Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Canon Mfpp B1

Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Canon Mfpp B1 są specjalnie przygotowanymi dokumentami, których celem jest ułatwienie użytkownikom wykorzystania wszystkich funkcji drukarki. Instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, zarządzania drukarką, konserwacji oraz innych funkcji. Instrukcje bezpieczeństwa zawierają informacje na temat bezpiecznego użytkowania drukarki, w tym informacje o prawidłowym użytkowaniu, zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa i zapobieganiu uszkodzeniom. Oba dokumenty są bardzo przydatne dla użytkowników drukarek Canon Mfpp B1, ponieważ pozwalają im w pełni wykorzystać wszystkie funkcje drukarki i zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Canon Mfpp B1

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego wskazują na to, że obowiązek zadbania o właściwy stan ochrony przeciwpożarowej a przy tym użytkowników budynku, spoczywa na właścicielach obiektów bądź ich zarządcach lub innych użytkownikach obiektów albo ich części stanowiących strefy pożarowe. Jednym z obowiązków zawartych w polskim prawie, jest sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierającej m. in. plany obiektów, systemy sygnalizacji pożarowej, umiejscowienie w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych oraz postępowanie na wypadek pożaru. Co jeszcze powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i czy obowiązek jej opracowania dotyczy również Ciebie?

Kto ma obowiązek opracowania instrukcji przeciwpożarowej obiektu?

Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wskazuje, że obowiązek zapewnienia i wdrożenia instrukcji ppoż. spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów albo ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe. Są to obiekty:

 • użyteczności publicznej,
 • zamieszkania zbiorowego,
 • produkcyjne,
 • magazynowe,
 • inwestorskie.

Powyższe Rozporządzenie wyjaśnia także, kiedy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest konieczna. Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie dotyczy nas w przypadku, gdy:

 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekroczyła 1500 m3,
 • kubatura brutto budynku lub jego części, która stanowi odrębną strefę pożarową nie przekroczyła 1000 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej danego obiektu (innego niż budynek) nie przekroczyła 1000 m2.
 • w obiekcie nie występuje strefa zagrożenia wybuchem (jeżeli w danym obiekcie występują strefy zagrożenia wybuchem to instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana bez względu na ww. limity objętości oraz powierzchni),

Zgodnie z powyższym, jeżeli w obiekcie, który nie jest budynkiem powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego będzie niezbędna. Podobnie będzie w przypadku kubatury brutto budynku lub jego części, przekraczającej 1000 m3. Warunki te może spełniać także obiekt, na terenie którego znajduje się Twoja firma. Sprawdź, czy również potrzebujesz opracowania takiego dokumentu, ponieważ za brak instrukcji, zgodnie z Kodeksem wykroczeń, grozi kara aresztu, grzywny bądź nagany.

Przepisy określają nie tylko to, kto jest zobowiązany do posiadania i wdrożenia instrukcji, ale także wytyczne na temat tego, co instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać, kto może ją sporządzić, kiedy aktualizować i gdzie należy ją umieścić.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z wyżej wspomnianym Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać takie informacje, jak:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

b) odległości od obiektów sąsiadujących,

c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g) podziału obiektu na strefy pożarowe,

h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

W tym samym Rozporządzeniu przeczytamy również, gdzie powinien znajdować się dokument. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy, zgodnie z ust. 9, umieścić w miejscu, które jest dostępne dla ekip ratowniczych. Według polskich przepisów prawnych, musimy również umieścić w widocznych dla użytkowników budynku miejscach instrukcję postępowania na wypadek pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych i wymaganych informacji.

Pomożemy Ci w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i jej aktualizacja

Jeżeli obowiązek zapewnienia i wdrożenia instrukcji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jest również Twoim obowiązkiem, powinieneś wiedzieć, kto może zajmować się wykonywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego a także kiedy konieczna jest jej aktualizacja.

