Instrukcja użytkowania dla pacjenta Hitachi C2125t S

Instrukcja użytkowania dla pacjenta Hitachi C2125t S jest przeznaczona dla pacjentów, którzy korzystają z urządzenia. Instrukcja szczegółowo opisuje wszystkie zalecenia i procedury dotyczące użytkowania urządzenia, w tym wszystkie funkcje, opcje i tryby użytkowania. Instrukcja zawiera także szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony oczu. Instrukcja jest ważnym narzędziem, ponieważ zapewnia pacjentom bezpieczne i skuteczne użytkowanie urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania dla pacjenta Hitachi C2125t S.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania dla pacjenta Hitachi C2125t S

1 PL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SERIA YUTAKI RAS-(2/2. 5/3)WHVNP Jednostka zewnętrzna

2

3 Polski Dane techniczne opisane w podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, jeśli to konieczne ze względu na politykę ciągłej innowacji prowadzoną przez HITACHI. Firma HITACHI zadbała o poprawność i dokładność danych technicznych. Jednocześnie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy drukarskie.

4! Nie wolno wyrzucać zużytego produktu z odpadami komunalnymi. Należy przekazać go do utylizacji odbiorcy odpadów elektrycznych i elektronicznych uprawnionego do zbiórki tego typu odpadów, zgodnie z przepisami prawa lokalnego lub krajowego. Pompy ciepła zawierają czynnik chłodniczy, oleje oraz podzespoły, które są niebezpieczne dla środowiska. Należy powierzyć ich rozbiórkę wyspecjalizowanemu podmiotowi wskazanemu w przepisach prawa właściwego. Szczegółowe informacje o utylizacji odpadów można uzyskać u władz samorządowych.

5 Polski Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych wymaga podania w nanoszonej na urządzenie etykiecie informacyjnej ilości czynnika chłodniczego wprowadzanego do obiegu instalacji. Nie wolno upuszczać czynnika R410A do powietrza: R410A jest fluorowanym gazem cieplarnianym o potencjale wzrostu globalnego ocieplenia (GWP), wyznaczonym protokołem z Kioto, R410A: = Ilość fluorowanych gazów cieplarnianych, wyrażona równoważnikiem CO 2, oblicza się, mnożąc podaną wartość GWP przez całkowitą ilość gazu w instalacji (w kg), podaną na etykiecie F-gazowej i dzieląc iloczyn przez 1000.

6 Folia ochronna Podkład papierowy Powierzchnia przylepna Rys. 1. Etykieta F-gazowa z folią ochronną Rys. 2. Folia ochronna Polski Jak wypełnić etykietę F-gazową: 1. Wpisz ilość czynnika chłodniczego przetaczanego do instalacji. Użyj pisaka niezmywalnego: zład podany fabrycznie, zład uzupełniony, zład całkowity. Naklej folię ochronną na etykietę F-gazową (folia znajduje się w woreczku dołączonym do nin. instrukcji). Patrz rys.

7 OZNACZENIA KODOWE MODELI Ważna informacja: Sprawdź na podstawie nazwy modelu typ pompy ciepła, jego zapis skrótowy i dotyczący go odsyłacz w treści niniejszego podręcznika. Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa dotyczy wyłącznie systemów jednostek wewnętrznych pomp ciepła YUTAKI (S / S COMBI / S80) połączonych z jednostkami zewnętrznymi RAS-WHVNP.

8 SERIA YUTAKI JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MODELE Z POMPĄ CIEPŁA Zasilanie 1-fazowe () 1~ 230V 50Hz Jednostka RAS-2WHVNP RAS-2. 5WHVNP RAS-3WHVNP

9 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 BEZPIECZEŃSTWO 3 WAŻNA UWAGA SPIS TREŚCI 4 TRANSPORT ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY 5 PRZYGOTOWANIA DO UŻYTKU 6 CZĘŚCI SKŁADOWE 7 MONTAŻ URZĄDZEŃ 8 RUROCIĄGI OBIEGU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I ZŁAD CZYNNIKA 9 RURA ODPŁYWU SKROPLIN 10 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 11 ROZRUCH 12 PODSTAWOWE URZĄDZENIA OCHRONNE

10 PL Polski Przekład oryginału w j. angielskim

11 Informacje ogólne POLSKI 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. 1 UWAGI OGÓLNE Copyright 2015 HITACHI Air Conditioning Products Europe, S. A. U. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, odtwarzanie, archiwizowanie i przekazywanie niniejszej publikacji w całości lub części w dowolny sposób i dowolną techniką jest zabronione bez uprzedniej zgody HITACHI Air Conditioning Products Europe, S. Firma HITACHI Air Conditioning Products Europe, S. prowadzi politykę ciągłego doskonalenia technicznego wyrobów. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia odbiorców i bez obowiązku ich wprowadzania do produktów już sprzedanych. Treść niniejszego dokumentu może ulec zmianie w trakcie eksploatacji produktu, którego dotyczy. Firma HITACHI dba o poprawność, aktualność i dokładność dokumentacji przekazywanej odbiorcom. Wobec powyższego, niektóre ilustracje i dane przedstawione w dokumencie nie muszą w pełni odpowiadać przedmiotowemu produktowi. Producent nie rozpatruje żadnych skarg z tytułu danych, ilustracji i opisów przedstawionych w podręczniku. 2 BEZPIECZEŃSTWO 2. 1 SYMBOLE Projektowanie i montaż instalacji pompy ciepła w normalnych warunkach wymaga szczególnej dbałości i uwagi. Istnieje niebezpieczeństwo wypadków ze szkodą na zdrowiu i mieniu, tj. z uszkodzeniem urządzeń oraz budynku włącznie. W podręczniku wymieniono warunki, które są niebezpieczne dla osób i urządzeń. Wyróżniono je specjalnymi hasłami i znakami. Zwróć szczególną uwagę na oznaczone nimi informacje i przestrzegaj ich. Zależy od tego bezpieczeństwo twoje i innych osób.! niebezpieczeństwo! Treść zawiera informacje i polecenia bezpośrednio związane z bezpieczeństwem odbiorcy. Nieprzestrzeganie tak wyróżnionych informacji i poleceń grozi poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią obsługującego urządzenie i osób postronnych. W treści oznaczonej hasłem i znakiem niebezpieczeństwa podano również procedurę bezpiecznego postępowania podczas montażu urządzenia. Treść zawiera informacje i polecenia bezpośrednio związane z bezpieczeństwem odbiorcy. Nieprzestrzeganie tak wyróżnionych informacji i poleceń grozi pewnym uszczerbkiem na zdrowiu obsługującego urządzenie i osób postronnych. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. W treści oznaczonej hasłem i znakiem niebezpieczeństwa podano również procedurę bezpiecznego postępowania podczas montażu urządzenia.? uwaga? Oznacza szczególne informacje lub instrukcje przydatne czytelnikowi, a także uściślające znaczenie treści, której hasło dotyczy. Mogą one uwzględniać instrukcje przeglądów części urządzenia lub jego instalacji. 1 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

