  Oświadczenie e-faktura - pobierz

  Procedury działkowe – dla Zarządu

  Poniżej znajdują się dokumenty, które wg nowej ustawy, statutu i regulaminu są stosowane w różnych sytuacjach przez zarządy ROD. W imieniu Polskiego Związku Działkowców zastrzegam prawo do używania powyższych dokumentów wyłączenie na potrzeby statutowe Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców. Wykrycie przypadku używania tych dokumentów w innych Stowarzyszeniach niż Polski Związek Działkowców będzie zgłaszane jako naruszenie praw autorskich.

  Interaktywny formularz, który można wypełnić na komputerze a następnie wydrukować.

  POBIERZ

  Interaktywny formularz, który można wypełnić na komputerze a następnie wydrukować. pl/wp-content/uploads/2022/05/02-podanie-o-przydzial-przeniesienie-prawa-do-dzialki. pdf" target="_blank" rel="noopener">POBIERZ

  Zanim prezes ROD podpisze umowę z działkowcem, powinna zostać podjęta uchwała zezwalająca prezesowi na podpisanie umowy. pl/wp-content/uploads/2022/05/07-uchwala-w-sprawie-wyrazenia-zgdy-na-dzierzawe. pdf" target="_blank" rel="noopener">POBIERZ

  Poniższy dokument wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej ma zastosowanie w przypadku nabycia działki drogą przeniesienia prawa między dwoma działkowcami. pl/wp-content/uploads/2022/05/08-01-wypowiedzenie_umowy_dzialkowiec-dzialkowiec. pdf" target="_blank" rel="noopener">POBIERZ

  Poniższy wzór uchwały ma zastosowanie w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, działki nabytej drogą przeniesienia prawa między dwoma działkowcami. pl/wp-content/uploads/2022/05/08-02-uchwala-o-wypowiedzeniu-umowy-dzialkowiec-dzialkowiec. pdf" target="_blank" rel="noopener">POBIERZ

  Poniższy dokument wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej ma zastosowanie w przypadku nabycia działki drogą przeniesienia prawa między zarządem ROD a działkowcem. pl/wp-content/uploads/2022/05/09-01-wypowiedzenie-umowy-zarzad-dzialkowiec. pdf" target="_blank" rel="noopener">POBIERZ

  Poniższy wzór uchwały ma zastosowanie w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, działki nabytej drogą przeniesienia prawa między zarządem a działkowcem. pl/wp-content/uploads/2022/05/09-02-uchwala_o_wypowiedzeniu_umowy_zarzad-dzialkowiec. pdf" target="_blank" rel="noopener">POBIERZ

  Poniższy dokument wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej ma zastosowanie w przypadku nabycia działki drogą przeniesienia prawa przed 2014 rokiem. pl/wp-content/uploads/2022/05/10-01-wypowiedzenie_umowy_zarzad-dzialkowiec-przed-2014-rok. pdf" target="_blank" rel="noopener">POBIERZ

  Poniższy wzór uchwały ma zastosowanie w przypadku wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, działki nabytej drogą przeniesienia prawa przed 2014 rokiem. pl/wp-content/uploads/2022/05/10-02-uchwala-o-wypowiedzeniu-umowy-zarzad-dzialkowiec-przed-2014-rok. pdf" target="_blank" rel="noopener">POBIERZ

  Dokument rozwiązania 3m 1124227c

  Bezpośredni link do pobrania Dokument rozwiązania 3m 1124227c

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokument rozwiązania 3m 1124227c