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – kto może opracować dokument?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, opracowana przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, specjalistów ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z ustawą osoby, które wykonują czynności z zakresu ochrony ppoż. muszą spełnić jeden z poniższych warunków:

 • posiadają tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa,
 • posiadają tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r.,
 • dyplom studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r.,
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego warto powierzyć ekspertom, którzy mają nie tylko potrzebne wykształcenie, ale również doświadczenie. Gwarantuje to, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana zostanie starannie i z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych szczegółów, a osoba odpowiedzialna za ochronę ppoż. odpowiednio zadba o bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Kiedy należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Kolejnym obowiązkiem w kwestii instrukcji jest jej aktualizowanie. Według zapisów obowiązujących w polskim prawie, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji przynajmniej raz na dwa lata. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy również zaktualizować, jeżeli zmieni się sposób użytkowania obiektu, lub nastąpi zmiana procesu technologicznego, przy czym zmiany te mają wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczy także Ciebie? Chcesz powierzyć jej sporządzenie wykwalifikowanym, doświadczonym specjalistom, którzy zadbają o jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi? Skontaktuj się z nami. Nasi eksperci sprawdzą jakim wymogom prawnym podlegasz, a jeśli będzie taka potrzeba pomogą opracować dokumentację, która pozwoli Ci zadbać o bezpieczeństwo użytkowników budynku oraz mienia firmy i przygotują dla Ciebie instrukcję postępowania na wypadek pożaru.

Należy przeczytać te instrukcje, aby poprawnie użytkować urządzenie.

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, by zapobiec szkodom lub obrażeniom ciała operatora produktu oraz innych osób.

OSTRZEŻENIE:

Zagrożenie poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

 • Produkt należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

  Pasek owinięty wokół ludzkiej szyi osoby może spowodować uduszenie.

  Połknięcie części lub dostarczonych elementów aparatów albo akcesoriów stwarza niebezpieczeństwo. W przypadku połknięcia należy zasięgnąć natychmiastowej pomocy lekarskiej.

  Połknięcie akumulatora stanowi zagrożenie.

 • PRODUKT ZAWIERA OGNIWO GUZIKOWE/BATERIĘ PASTYLKOWĄ

  Ogniwa guzikowe/baterie pastylkowe są niebezpieczne i muszą być trzymane z dala od dzieci, zarówno nowe, jak i zużyte.

  Baterie te mogą wywołać ciężkie lub nawet śmiertelne obrażenia w ciągu 2 godzin lub mniej, jeśli zostaną połknięte lub umieszczone wewnątrz dowolnej części ciała.

  W przypadku podejrzenia połknięcia lub umieszczenia ogniwa guzikowego/baterii pastylkowej wewnątrz dowolnej części ciała, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

 • Do użytkowania produktu korzystać tylko ze źródeł zasilania określonych w niniejszej instrukcji obsługi.
 • Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.
 • Nie narażać urządzenia na silne uderzenia i drgania.
 • Nie dotykać odsłoniętych części wewnętrznych.
 • Zaprzestać używania produktu w przypadku nietypowych okoliczności, takich jak obecność dymu lub dziwny zapach.
 • Do czyszczenia produktu nie używać rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna czy rozcieńczalnik.
 • Nie narażać produktu na zamoczenie. Nie wkładać obcych obiektów ani nie wlewać płynów do produktu.
 • Nie korzystać z produktu w miejscach, w których mogą występować łatwopalne gazy.

  Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.

  Nie pozostawiać obiektywu lub aparatu/kamery z zamocowanym obiektywem bez założonego dekla na obiektyw w miejscu bezpośrednio oświetlonym światłem słonecznym.

  Mogłoby to spowodować skupienie promieni słonecznych i doprowadzić do pożaru.

  Nie należy dotykać produktu podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.

  Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

  Należy przestrzegać poniższych instrukcji podczas użytkowania dostępnych na rynku baterii lub dostarczonych akumulatorów.

 • Baterie/akumulatory używać jedynie z produktem, do którego zostały przeznaczone.
 • Nie ogrzewać baterii/akumulatorów ani nie wystawiać ich na działanie ognia.
 • Nie ładować baterii/akumulatorów przy pomocy nieautoryzowanych ładowarek.
 • Nie odsłaniać zacisków, narażając je na zabrudzenie lub kontakt z metalowymi szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
 • Nie używać baterii/akumulatorów, z których stwierdzono wyciek.
 • Pozbywając się baterii/akumulatorów należy zaizolować styki elektryczne taśmą lub w inny sposób.

Jeśli bateria/akumulator ma wyciek i materiał zetknie się ze skórą lub ubraniami, należy dokładnie przemyć ten obszar pod bieżącą wodą. W przypadku kontaktu z oczami dokładnie przemyć dużymi ilościami czystej bieżącej wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy przestrzegać poniższych instrukcji podczas użytkowania ładowarek oraz zasilaczy.