12 Ważna uwaga 2. 2 POZOSTAŁE INFORMACJE BHP! NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie wolno zalewać jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej wodą. Urządzenia mają podzespoły elektryczne. Zalanie ich wodą lub innymi cieczami grozi niebezpiecznym porażeniem prądem elektrycznym. Nie wolno manipulować urządzeniami ochronnymi, umieszczonymi wewnątrz jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, ani zmieniać ich ustawień. Dotykanie lub regulowanie tych urządzeń grozi niebezpiecznym wypadkiem. Przed otwarciem pokrywy rewizyjnej w obudowie jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej, odłącz ją od zasilania elektrycznego. W razie pożaru należy natychmiast odłączyć dopływ zasilania elektrycznego wyłącznikiem głównym instalacji, ugasić ogień, a następnie skontaktować się z serwisem technicznym. Nie wolno używać aerozoli, np. środków owadobójczych, lakierów, emalii i innych gazów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 1 m od instalacji. 3 WAŻNA UWAGA Dodatkowe informacje o zakupionym produkcie znajdują się na płycie CD-ROM dołączonej do jednostki wewnętrznej. Jeżeli w komplecie brakuje tej płyty lub nie można jej odczytać, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym bądź dystrybutorem HITACHI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU INSTALACJI PRZECZYTAJ NINIEJSZY PODRĘCZNIK I PLIKI NA DO- ŁĄCZONEJ PŁYCIE CD-ROM. Nieprzestrzeganie przedstawionej w niniejszej DTR instrukcji montażu, eksploatacji i obsługi technicznej grozi awarią urządzeń, niebezpiecznymi usterkami, a nawet zniszczeniem instalacji. Sprawdź, czy DTR wydane dla jednostek wewnętrznych i zewnętrznych urządzenia zawierają wszystkie instrukcje niezbędne dla poprawnego montażu instalacji. Jeżeli czegoś brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Firma HITACHI prowadzi politykę ciągłego doskonalenia technicznego konstrukcji i właściwości użytkowych wyrobów. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produkowanych wyrobach, bez uprzedzenia odbiorców. Firma HITACHI nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zagrożeń związanych z eksploatacją jej produktów. Jednostka zewnętrzna nie nadaje się do użytku w środowisku przemysłowym. Pełni funkcję pompy ciepła wyłącznie dla urządzeń YUTAKI. Jeżeli przewiduje się inne zastosowania urządzenia, należy skonsultować się z przedstawicielem handlowym HITACHI lub serwisem technicznym. Kopiowanie niniejszej publikacji w całości lub części jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody. W razie pytań lub wątpliwości zasięgnij pomocy u najbliższego dystrybutora lub serwisanta HITACHI. Niniejsza dokumentacja stanowi część podstawowego wyposażenia systemu pompy ciepła. W niniejszym podręczniku podano informacje dotyczące dostarczonej pompy ciepła oraz innych jej modeli. Jeżeli bezpieczniki automatyczny lub topikowy jednostki często wyłączają się lub przepalają, należy wyłączyć instalację i skontaktować się z serwisem. Nie wolno samodzielnie prowadzić konserwacji ani obsługi technicznej urządzenia. Czynności te należy powierzyć wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Nie wkładaj ciał obcych (np. gałązek, patyczków itp. ) do wlotu lub wylotu powietrza urządzenia. Wewnątrz urządzenia są wentylatory pracujące z dużą prędkością. Uderzenie łopatek w ciało obce może być niebezpieczne w skutkach. Czynnik chłodniczy wypiera powietrze z otoczenia. Jego wyciek do wnętrza pomieszczeń grozi uduszeniem. Urządzenie wolno obsługiwać osobom dorosłym, w pełni władz umysłowych i fizycznych, wiedzącym, jak należy obchodzić się z nim w sposób bezpieczny i prawidłowy. Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem osoby nieletnie mogą używać go wyłącznie pod nadzorem wyżej wymienionych osób dorosłych.? uwaga? Należy co 3 4 godziny wietrzyć pomieszczenie, w którym urządzenie pracuje. Zawsze sprawdzaj, czy poszczególne zapisy podręcznika dotyczą dostarczonego ci modelu pompy ciepła. Sprawdź charakterystykę podstawową dostarczonego urządzenia na podstawie kodu jego modelu. Hasła ostrzegawcze (UWAGA, NIEBEZPIECZEŃSTWO i) oznaczają stopień powagi zagrożenia. Stopnie zagrożenia sygnalizowane hasłami opisano poniżej. Jednostka zewnętrzna nadaje się wyłącznie do pracy w wodno-powietrznych układach wymiany ciepła. Nie może pracować z jednostkami wewnętrznymi przewidzianymi dla układów wymiany ciepła typu powietrze-powietrze.! niebezpieczeństwo! Naczynia ciśnieniowe i urządzenia ochronne: Pompę ciepła wyposażono w naczynie ciśnieniowe regulowane dyrektywą PED (w sprawie urządzeń ciśnieniowych). Naczynie ciśnieniowe zaprojektowano i przebadano na zgodność z dyrektywą PED, przed przekazaniem urządzenia nabywcy. Układ czynnika chłodniczego wyposażono w wyłącznik (bezpiecznik) wysokiego ciśnienia, chroniący instalację przed niebezpiecznie wysokim ciśnieniem czynnika. Tym samym pompa ciepła jest w wystarczającym stopniu zabezpieczona przed nieprawidłowymi wielkościami ciśnienia. Jednakże skrajnie wysokie ciśnienie w obiegu czynnika chłodniczego (z naczyniami wysokiego ciśnienia włącznie) grożą rozerwaniem (wybuchem) naczynia, prowadząc do poważnych wypadków z utratą zdrowia lub życia. Nie wolno poddawać instalacji poprzez zmianę lub przeróbkę wyłącznika wysokiego ciśnienia działaniu ciśnienia przekraczającego podane w niniejszej dokumentacji wartości graniczne.!! Urządzenie przeznaczone jest do użytku komercyjnego oraz w przemyśle lekkim. Eksploatacja w środowisku mieszkalnym grozi zakłóceniami elektromagnetycznymi od tego urządzenia. 2 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

13 Transport zewnętrzny i wewnętrzny POLSKI Rozruch i praca: Przed uruchomieniem urządzenia i podczas jego pracy upewnij się, że otwarto wszystkie zawory zaporowe, zaś wloty i wyloty poszczególnych obiegów są w pełni drożne. Konserwacja: Należy regularnie sprawdzać poziom ciśnienia w obiegu wysokoprężnym. Jeżeli ciśnienie przekracza maksymalną dopuszczalną wartość, należy wyłączyć instalację urządzenia i oczyścić wymiennik ciepła lub usunąć przyczynę problemu. Maksymalne ciśnienie dopuszczalne i nastawa wyłącznika wysokiego ciśnienia: Czynnik chłodniczy Maksymalne ciśnienie dopuszczalne (MPa) Nastawa wyłącznika wysokiego ciśnienia (MPa) R410A 4, 15 4, 00~4, 10? UWAGA? Etykieta znamionowa naczynia regulowanego dyrektywą PED znajduje się na naczyniu wysokiego ciśnienia. Na naczyniu podano parametry ciśnienia i kategorię wyrobu.? uwaga? Wyłącznik wysokiego ciśnienia oznaczono na schemacie instalacji elektrycznej jednostki zewnętrznej symbolem PSH; jest on podłączony do karty elektroniki (PCB1) tego urządzenia. Położenie wyłącznika wysokiego ciśnienia Budowa wyłącznika wysokiego ciśnienia Styk Ciśnienie nadzorowane Sprężarka Połączenia z przewodem elektrycznym! niebezpieczeństwo! Nie wolno modyfikować działania wyłącznika wysokiego ciśnienia ani zmieniać wartości nastawy jego zadziałania. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu oraz ryzyko utraty zdrowia lub życia! Nie wolno obracać wrzeciona zaworu serwisowego poza jego punkt oporu. 4 TRANSPORT ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY Należy podnosić urządzenie w bezpieczny sposób, zachowując jego stateczność w powietrzu, zaś ruch pionowy powinien być płynny. Nie rozbieraj opakowania urządzenia. Urządzenie podnosi się na dwóch zawiesiach przełożonych pod spodem urządzenia. Model Masa brutto (kg) RAS-(2/2. 5)WHVNP 48 RAS-3WHVNP 49 Środek ciężkości 275 mm 515 mm 180 mm 1 5 PRZYGOTOWANIA DO UŻYTKU Podłącz zasilanie elektryczne do instalacji przynajmniej 12 godzin przed jej uruchomieniem, jeżeli była wyłączona przez dłuższy czas. Nie wolno uruchamiać urządzeń bezpośrednio po podłączeniu do źródła zasilania. Grozi to uszkodzeniem sprężarki, ponieważ nie zdąży się ona rozgrzać do właściwej temperatury pracy. Jeżeli chcesz uruchomić instalację po ponad 3-miesięcznym przestoju, najpierw powierz jej przegląd serwisowi technicznemu. Jeżeli wyłączasz instalację na dłuższy czas, odłącz ją wyłącznikiem głównym od zasilania. W przeciwnym razie instalacja będzie pobierała prąd na ogrzewanie oleju w nagrzewnicy podczas postoju sprężarek. Chroń jednostkę zewnętrzną przed śniegiem i oblodzeniem. Śnieg i lód należy usuwać, zmywając gorącą wodą (o temperaturze do 50 C) Woda o temperaturze powyżej 50 C może uszkodzić części z tworzyw sztucznych. 3 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

14 Części składowe 6 CZĘŚCI SKŁADOWE Szczegółowe informacje, patrz katalog techniczny wyrobu. RAS-2WHVNP / RAS-2. 5WHVNP / RAS-3WHVNP Lp. Nazwa części Lp. Nazwa części 1 Sprężarka 11 Zawór zaporowy rury cieczy (czynnika sprężonego) 2 Akumulator ciśnienia 12 Króciec kontrolny ciśnienia czynnika chłodniczego 3 Wymiennik ciepła 13 Moduł sterownika 4 Wentylator 14 Wyłącznik (bezpiecznik) wysokiego ciśnienia 5 Silnik wentylatora 15 Przełącznik ciśnieniowy sterujący 6 Sito 16 Grzałka oleju 7 Rozdzielacz 17 Poduszka tłumika drgań 8 Zawór zmiany kierunku przepływu 18 Wylot powietrza 9 Zawór rozprężny 19 Wlot powietrza 10 Zawór zaporowy rury gazowej (czynnika rozprężonego) 4 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

