Instrukcja konserwacji i obsługi Aeg Di 8820

Instrukcja konserwacji i obsługi Aeg Di 8820 jest szczegółowym opisem, jak należy konserwować i używać odkurzacza. Zawiera ona instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, konserwacji, czyszczenia i konserwacji odkurzacza, jak również kontroli i instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania. Instrukcje są zaprojektowane w sposób, który ułatwia korzystanie z odkurzacza, dzięki czemu można zapewnić bezpieczeństwo i wydajność. Instrukcja konserwacji i obsługi Aeg Di 8820 zawiera wszystkie niezbędne informacje, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i zapewnić optymalne działanie odkurzacza.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konserwacji i obsługi Aeg Di 8820

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Moc

grza‐

nia

Zastosowanie:

Czas

Wskazówki

9

Zagotowanie większej ilości wody, gotowanie makaronu, obsmażanie

mięsa (gulasz, mięso duszone w sosie własnym), smażenie frytek

Informacja na temat

akryloamidów

Ważne! Zgodnie ze stanem najnowszej

wiedzy naukowej akryloamidy

powstające podczas przyrumieniania

potraw (zwłaszcza zawierających

skrobię) mogą stanowić zagrożenie dla

zdrowia. Z tego powodu zaleca się

pieczenie i smażenie potraw w jak

najniższych temperaturach oraz unikanie

ich nadmiernego przyrumieniania.

5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Urządzenie należy oczyścić po każdym

użyciu.

Zawsze używać naczyń z czystym

dnem.

Zarysowania lub ciemne plamy

na płycie ceramicznej nie mają

wpływu na działanie urządzenia.

Usuwanie zabrudzeń:

1.

– Usuwać natychmiast: stopiony

plastik, folię oraz zabrudzenia z

potraw zawierających cukier. W

przeciwnym razie zabrudzenia

mogą spowodować uszkodzenie

urządzenia. Użyć specjalnego

skrobaka do szkła. Przyłożyć skro‐

bak pod ostrym kątem do szklanej

powierzchni i przesuwać po niej

ostrzem.

– Usunąć, gdy urządzenie wystar‐

czająco ostygnie: ślady osadu ka‐

mienia i wody, plamy tłuszczu,

metaliczne odbarwienia. Użyć

specjalnego środka czyszczącego

do szkła ceramicznego lub stali

nierdzewnej.

2.

Przetrzeć urządzenie wilgotną

szmatką z dodatkiem detergentu.

3.

Na koniec wytrzeć urządzenie do su‐

cha czystą ściereczką.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Nie można uruchomić

urządzenia lub sterować

nim.

Ponownie uruchomić

urządzenie i w ciągu

mniej niż 10 sekund usta‐

wić moc grzania.

Dotknięto równocześnie

2 lub więcej pól czujni‐

ków.

Dotknąć tylko jednego

pola czujnika.

Włączona jest funkcja

Stop+Go.

Patrz rozdział „Codzienna

eksploatacja”.

Na panelu sterowania

znajdują się plamy tłusz‐

czu lub woda.

Wyczyścić panel sterowa‐

nia.

10 www. aeg. com

• Jeśli nie można uniknąć suszenia tkanin za‐

wierających olej roślinny lub do smażenia albo

produktów zabrudzonych środkami do pielęg‐

nacji włosów, w pierwszej kolejności należy

wyprać je w gorącej wodzie ze zwiększoną

ilością detergentu. Dzięki temu niebezpie‐

czeństwo zostanie częściowo ograniczone

(ale nie wyeliminowane całkowicie).
Ostatnia część programu suszenia jest prze‐

prowadzana bez nagrzewania (cykl studze‐

nia), aby rzeczy były schłodzone do tempera‐

tury, która nie spowoduje ich uszkodzenia.

• Nie instalować urządzenia za zamykanymi lub

przesuwanymi drzwiami lub drzwiami, których

zawiasy umieszczone są po przeciwnej stro‐

nie zawiasów urządzenia, co uniemożliwia

całkowite otwarcie urządzenia.

• Płyny zmiękczające do tkanin lub podobne

produkty należy stosować zgodnie z zalece‐

niami ich producentów.

• Aby uniknąć poparzenia oczu, ust i gardła, na‐

leży przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa

zamieszczonych na opakowaniu detergentu.

• Przedmioty z tworzywa sztucznego nie są od‐

porne na wysoką temperaturę.
– Stosując zasobnik z detergentem należy

wyjąć go przed ustawieniem programu su‐

szenia.

– Nie używać zasobnika z detergentem po

ustawianiu programu ciągłego.

OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie pożarem lub wy‐

buchem.

• Nie umieszczać łatwopalnych produktów lub

przedmiotów nasączonych łatwopalnymi pro‐

duktami w urządzeniu, na nim lub w jego po‐

bliżu. Jeśli nie można tego uniknąć, należy

dobrze wypłukać rzeczy czyszczone przy uży‐

ciu łatwopalnych produktów.

• Aby uniknąć zagrożenia wystąpienia samoza‐

płonu, nie należy zatrzymywać programu su‐

szenia przed zakończeniem cyklu suszenia,

jeśli nie można natychmiast wyjąć z niej

wszystkich rzeczy i rozłożyć ich w celu schło‐

dzenia.

Występuje zagrożenie poparzeniem!

• Po przerwaniu programu suszenia pranie i bę‐

ben mogą być gorące. Wyjąć ostrożnie pranie.

• Nie dotykać szyby drzwi podczas trwania pro‐

gramu. Szyba może być gorąca.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Występuje zagrożenie odniesieniem ob‐

rażeń i uszkodzenia urządzenia.

• Przed przystąpieniem do konserwacji należy

wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewo‐

du zasilającego z gniazda elektrycznego.

• Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać

wody pod ciśnieniem ani pary wodnej.

• Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej

szmatki. Stosować wyłącznie neutralne środki

do czyszczenia. Nie używać produktów ścier‐

nych, myjek do szorowania, rozpuszczalników

ani metalowych przedmiotów.

INSTALACJA

• Usunąć wszystkie elementy opakowania.
• Nie instalować ani nie używać uszkodzonego

urządzenia.

• Nie instalować ani nie używać urządzenia w

miejscach, w których temperatura wynosi po‐

niżej 0°C.

• Należy postępować zgodnie z instrukcją insta‐

lacji dostarczoną wraz z urządzeniem.

• Upewnić się, że podłoga w miejscu zainstalo‐

wania urządzenia jest płaska, stabilna, odpor‐

na na działanie wysokiej temperatury i czysta.

• Nie instalować urządzenia w miejscach, które

uniemożliwiają całkowite otwarcie drzwi urzą‐

• Zachować ostrożność podczas przenoszenia

urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Za‐

wsze używać rękawic ochronnych.

• Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza

pomiędzy urządzeniem i podłogą.

• Wyregulować nóżki, aby zapewnić odpowied‐

nią przestrzeń między urządzeniem a dywa‐

nem.

Podłączenie do sieci wodociągowej

• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić

węży wodnych.

• Do podłączenia urządzenia do sieci wodocią‐

gowej używać wyłącznie nowych węży. Nie

korzystać z wcześniej używanych węży.

• Przed podłączeniem urządzenia do nowych

rur lub do rur, które nie były używane przez

dłuższy czas, należy puścić wodę i odczekać,

aż będzie ona czysta.

POLSKI

5

Instrukcja konserwacji i obsługi Aeg Di 8820

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konserwacji i obsługi Aeg Di 8820

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konserwacji i obsługi Aeg Di 8820