 • Należy okresowo usuwać gromadzący się na wtyczce zasilającej i gnieździe elektrycznym kurz za pomocą mokrej szmatki.
 • Nie podłączać ani nie odłączać produktu mokrymi rękami.
 • Nie należy używać produktu, jeśli wtyczka zasilająca nie jest całkowicie włożona do gniazda elektrycznego.
 • Nie odsłaniać wtyczki zasilającej, narażając ją na zabrudzenie lub kontakt z metalowymi szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
 • Nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.
 • Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia, złamania ani modyfikacji przewodu zasilającego.
 • Nie owijać produktu w tkaniny ani inne materiały w trakcie lub zaraz po zakończeniu użytkowania, gdy jest on jeszcze ciepły.
 • Nie odłączać produktu, ciągnąc za przewód zasilający.
 • Nie pozostawiać produktu podłączonego do źródła zasilania przez dłuższy czas.
 • Nie ładować akumulatorów w temperaturze poza zakresem 5–40°C.

  Nie należy narażać tego samego obszaru skóry na dłuższy kontakt z produktem, gdy jest on używany.

  Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia rozgrzanego, dłuższy kontakt może prowadzić do oparzeń niskotemperaturowych objawiających się zaczerwienieniem bądź pęcherzami. W przypadku korzystania z aparatu w gorących miejscach lub używania go przez osoby z problemami z krążeniem lub nadwrażliwością skóry zalecane jest używanie statywu bądź podobnego akcesorium.

  Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyłączenia urządzenia w miejscach, gdzie jego użytkowanie jest zabronione.

  W przeciwnym wypadku może to spowodować nieprawidłowe działanie innych urządzeń ze względu na efekt fal elektromagnetycznych, a nawet – wypadki.

  PRZESTROGA:

  Należy stosować się do poniższych przestróg. Nieprzestrzeganie ich może spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

  Nie wolno wyzwalać lampy błyskowej w pobliżu oczu.

  Może to spowodować uraz oczu.

  Nie należy patrzyć na ekran ani spoglądać przez wizjer przez dłuższy czas.

  Może to wywołać objawy podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i przez chwilę odpocząć.

  Wyzwalanie lampy błyskowej wiąże się z emisją wysokiej temperatury. Palce i inne części ciała oraz obiekty trzymać z daleka od lampy błyskowej podczas robienia zdjęć.

  W przeciwnym wypadku może to spowodować oparzenia lub wadliwe działanie lampy błyskowej.

  Nie należy pozostawiać produktu narażonego na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury.

  Mogłoby to spowodować nadmierne rozgrzanie/ochłodzenie produktu i poparzenie w przypadku jego dotknięcia.

 • Pasek jest przeznaczony wyłącznie do zakładania na ciało. Wieszanie na haczyku lub innym przedmiocie paska z dowolnym przypiętym do niego produktem może spowodować uszkodzenie produktu. Ponadto nie należy narażać produktu na wstrząsy i silne uderzenia.
 • Nie stosować silnego nacisku na obiektyw ani nie dopuszczać do uderzeń.

  Może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.

 • Produkt należy montować wyłącznie na odpowiednio mocnych statywach.
 • Nie przenosić produktu umieszczonego na statywie.

  Może to spowodować obrażenia lub doprowadzić do wypadku.

  Nie dotykać żadnych części wewnątrz produktu.

  Może to spowodować uszkodzenie ciała.

 • W przypadku wystąpienia nieprawidłowej reakcji lub podrażnienia skóry w trakcie lub po zakończeniu użytkowania produktu, zaprzestać używania go i uzyskać poradę/opiekę lekarską.
 • Nie zostawiaj baterii w pobliżu zwierząt.

  W przypadku pogryzienia akumulatora przez zwierzęta może dojść do wycieku elektrolitu, przegrzania lub eksplozji, co grozi uszkodzeniem produktu bądź pożarem. canon/pl/C005/manual/html/screens/icon_warning_bk2. svg" alt="Ostrzeżenie"/>

  Nie dotykaj komory ekranu (A), ponieważ jej temperatura może wzrosnąć na skutek wielokrotnych serii zdjęć przez dłuższy czas lub nagrywania filmu. Może to spowodować oparzenia. canon/pl/C005/manual/html/screens/UG-00_i0150. png" alt=""/>

  Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

  Co to jest instrukcja BHP?

  Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

  Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

  Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

  1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
  2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
  3. Instrukcje BHP dotyczące:
   • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
   • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
   • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
   • udzielania pierwszej pomocy.

  Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

  Rodzaje instrukcji BHP

  W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Canon Mfpp B1

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Canon Mfpp B1

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i instrukcje bezpieczeństwa Canon Mfpp B1