15 Montaż urządzeń POLSKI 7 MONTAŻ URZĄDZEŃ 7. 1 MONTAŻ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ Przed rozpakowaniem produktu, należy go przenieść jak najbliżej miejsca montażu. Nie stawiaj niczego na produkcie. Jednostkę zewnętrzną przenosi się dźwigiem za pomocą czterech zawiesi z lin stalowych. Zamontuj jednostkę zewnętrzną, zachowując wokół niej odstęp umożliwiający łatwą i bezpieczną pracę i konserwację. Zainstaluj jednostkę zewnętrzną w miejscu przewiewnym. Nie wolno instalować jednostki zewnętrznej w miejscach silnie zanieczyszczonych oparami oleju, o silnie zasolonym powietrzu lub w warunkach wysokiego stężenia siarki w powietrzu. Zainstaluj jednostkę zewnętrzną w odległości co najmniej 3 m od silnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, np. urządzeń medycznych. Urządzenie czyści się środkami niepalnymi i nietrującymi. Środki łatwopalne mogą spowodować pożar lub wybuch. Obsługa techniczna urządzenia wymaga przewiewnego miejsca. W przestrzeni zamkniętej, o ograniczonej kubaturze, istnieje ryzyko niebezpiecznego spadku stężenia tlenu w powietrzu. Środki czyszczące mogą wydzielać trujące gazy po ogrzaniu do wysokiej temperatury, np. źródłami otwartego ognia. Należy starannie usunąć środki czystości po wyczyszczeniu urządzenia. Zamykając pokrywy rewizyjne, uważaj, aby nie przyciąć nimi przewodów elektrycznych grozi to porażeniem prądem i pożarem. Minimalny wolny odstęp wokół urządzenia wynosi 50 mm. Instalując urządzenia w grupach, zadbaj o drożność ich wlotów powietrza. Zainstaluj jednostkę zewnętrzną w miejscu zacienionym i oddalonym od źródeł ciepła. Nie wolno instalować jednostki zewnętrznej w miejscach, w których przeważające wiatry dmuchają bezpośrednio w wentylator zewnętrzny. Miejsce posadowienia musi być płaskie, wypoziomowane i wystarczająco nośne. Zainstaluj jednostkę w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych. Żebra aluminiowe mają ostre krawędzie. Zachowaj ostrożność grożą skaleczeniem. 7. 2 WYMIARY MIEJSCA MONTAŻU a) Wolny przód i jeden z boków (jednostka samodzielna b) Montaż między ścianami/przeszkodami (jednostka samodzielna) c) Ograniczona przestrzeń nad wierzchem (jednostka samodzielna) < L 1/2 H A 500 1/2 H < L H A PMML0346B wer. 0 10/2015 P

16 Montaż urządzeń d) Ograniczona przestrzeń nad wierzchem (montaż w szeregu) e) Wolny przód i jeden z boków (montaż w szeregu) < L 1/2 H A 500 1/2 H < L H A f) Montaż między ścianami/przeszkodami (montaż w szeregu) 0 < L 1/2 A 500 L 1/2 H < L H A 1000 A 0 < L 1/2 H A 200 1/2 H < L H A g) Grupa montowana w poziomie h) Grupa montowana w pionie < L 1/2 H A 100 1/2 H < L H A Nie należy montować więcej niż 2 urządzenia jedno nad drugim. Należy zamknąć lukę (*), aby nie dochodziło do zawracania powietrza wywiewanego na wlot urządzenia. Miejsce posadowienia narażone na silny wiatr Instalacja na dachu lub w miejscu otwartym, w którym występują silne wiatry, musi odpowiadać poniższym warunkom. Wybierz miejsce montażu, w którym strona wlotu i wylotu powietrza nie będą narażone na silne podmuchy wiatru. Wylot powietrza czołem do silnego wiatru: Silny wiatr może zmniejszać przepływ powietrza, wskutek czego instalacja nie będzie działała prawidłowo. Bardzo silne podmuchy wiatru w kierunku wylotu powietrza z jednostki zewnętrznej grozą odwróceniem biegu, a tym samym uszkodzeniem wentylatora i jego silnika. Przy silnym wietrze w kierunku wylotu powietrza z urządzenia, można zabezpieczyć go osłoną wiatrową (stanowiącą element wyposażenia dodatkowego). Osłona wiatrowa Model osłony wiatrowej 6 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

17 Montaż urządzeń POLSKI 7. 3 WARUNKI W MIEJSCU POSADOWIENIA 1 Przytwierdź jednostkę zewnętrzną śrubami kotwowymi. maks. 17 mm Podstawa jednostki zewnętrznej Nakrętka Podkładka specjalna (M12) Pręty gwintowane kotwowe 58 Otwórz odpływowy (30x80) (228) 4-R8 Otwór odpływowy Położenie króćca odpływu skroplin (opcja) 40 Otwórz odpływowy (30x80) 42 Beton Zaprawa Przód Przykręć śruby kotwowe do jednostki zewnętrznej z podkładkami specjalnymi (dostarczonymi w kpl. ). 2 Jednostka zewnętrzna wymaga zakotwienia prętami kotwowymi. Patrz położenie otworów montażowych. Otwór pod śrubę kotwową M10 (Ø 12) Pokrywa przyłączy rurowych 5 Podstawę jednostki zewnętrznej należy posadowić na fundamencie. Podobnie wykonuje się montaż z matą antywibracyjną. W przypadku montażu jednostki zewnętrznej na dostarczonej przez klienta ramie wsporczej, należy jej szerokość wyregulować płytami metalowymi w sposób ukazany poniżej, ze względu na wymaganą stateczność. ŹLE 57 mm Szerokość podstawy jednostki zewnętrznej Jednostka zewnętrzna niestateczna Przód Rama 60 mm Szerokość ramy (nie w kpl. ) 3 Przykład mocowania jednostki zewnętrznej śrubami kotwowymi. PRAWIDŁOWO 57 mm Szerokość podstawy jednostki zewnętrznej A Jednostka zewnętrzna stateczna Wytnij tę część jeżeli mocujesz tym rodzajem śruby kotwowej. W przeciwnym razie będzie trudno zdjąć pokrywę rewizji. Beton Pręt gwintowany kotwowy Rama Płyta metalowa 100 mm lub więcej Płyta metalowa 4 Wykonaj odpowiedni odpływ wokół fundamentu urządzenia. W przypadku montażu urządzenia na dachu, tarasie lub balkonie należy pamiętać, że woda z upustu skroplin może zamarzać podczas zimnych poranków. Dlatego należy odprowadzać ją z dala od powierzchni ruchu pieszych, by uniknąć oblodzenia tych powierzchni. W razie montażu w takich miejscach, należy odpowiednio skanalizować fundament urządzenia. Zalecane wymiary płyty metalowej (nie w kpl. ) -- Materiał: Stal miękka walcowana na gorąco (SPHC) -- Grubość płyty: 4, 5 T 7 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

18 Rurociągi obiegu czynnika chłodniczego i zład czynnika 8 RUROCIĄGI OBIEGU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I ZŁAD CZYNNIKA 8. 1 MATERIAŁY RUROCIĄGÓW 1 Instalację wykonuje się z rur miedzianych (dostarczanych przez nabywcę urządzenia). 2 Należy dobrać rury o wymiarach, grubości ścianek i wykonane z takiego tworzywa, by mieć gwarancję wytrzymałości na działanie ciśnienia czynnika. 3 Dokładnie oczyść wszystkie rury miedziane. Nie mogą być zapylone ani wilgotne. Docięte rury należy przed połączeniem przedmuchać azotem (bez tlenu).? uwaga? Instalacja dokładnie oczyszczona z tłuszczu, oleju i wilgoci gwarantuje maksymalną wydajność pracy. Powierzchnie wewnętrzne rur miedzianych muszą być bezwzględnie czyste. W obiegu jednostki wewnętrznej nie ma czynnika chłodniczego. Przed przełożeniem rury przez przepust należy szczelnie zaślepić jej koniec. Nie wolno kłaść na ziemi rur, których końce są otwarte należy je zabezpieczyć zaślepkami lub taśmą PCW. Jeżeli nie przewiduje się zamknięcia obiegu wykonywanej instalacji rurowej w dniu rozpoczęcia jej budowy lub prace zakończą się po dłużej przerwie, należy zalutować na ślepo otwarte końcówki rur, a następnie napełnić instalację azotem bez tlenu za pomocą zaworu Schradera. Zabezpieczy to wnętrze instalacji przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Nie wolno używać izolacji cieplnej zawierającej związki amoniaku (NH3) działa on szkodliwie na miedź, grożąc rozszczelnieniem instalacji czynnika chłodniczego po dłuższym czasie eksploatacji. Po podłączeniu rurociągów czynnika chłodniczego zabezpiecz je izolacją. Zaizoluj całkowicie złączki i mutry połączeń rurowych. Po napełnieniu instalacji należy zaizolować wszystkie odcinki jej rurociągów izolacją cieplną. Sprzyja ona maksymalnej wydajności pracy i chroni powierzchnie rur przed skraplaniem się wilgoci. Należy zabezpieczyć izolacją cieplną rurociągi gazowego i ciekłego czynnika chłodniczego na całej długości między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Brak izolacji cieplnej grozi roszeniem powierzchni rur. 8. 2 POŁĄCZENIA RUROCIĄGÓW Z JEDNOSTKĄ ZEWNĘTRZNĄ 1 Zdejmij pokrywę przyłączy rurowych z obudowy urządzenia. Doprowadź rury od tyłu urządzenia, a następnie rozprowadź je zgodnie ze schematem montażu przedstawionym na ilustracji. Wytnij otwory pod rury wzdłuż zarysu po wewnętrznej stronie pokrywy lub przebijając je przecinakiem. Starannie usuń zadziory z otworów, a następnie zaizoluj przepusty (izolację dostarcza nabywca/wykonawca), aby zabezpieczyć przewody elektryczne i rurociągi przed uszkodzeniem. Pokrywa przyłączy rurowych Rury z tyłu Zawór zaporowy Rury przyłączy Kierunek zdejmowania pokrywy przyłączy 2 Następnie zamontuj pokrywę przyłączy na miejsce, aby zabezpieczyć wnętrze jednostki przed wilgocią. 3 Rury należy doginać giętarką podczas zarabiania przyłączy. 4 Przed podłączeniem rur do zaworów zaporowych należy je całkowicie zamknąć. 5 Podłącz rury instalacji obiegu czynnika chłodniczego do jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Przesmaruj mutrę i rurę przed zarobieniem złącza. 6 Sposób montażu i obsługi zaworów zaporowych opisano poniżej. Należy go przestrzegać. 8 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

19 Rurociągi obiegu czynnika chłodniczego i zład czynnika POLSKI Zawór zaporowy jednostki zewnętrznej Zawór wrzecionowy Zawór zaporowy (obiegu cieczy) Zawór wrzecionowy Mutra (nakrętka kielichowa) Korek Króciec kontrolny Zawór zaporowy (obiegu gazowego) Zamknięty w stanie fabrycznym Jednostka zewnętrzna Zawór gazowy (czynnika rozprężonego) Moment dociągania (Nm) Zawór do cieczy (czynnika sprężonego) Zawór gazowy (czynnika rozprężonego) Zawór do cieczy (czynnika sprężonego) Zawór gazowy (czynnika rozprężonego) Zawór do cieczy (czynnika sprężonego) Zawór gazowy (czynnika rozprężonego) Zawór do cieczy (czynnika sprężonego) RAS-(2/2. 5)WH- VNP RAS-3WHVNP Ciśnienie czynnika chłodniczego Zawór wrzecionowy Dociągnij wrzeciono z momentem siły, który podano powyżej: W lewo. Otwarty W prawo. Zamknięty Zamknięty fabrycznie Króciec kontrolny (wyłącznie do podłączania węża do napełniania instalacji) Dokręć korek z momentem 16 Nm Korek Dokręć korek z momentem 37 Nm (po zakończeniu montażu) Rurociąg obiegu czynnika chłodniczego Klucz imbusowy (nie w kpl. ) (*) Wielkość klucza imbusowego dla zaworu wrzecionowego: (*) Wielkość 2 HP, 2, 5 HP 3 HP Zawór gazowy (czynnika 4 mm 5 mm rozprężonego) Zawór do cieczy (czynnika sprężonego) 4 mm 4 mm Przed rozruchem próbnym należy całkowicie otworzyć zawór wrzecionowy i kulowy. Niepełne światło otwarcia grozi uszkodzeniem urządzeń! Nie wolno obracać wrzeciona zaworu serwisowego poza jego punkt oporu. Nie luzuj pierścienia oporowego. Poluzowanie pierścienia oporowego grozi wystrzeleniem wrzeciona. Nadmierna lub niedostateczna ilość czynnika chłodniczego w obiegu jest podstawową przyczyną nieprawidłowości pracy urządzeń. Należy napełnić obieg ilością czynnika podaną na etykiecie, po wewnętrznej stronie pokrywy rewizyjnej. Sprawdź dokładnie szczelność instalacji czynnika chłodniczego. Jeżeli wyciek czynnika jest duży, grozi on uduszeniem oraz wydzielaniem się toksycznych gazów w razie pożaru Podłączanie przejściówki kielichowej Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna różnią się wymiarem podłączanych rur. Króćce przyłączy rur jednostki wewnętrznej wymagają przejściówki kielichowej (jest elementem wyposażenia dodatkowego). Dobierz przejściówkę wg poniższej tabeli: Nie kontrować drugim kluczem w tym miejscu. W przeciwnym razie będzie wyciek. Zawór zaporowy (wrzecionowy) Mutra (nakrętka kielichowa) Jednostka wewnętrzna 2, 0 HP 2, 5 HP Przejściówka kielichowa Rura gazu Rura cieczy Rozmiar większy (Ø 15, 88 Ø 12, 70) - Rozmiar większy (Ø 15, 88 Ø 12, 70) Rozmiar mniejszy (Ø 9, 52 Ø 6, 35) Nie kontrować drugim kluczem w tym miejscu. W przeciwnym razie będzie wyciek czynnika. Zarobić połączenie kontrując kluczem. 9 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

20 Rurociągi obiegu czynnika chłodniczego i zład czynnika 8. 3 LUTOWANIE POŁĄCZEŃ Podczas lutowania rur, należy przedmuchiwać je azotem. Przedmuchiwanie tlenem, acetylenem lub gazami fluorowęglowymi grozi wybuchem lub zatruciem. Lutowanie bez przedmuchiwania rur azotem grozi silnym utlenieniem powierzchni wewnętrznych rury. Warstwa tlenków oderwie się podczas obiegu czynnika chłodniczego w instalacji, grożąc np. zatkaniem zaworów rozprężnych. Jest to szkodliwe dla sprężarki. Azot do przedmuchiwania rur podczas lutowania należy podawać przez zawór redukcyjny. Ciśnienie azotu używanego do przedmuchiwania powinno wynosić 0, 03 0, 05 MPa. Zbyt wysokie ciśnienie w rurze grozi jego rozerwaniem. 4 NAPEŁNIANIE INSTALACJI CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM Nie wolno napełniać instalacji TLENEM, ACETYLENEM ani gazami trującymi lub łatwopalnymi. Grozi to wybuchem! W ramach prób, w tym szczelności, należy napełnić instalację czynnika chłodniczego azotem bez tlenu. Innego rodzaju gazy są zwykle skrajnie niebezpieczne. Należy całkowicie zabezpieczyć rury obiegu ciekłego czynnika izolacją cieplną. Gwarantuje to maksymalną wydajność pracy instalacji i chroni przed skraplaniem się wilgoci na rurach. Napełnij instalację wymaganą ilością czynnika chłodniczego. Nadmiar lub niedostatek czynnika chłodniczego grozi uszkodzeniem sprężarki. Jeżeli wyciek czynnika jest duży, grozi on uduszeniem oraz wydzielaniem się toksycznych gazów w razie pożaru. Nie dociągaj mutr rurowych za mocno. Grozi to pęknięciem mutry po dłuższym czasie eksploatacji i wyciekiem chłodziwa. 5 ILOŚĆ ZŁADU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Jeżeli długość rurociągów instalacji będzie większa od zalecanej, należy uzupełnić zład czynnika chłodniczego ilością podaną w poniższej tabeli: Ilość czynnika w jednostce zewnętrznej (kg) RAS-2WHVNP 1, 4 Długość bez zładu (m) Ilość czynnika do uzupełnienia (P) (g/m) Maksymalna ilość do uzupełnienia (kg) 30 1, 1 RAS-2. 5WHVNP 1, RAS-3WHVNP 1, 7 40 1, 4 1 Należy wyznaczyć ilość czynnika do uzupełnienia i napełnić nią wykonaną instalację. 2 Następnie zapisz w ewidencji ilość dodanego czynnika. Ułatwi to obsługę techniczną podczas eksploatacji instalacji. Należy DOKŁADNIE odmierzać ilość czynnika chłodniczego podawanego do instalacji. Niedostateczna lub nadmierna ilość czynnika grozi usterkami sprężarki. 6 NIEBEZPIECZNE CIŚNIENIE NA KRÓĆCU KONTROLNYM UWAGA Pomiar ciśnienia wykonuje się na króćcach kontrolnych zaworu zaporowego obiegu czynnika ciekłego i gazowego. Manometr kontrolny podłącza się zgodnie z poniższą tabelą, ze względu na zmiany ciśnienia w obiegu wysokiego i niskiego ciśnienia, zależne od trybu pracy instalacji. Króciec kontrolny zaworu zaporowego gazu Króciec kontrolny zaworu zaporowego cieczy Chłodzenie Ogrzewanie Wysokie Niskie ciśnienie ciśnienie Wyłącznie do podłączania pompy próżniowej i napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym. Odłączając węże instalacji do napełniania jej czynnikiem, nie wolno zalać podzespołów elektrycznych urządzeń ani czynnikiem, ani olejem sprężarkowym. Zawór zaporowy (obiegu cieczy) Zawór zaporowy (obiegu gazowego) 10 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

21 Rura odpływu skroplin POLSKI 9 RURA ODPŁYWU SKROPLIN 9. 1 KRÓCIEC ODPŁYWU SKROPLIN Jeżeli podstawa jednostki zewnętrznej ma tymczasowo odbierać skropliny, które będą odprowadzane dalej, to należy podłączyć kanalizację odpływu skroplin do opisanej poniżej rury odpływu skroplin. Model DBS-12L Podłączanie 1 Włóż gumowy korek w króciec odpływu skroplin aż do jego roztłoczonej części. 2 Włóż króciec odpływu skroplin w podstawę urządzenia aż do jego roztłoczonej części. 3 Średnica zewnętrzna króćca odpływu skroplin: 15 mm. 4 Wykonanie rury odpływu skroplin po stronie nabywcy.? uwaga? Nie wolno montować króćca odpływu skroplin do jednostki pracującej w niskich temperaturach skropliny mogą w niej zamarznąć. Przepustowość króćca uniemożliwia zbieranie całej ilości skroplin. Jeżeli trzeba zbierać wszystkie skropliny z jednostki, należy zamontować tacę ociekową o obwodzie większym od obwodu podstawy urządzenia i podłączyć ją do odprowadzenia skroplin na zewnątrz. Wcisnąć Otwór przyłącza odpływu skroplin Korek plastikowy Korek plastikowy Wcisnąć 100 mm Otwór przyłącza odpływu skroplin średnica zewn. Ø 16 mm Korek plastikowy Otwór przyłącza odpływu skroplin 10 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 10. 1 KONTROLA STANU OGÓLNEGO 1 Upewnij się, że elementy instalacji niedostarczone przez producenta (czyli główne wyłączniki zasilania, bezpieczniki automatyczne, przewody elektryczne, złączki i zaciski) dobrano prawidłowo, tj. zgodnie z podanymi parametrami elektrycznymi. Instalacja i osprzęt elektryczny muszą spełniać wymagania krajowych norm i przepisów elektrotechnicznych. 2 Zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady nr 2004/108/EWG w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, w poniższej tabeli podano: Maksymalną dopuszczalną impedancję elektryczną instalacji Zmax na przyłączu odbiornika użytkownika wg normy EN MODEL Z max (Ω) RAS-2WHVNP - RAS-2. 5WHVNP - RAS-3WHVNP 3 Harmoniczne poszczególnym modeli wg normy IEC i IEC: Harmoniczne modeli wg normy IEC i IEC Ssc xx Urządzenie spełnia wymagania IEC (do użytku profesjonalnego) MODELE RAS-2WHVNP RAS-2. 5WHVNP RAS-3WHVNP 4 Napięcie zasilania powinno mieścić się w granicach ±10% od wartości znamionowej. 5 Impedancja zasilania elektrycznego powinna być na tyle niska, by spadek napięcia podczas rozruchu nie przekroczył 85% wartości napięcia znamionowego. 6 Upewnij się, że podłączono przewód uziemienia. 7 Podłącz bezpiecznik o wystarczającej obciążalności.? uwaga? Jeżeli w instalacji jest kilka źródeł zasilania, należy je wszystkie WYŁĄ- CZYĆ. Sprawdź, czy prawidłowo dociągnięto zaciski śrubowe przewodów. Przed przystąpieniem do pracy na instalacji elektrycznej lub jej przeglądu okresowego, upewnij się, że wentylator jednostki zewnętrznej i wewnętrznej zatrzymał się do końca. Zabezpiecz przewody elektryczne, rurę odpływu skroplin, aparaturę elektryczną i pozostałe urządzenia przed szkodami od bytowania gryzoni i innych małych zwierząt. Szczury mogą przegryzać odsłonięte przewody, co w skrajnym wypadku grozi pożarem. Zabezpiecz przewody izolacją (dostarczoną w komplecie), a następnie zaślep przepust przyłącza przewodów odpowiednim szczeliwem, by ochronić go przed wilgocią i owadami. Solidnie przymocuj przewody opaską wewnątrz obudowy jednostki wewnętrznej. Jeżeli prowadzisz przewody elektryczne w rurkach kablowych, przeciągnij je przez otwór wybity w zaślepce na pokrywie bocznej obudowy. Przymocuj przewód od sterownika zdalnego opaską kablową wewnątrz obudowy jednostki wewnętrznej. Instalacja odpływu skroplin musi odpowiadać przepisom właściwym prawa lokalnego lub krajowego. Szczegółowe informacje o przepisach i normach prawa właściwego uzyskać u władz samorządowych. Upewnij się, że podłączono przewód uziemienia. Podłącz bezpiecznik o wystarczającej obciążalności.! niebezpieczeństwo! Nie podłączaj ani nie poprawiaj żadnych przewodów lub połączeń przed odcięciem zasilania za pomocą wyłącznika głównego. Sprawdź, czy prawidłowo podłączono przewód uziemienia ochronnego, oznakowano go i zabezpieczono w sposób przewidziany przepisami prawa. 11 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

22 Połączenia elektryczne 10. 2 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ Poniżej przedstawiono schemat połączeń elektrycznych jednostki zewnętrznej. L1 L2 N 1 2 DSW301: Tryb rozruchu próbnego ON Ustawienia fabryczne DSW2: Nie wymaga ustawień Ustawienia fabryczne Zasilanie 230 V Przewód sterowniczy (5 V) DSW3: Nastawa mocy grzewczej (nie wymaga ustawień) Model RAS-2WHVNP Instrukcja podłączania przewodów i karty elektroniki: Pozycja PCB Model RAS-2. 5WHVNP Pozycja Zacisk uziemienia Model RAS-3WHVNP Pokrywa boczna Pozycja Przewody zasilania Przewody sygnalizacyjne DSW4/RSW1: Nie wymaga ustawień (NIE ZMIENIAĆ! ) Ustawienia fabryczne Ustawienia mikroprzełączników konfiguracyjnych jednostki zewnętrznej Liczba i położenie mikroprzełączników Karta elektroniki (PCB) jednostki zewnętrznej ma 7 mikroprzełączników i 4 przyciski służące do wprowadzania nastaw i sterowania pracą systemu. Położenie: Położenie nastawiono fabrycznie DSW5: Opór zakończenia przewodu (nie wymaga wprowadzenia ustawień) Ustawienia fabryczne DSW6: Nie wymaga ustawień (NIE ZMIENIAĆ! ) Ustawienia fabryczne DSW1: Nie wymaga ustawień Mikroprzełącznik nr 1 w położeniu włączonym WYŁĄCZA funkcję wykrywania natężenia prądu. Po zakończeniu montażu lub obsługi instalacji elektrycznej należy przerzucić mikroprzełącznik nr 1 w położenie wyłączone. 12 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

23 Połączenia elektryczne POLSKI 10. 3 POŁĄCZENIA PRZEWODÓW INSTALACJI Przewody elektryczne między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną Przewody sygnalizacyjne łączące jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną oraz poszczególne jednostki wewnętrzne ze sobą wykonuje się ze skrętki dwużyłowej (o przekroju ponad 0, 75 mm²). Przewód sygnalizacyjny wykonuje się kablem dwużyłowym (nie wolno używać przewodów o 3 lub większej liczbie żył). Przewody połączeń pośrednich na odcinkach o długości nieprzekraczającej 300 mm powinny być ekranowane, aby zabezpieczyć jednostki przed zakłóceniami elektrycznymi, zaś przekroje (wielkość) żył muszą odpowiadać przepisom elektrotechnicznym. Jeżeli podłączasz do jednego przewodu zasilania kilka jednostek zewnętrznych naraz, wybij dodatkowy przepust obok istniejącego przepustu dla przewodu zasilania. Zalecane wymiary i parametry wyłączników automatycznych, patrz podrozdział Wymiary żył kablowych i zabezpieczenie głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli instalacja przewodowa nie jest rozprowadzana w rurkach kablowych, należy uszczelnić przepusty w maskownicy dławnicami gumowymi mocowanymi na klej. Skrętka dwużyłowa ekranowana magistrali H-LINK wymaga uziemienia po stronie jednostki zewnętrznej. Wykonaj starannie połączenia sygnalizacyjne. Nieprawidłowe połączenia grożą uszkodzeniem karty elektroniki. Upewnij się, że elementy instalacji niedostarczone przez producenta (czyli główne wyłączniki zasilania, bezpieczniki automatyczne, przewody elektryczne, złączki i zaciski) dobrano prawidłowo, tj. zgodnie z podanymi parametrami elektrycznymi oraz krajowymi i miejscowymi normami elektrotechnicznymi. Jednostka wewnętrzna urządzenia wymaga zasilania z oddzielnego odgałęzienia instalacji elektrycznej. Nie powinno ono zasilać jednocześnie jednostki zewnętrznej ani innych urządzeń silnoprądowych. Jednostka zewnętrzna Przewód sygnalizacyjny (skrętka dwużyłowa ekranowana) 5 V DC (transmisja bez polaryzacji, system H-LINK) TB CB ELB: Listwa zaciskowa: Bezpiecznik automatyczny: Bezpiecznik ziemnozwarciowy: Przewody instalacji wykonywanej: Nie dostarczane w kpl. Jednostka wewnętrzna Wymiary żył kablowych i zabezpieczenie głównego wyłącznika zasilania W poniższej tabeli podano zalecane minimalne wielkości żył przewodów dostarczanych przez instalatora (nabywcę) oraz dobór wymiarów głównego wyłącznika zasilania. Model Zasilanie Wymiar żyły zasilania 13 PMML0346B wer. 0 10/2015 P Wymiar żyły sygnalizacyjnej EN EN MC (A) CB (A) ELB (Liczba biegunów / A / ma) 0, 75 mm 2 RAS-2WHVNP 2, 5 mm 2 13, 8 16 RAS-2. 5WHVNP 1 ~230 V 50 Hz 4, 0 mm 2 15, 8 20 2/40/30 RAS-3WHVNP 4, 0 mm 2 17, 8 20? UWAGA? ELB: bezpiecznik ziemnozwarciowy, CB: Bezpiecznik automatyczny Dobór przewodów instalacyjnych, bezpieczników automatycznych i bezpieczników ziemnozwarciowych musi odpowiadać przepisom i normom elektrotechnicznym. Należy używać przewodów w izolacji o grubości przynajmniej typowej dla przewodów w powłoce PCW (nr kat. H05RN-F).

24 Rozruch 11 ROZRUCH Po wykonaniu całej instalacji należy wykonać jej rozruch próbny, którego procedurę podano w instrukcji montażu i obsługi jednostki wewnętrznej, po czym przekazać instalację klientowi do użytku. Przed uruchomieniem instalacji musisz bezwzględnie sprawdzić, czy wykonano ją prawidłowo i jest sprawna. Patrz poniżej. Rezystancja elektryczna przewodów powinna przekraczać 1 MΩ. Sprawdź to, mierząc rezystancję zacisków aparatury elektrycznej do uziemienia. Jeżeli pomiar nie daje zgodnego wyniku, należy ustalić i usunąć przyczynę upływu prądu, zanim uruchomisz instalację. Nie podłączaj źródeł wysokiego napięcia do zacisków sygnalizacyjnych nr 1 i 2. Otwórz zawory zaporowe przy jednostce zewnętrznej. Następnie można uruchomić instalację. Podłącz zasilanie do instalacji za pomocą jej wyłącznika głównego przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem urządzeń. Służy to prawidłowemu rozgrzaniu oleju sprężarkowego grzałkami. Środki bezpieczeństwa podczas pracy instalacji: Kiedy instalacja pracuje, nie dotykaj gołymi dłońmi jej części po stronie obiegu odparowanego czynnika chłodniczego. Temperatura komory sprężarki i przewodów na jej wylocie przekracza 90 C. NIE WOLNO UŻYWAĆ PRZYCISKÓW WYŁĄCZNIKÓW MAGNE- TYCZNYCH grozi to poważnym wypadkiem! Nie wolno dotykać aparatury elektrycznej instalacji przez co najmniej 3 minuty po odłączeniu jej od zasilania. Otwórz całkowicie zawory zaporowe po stronie gazowej (czynnika odparowanego) i cieczy (czynnika skroplonego). Sprawdź instalację i upewnij się, że czynnik chłodniczy nie wycieka. Mutry rurowe mogą luzować się podczas przewozu fabrycznie nowego urządzenia. Upewnij się, że rury obiegu czynnika chłodniczego i przewody elektryczne podłączono do tego samego obiegu. Sprawdź, czy ustawienia mikroprzełączników konfiguracji na kartach elektroniki jednostki wewnętrznej i zewnętrznej są zgodne. Sprawdź, czy prawidłowo podłączono przewody zasilania elektrycznego do jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. 12 PODSTAWOWE URZĄDZENIA OCHRONNE Bezpiecznik sprężarki Wyłącznik wysokiego ciśnienia: Wyłącznik przerywa pracę sprężarki, gdy ciśnienie na jej wylocie przekroczy wartość nastawy zadziałania wyłącznika. Zabezpieczenie silnika wentylatora Kiedy natężenie prądu pobieranego przez silnik wentylatora osiągnie wartość, w którym zacznie działać, to moc silnika zostanie zmniejszona. Kiedy natężenie prądu zmaleje, moc silnika znów wzrośnie do normalnego poziomu. RAS-2WHVNP Model RAS-2. 5WHVNP RAS-3WHVNP Sprężarka Przełączniki ciśnieniowe - Zerowane automatycznie, nienastawne (po jednym na sprężarkę) Wysokie Wyłączenie MPa 4, 15 Włączenie MPa 3, 20 Niskie Wyłączenie MPa 0, 30 regulacja Włączenie MPa 0, 20 Bezpiecznik - 1 ~230 V 50 Hz A 40 Zegar CCP - Nienastawny Zadany czas min 3 Silnik wentylatora skraplacza Zerowane automatycznie, - nienastawne Termostat wewnętrzny (po jednym na silnik) Bezpiecznik obwodu sterowania na karcie elektroniki A 5 14 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

25 Tochigi Factory, Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc 500, Tomita, Ohira-machi, Tochigi-shi Japonia 2015 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Ltd. Oryginał wydrukowano w Japonii

Nie znalazłeś instrukcji, którą potrzebujesz?

Poinformuj nas, a my postaramy się dodać brakującą instrukcję.

Poproś o instrukcję

Pomóż poszerzyć bazę instrukcji

Masz instrukcję, która tu brakuje? Prześlij ją nam.

Dodaj instrukcję
 • HITACHI INSTRUKCJA OBS? UGI STEROWNIK? W PLC FIRMY HITACHI SER

  HITACHI INSTRUKCJA OBS? UGI STEROWNIK? W PLC FIRMY HITACHI SER:EC instrukcja obsługi POLSKIProducent: HITACHIModel: INSTRUKCJA OBS? UGI STEROWNIK? W PLC FIRMY HITACHI SER:ECJezyk: POLSKI

  Inne Instrukcje obsługi 25 Sie 2009 12:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1024

 • ZIP 121 Pilot Uniwersalny - instrukcja obsługi PL

  Instrukcja obsługi Pilota Uniwersalnego ZIP121 firmy ELMAKdo telewizorów marki HITACHI.instrukcja w języku polskim750884

  TV Instrukcje obsługi 27 Kwi 2016 14:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3873

  Dysk Hitachi-problemy z zawieszaniem.

  --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]---------------------------------------... Wersja EVEREST v2. 20. 405/plStrona domowaTyp raportu...

  Naprawa nośników i odzysk danych 30 Maj 2012 20:11Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3804

  Falownik Hitachi L100 + silnik - uruchomienie.

  Witam serdecznie,Mam pytanie, posiadam silnik, który jest podłączony do falownika Hitachi L100. Chciałbym wykonać jego start oraz wybrac prędkość pierwszą oraz drugą. Czy mogę po prostu wykorzystać zwykłe zewnętrzne przyciski aby uzyskac sterowanie? Ponizej zdjęcie z instrukcji. Proszę o jakiekolwiek...

  Automatyka Falowniki 18 Lis 2014 22:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1161

  [Zamienię] Wzmacniacz Hitachi HA-1 + tuner FT-1 na stary sprzet komputerowy

  Posiadam sprawny, przez wiele lat nieużywany wzmacniacz Hitachi HA-1. Kolor srebrny. Wyprodukowany w Japonii. Stan wizualny jak na zdjęciach. Posiadam do niego oryginalna instrukcje uzytkowania w pieciu jezykach (bez polskiego, jest m. in ang i niem. ). Szczegolowa specyfikacja w formie zdjecia z instrukcji...

  Audio Domowe Bazar 05 Sie 2015 13:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1134

  Jak odczytać i zapisać Firmware na dysku hitachi?

  Napisz ich nazwę. To są jakieś Deskstary, Travelstary, Ultrastary czy coś innego? DO tego najlepiej model.(at)EDIT - ok, skoro to jest 2. 5" to są to z serii Travelstarów. Jeszcze pojemność, prędkość, możę cache. Trudno nawet znaleść coś konkretnego o tych dyskach bez takich informacji.(at)EDIT2...

  Komputery Hardware 16 Lis 2005 12:04Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3515

  Hitachi CP-X345 - Podłączenie dekodera kablem Scart RGB

  Witam. Nabyłem ostatnio projektor taki jak w tytule za okazyjną cenę, miał mieć wypaloną lampę a ona ma się dobrze:)Nie mam nic do zarzucenia w obrazie wyświetlanym ze złącza VGA, niestety z Composit jest juz gorzej.Projektor posiada wejścia tylko analogowe: VGA, component, composit, s-video.Posiadam...

  Projektory DLP i LCD 24 Sty 2013 23:58Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3039

  Hitachi 1TB - Odzysk danych po próbie sformatowania przez dekoder DVB-T

  Usunąłem podstawową partycję i teraz mam coś takiegoGdy na Hitachi biorę Wstaw (undelete) pojawia się informacja, że nie znaleziono Boot sektora i dysk zostanie wykryty jako niesformatowany.Program pyta czy kontynuować.Czy spokojnie można wybrać OK? Nie pogorszy się już ta i tak beznadziejna...

  19 Mar 2013 10:59Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2688

  Hitachi D13V podłączenie włącznika

  Witam forumowiczów.Posiadam wiertarkę Hitachi d13V. Spalił mi się włącznik, mam nowy. I nie zrobiłem zdjęcia jak były przewody podłączone do włącznika.Jest ich pięć - dwa od zasilania i trzy pozostałe.We właczniku też pięć miejsc na przewody: dwa są oznaczone strzałkami i pozostałe trzy mają oznaczenia:...

  Elektro Co kupić? 14 Kwi 2016 14:31Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 711

  Gramofon Hitachi HT354 - jak prawidłowo ustawić antyskating?

  Witam,nabyłem niedawno gramofon marki Hitachi HT354 z oryginalną wkładką Hitachi MT-30 tylko nie znam parametrów tej wkładki i nie potrafię prawidłowo wyregulować antyskatingu. Czy ktoś posiada może instrukcję obsługi lub zna parametry tej wkładki, chodzi głównie o siłę nacisku? Z góry dzięki za pomoc.pozdrawiamkaczanoga

  Audio Serwis 30 Mar 2007 20:03Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3066

  Hitachi czy Omron - który falownik?

  Zainstalowałem kilkanaście falowników hitachi. Miałem do czynienia z omronem i uważam że hitachi chyba jest lepszy, gdyż łatwiej go programować i wytrzymuje dużo więcej niż przewiduje instrukcja. Jeden pracuje w temp. otoczenia 47 stopni już ok. 3lat, a omron w ceramice wytrzymywał zaledwie 35stopni.

  Automatyka Przemysłowa 19 Gru 2010 10:17Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 3970

  Hitachi 1TB HDE721010SLA330 - BIOS i Windows nie widzą dysku.

  :( i co nikt nic nie wie?Właśnie zabrałem się za mój dysk Seagate Barracuda 7200. 11 750GB (tzw, czarna seria), który wg mnie miał identyczne objawy co ten Hitachi i dzięki tej oto instrukcji naprawydysk się odezwał i mam dostęp do swoich plików. Teraz tylko muszę zaktualizować firmware dysku...

  09 Mar 2014 20:45Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2754

  Hitachi DH24PC3 - W młoto-wiertarce Hitachi DH24PC3 słabe sprzęgło.

  powrócę do tematu mam taką wiertarkę i przestała mi wiercić. wymieniłem element 49 wg instrukcji lecz nie pomogło sprawdziłem zębatkę 25 i powiem że nie jest zniszczona względem nowych. Czy ktoś może miał podobny problem? na co zwrócić uwagę? Dodam że podkuwanie działa bez problemu.

  Elektronarzędzia 02 Gru 2018 22:21Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 9945

  Hitachi 50hb1t62 - Jak wyłączyć tryb sklepowy w telewizorze Hitachi 50hb1t62?

  Tak, jak opisano w instrukcji obsługi.

  RTV Użytkowy 12 Sie 2017 09:34Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2265

  Falownik Hitachi J 100

  WitamMam instrukcję falownika L 100 oraz SJ 100. Instrukcje są identyczne a różnica w falownikach jest taka że SJ 100 jest wektorowy. Mogę ją wysłać pocztą dopiero w środę. Jeżeli jesteś zainteresowany to daj znak na pw.Pozdrawiam

  31 Sie 2005 23:54Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 6526

  Hitachi C28W411TN-311 - jak zaprogramować?

  Tutaj możesz pobrac instrukcje obsługi (1, 2Mb) jako plik *. pdf-jest to chassis A7postępuj wg. instrukcjip. swidok pilota nakliknij na foto i potem powiększ (ctrl and +)

  TV Początkujący 01 Mar 2009 10:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1000

  Odzyskanie danych z dysku przenośnego Hitachi 1TB z programemTest Disk

  SMART dysku podajesz za pomocą CrystalDisk Info.Sektory w DMDE (masz instrukcję).Co do Master File Table też masz instrukcję:)A gdzie mogą mi wyciągnąć te dane z dysku i jaki to koszt...?W laboratoriach, serwisach i innych podobnych gdzie odzyskują dane.

  25 Lip 2011 22:07Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2396

  HITACHI WJ200 4 KW - Spadająca częstotliwość

  Czy ty masz instrukcję obsługi? Twierdziłeś, że "Falownik nie daje żadnych błędów". Tymczasem masz zarejestrowane 6 błędów. Szczegółowy opis diagnostyki jest oczywiście w instrukcji, Postaraj się trochę na przyszłość, byśmy nie musieli ciągnąć tematu w nieskończoność.E02. 2 - Przetężenie podczas zwalniania....

  02 Lis 2021 18:04Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 465

  Podłączenie Hitachi NE-S1 do komputera przez RS485

  Dzięki za szybką odpowiedź. Sterownik to ja mam zainstalowany. Dokładnie ten. Pinout znalazłem w instrukcji do serii NES ściągniętej z jakiejś czeskiej strony. W manualach podstawowych nie ma schematu podłączenia. Ale niestety - coś tam miga na TX-ie i nic. Według schematu wykorzystujemy piny 4, 5, 6,...

  20 Lis 2022 01:00Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 138

  Hitachi VT416 - odtwarza tylko 1 sekunde.

  Zdemontuj napęd s-ka DRUM (od spodu). W tym celu odkręć zewnętrzny wirnik(wcześniej zaznacz sobie jego położenie w stosunku do osi), rozłącz złączkę i odkręć płytkę s-ka. Sprawdź omomierzem bezpośrednio na głowicy, jeżeli będzie taka sama rezystancja jak miałeś to jest uszkodzona. Nie mierzyłem rezystancji...

  DVD/VCR/Kamery/BD Serwis 02 Sie 2002 17:19Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 2190

  Hitachi EC - D60HRP

  Witam!Oto zdjęcie z oryginalnej instrukcji Hitachi.Pozdrawiam.Marcin

  Inne Silniki Spalinowe 15 Gru 2003 20:27Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2561

  Falownik Hitachi J100 błąD e09

  Witam.Łącze - RS485- wpisz: RS485Tutaj pewnie znajdziesz wszystko:(Hitachi)/SJ300_Drives_(senso... przedstawiciel na Polskę:Instrukcja obsługi -

  30 Sty 2005 13:12Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2853

  kamera Hitachi VM-2380E

  Mam takie pytanie przy okazji tego postu, czy moglby mi ktos podac jakies informacje na temat tej kamery hitachi vm-2380e jakis link do instrukcji, dane itp.Dzieki i pozdrawiam

  07 Lut 2005 22:50Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1539

  HITACHI C21-P745VT Wejście w tryb programowania...?

  Potrzebuje instrukcji lub porady jak wejść w tryb "instalatora" lub programowania...HITACHI C21-P745VTPilot CT-RM200MZ góry dzięki...!!! Podaj markę, symbol i rodzaj urządzenia w temacie!!!Posty bez powyższego w tytule, następnym razem, będą przenoszone do KOSZA....

  Schematu/instrukcji/artykułu 11 Cze 2005 13:33Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1077

  Telewizor Hitachi CMT 2179

  Poszukuję instrukcji obsługi do telewizora Hitachi CMT 2179Dziękuję za pomoc.Xsiek

  30 Cze 2005 01:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 657

  Tuner Hitachi FT4000

  wpadł mi ostatnio w ręce tuner radiowy AM/FM Hitachi FT4000. Mam pytanie czy ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenia z tym sprzętem, jakieś opinie na jego temat? POdoba mi sie bardzo jego wygląd i chciałbym go sobie zostawic. Dodatkowo czy ktoś może posiada do niego instrukcję lub shcemat...

  20 Lut 2006 14:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 630

  Tryb serwisowy w TV Hitachi C2556TN

  Panowie, powiedzcie mi, jak wejść w tryb serwisowy w TV Hitachi C2556TN, znalazłem instrukcje ale nie mogę pomimo opisu wejść w ten tryb. Muszę przestawić opcje fonii na polski standard. Telewizor był przywieiony z Niemiec, gdzie było ustawienie BG, Jak ktoś ma zdolności lingwistyczne może mi przetłumaczyć...

  25 Sie 2008 14:14Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 3730

  Poszukuje (I)nstrukcji do (K)amery DVD HITACHI DZ-MV730E

  ZABRANIA SIĘ UMIESZCZANIA W TYM DZIALE JAKICHKOLWIEK ZAŁĄCZNIKÓW --> OGŁOSZENIA.Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE.Poszukuje Instrukcji do Kamery DVD HITACHI DZ-MV730EDodano po 5Ok Ok Ok OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK Ok Ok Ok OK OK OK OK OK OK OK...

  14 Mar 2007 21:43Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 492

  hitachi

  szukam instrukcji do radia samochodowego hitachi nie pierwszej młodości niePodaj markę, symbol i rodzaj urządzenia w temacie!Patrz -- > OGŁOSZENIE 1/pierwsze/ od góry w tym dziale.

  25 Kwi 2007 22:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 534

  Poszukuję schematu do frezarki HITACHI Fanuc 3000

  Poszukuję jakichkolwiek informacji o elektryce (schematy, dane tech, instrukcje)do frezarki Hitachi FANUC 3000 typ NCMT z 1979 roku.Chce przerobić sterowanie.

  19 Lis 2007 17:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 821

  Falownik Hitachi HFC-VWS

  Szukam instrukcji programowania w j. polskim falownika Hitachi HFC-VWS.Bardzo proszę o pomoc.

  07 Kwi 2008 07:01Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1209

  Hitachi CL2848TAN na ekranie jakiś kod?

  Hitachi CL2848TAN na ekranie wyskakuje mi taki napis CL?? 48TAN można to wyłączyć przyciskiem z pilota SUBTITLES i to znika ale po naciśnięciu dowolnego przycisku na pilocie znowu sie pojawią. Moje pytanie jak sie tego pozbyć przypuszczam że to jest (CL2848TAN) tylko jak tam go wpisać szukam też instrukcji...

  27 Maj 2008 13:24Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 732

  Wskaźnik LCD Hitachi SP14Q008

  Poszukuję noty katalogowej lub instrukcji sterowania wyświetlaczem LCD Hitachi SP14Q008.

  Elementy Elektroniczne - zamienniki i identyfikacja 13 Lip 2008 16:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 901

  [sprzedam] Oscyloskop Hitachi model V-425

  Sprzedam mało używany oscyloskop firmy Hitachi. Sprzęt jest w dobrym stanie technicznym. Wykorzystywany był tylko kilka razy w domu.Zainteresowanych proszę o kontakt e-mailowy pod adres konrad. jed(at)gmail. com. Możliwa jest wysyłka przedmiotu kurierem lub odbiór osobisty w Warszawie. Możliwość wysłania...

  Ogłoszenia Elektronika 21 Sie 2008 11:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 883

  Hitachi 32lub42HDT55M schemat albo najlepiej cała serwisówka

  Witam, poszukuję jak w temacie, schematu lub instrukcji serwisowej do plazmy Hitachi 42HDT55M, może być od 32 calowego, ważne żeby było to od wersji europejskiej bo na forum znalazłem ale niestety od wersji USA w dodatku tylko ntsc, w telewizorze uszkodzony jest zasilacz więc ww schemat nie podszedł zupełnie. W...

  TV Szukam 07 Gru 2008 21:08Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1113

  Falownik Hitachi L200 - błąd E07

  Nigdy nie wyłączaj pracującego falownika poprzez odcięcie zasilania.To podstawowy błąd. Mam w firmie na półce jeden L200 który pracował w ten sam sposób (montował go mój poprzednik) - padł po dwóch miesiącach. Zamontowałem nowy, ale przerobiłem układ tak, by był sterowany sygnałem START. Pracuje...

  19 Lis 2012 12:22Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 5708

  Magnetowid Hitachi VT-M 727E sprzedam.

  Witam serdecznie!!!Posiadam na sprzedaż Magnetowid Hitachi VT-M 727M.Magnetowid jest sprawny. jego stan oceniam na bdb. Do tego dokładam:pilot(oryginalny)oraz instrukcję obsługi w j. polskim.Cena do uzgodnienia.Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod nr tel. 600738201 lub e-mail:jozek2003(at)o2. pl

  14 Maj 2009 15:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 674

  Sprzedam TV plazmowy Hitachi P50T01E, Cena: 5800zł

  Telewizor został zakupiony w firmowym salonie w W-wie około rok temu.Posiada więc dokument zakupu, gwarancję dystrybutora polskiego.Jest sprawny w 100%, zero oznak użytkowania, dbałem o to aby stałe loga nie wyświetlały się długo na ekranie więc brak widocznych duszków.Możliwość obejrzenia, przetestowania...

  06 Lut 2010 21:04Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3013

  Firmware upgrade Segate ST3500630NS, Hitachi HDS725050KLA360

  Witam Kolegów,Potrzebuje fachowej porady jak zgrać firmware z dysku Segate ST3500630NS i Hitachi HDS725050KLA360 i wgrać je na takie same dyski tego samego typu. Jakim softem to można wykonać, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?Powodem dla którego taka operacja jest mi potrzebna jest mój kontroler...

  14 Lip 2010 23:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2135

  Falownik Hitachi HFC-VWS

  Instrukcja obsługi falownika Hitachi HFC-VWS

  AGD Instrukcje Obsługi 10 Lut 2011 21:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1641

  Brak możliwości formatowania Hitachi 320 GB HCC545032B9A300

  Chyba jest nas wielu z tym problemem. Też mam taki sam dysk. Trochę szukałem i znalazłem coś interesującegoMoże dzięki tym instrukcjom da się coś wskórać, tylko że jest tam opisana metoda z partycjami stworzonymi na komputerach i nie wiem jak to się ma do dysku z dekodera. Jest w 3 kroku możliwość...

  03 Mar 2011 10:36Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 31128

  Hitachi L300P- zmieniająca się częstotliwość

  Miałem przypadek z Hitachi czy Omronem (bliźniaki) dużej mocy, że wentylator pracował do 42Hz normalnie, po czym były skoki prądu i falownik się wykładał. Pomogła zmiana współczynnika regulacji H006 (chyba) ze 100 aż na zero!, a zrobił to sam Pan Guru z Zeltechu i teraz wszystko jest super. Dodam,...

  Elektro Maszyny i Urządzenia 07 Wrz 2011 14:02Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1497

  Hitachi 7500mk2 wymiana Mos-fet

  Wymieniłem we wzmacniaczu Hitachi 7500mk2 końcowe Mos-fety 2SJ201/2SK1530 zamiast 2SJ49/2SK134 - wzmacniacz działa ale nie można wyregulować prądu spoczynkowego końcówki w/g instrukcji serwisowej (jest b. niski).Prośba - może któryś z Kolegów dobierał wartości elementów w sterowaniu tranzystorów i...

  17 Sty 2012 23:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 561

  Hitachi CP2976TA tryb serwisowy

  Witam, telewizor Hitachi CP2976TA, procesor ST90R28ZB1R, potrzebuję instrukcji serwisowej albo informacji jakie jest wejście i wyjście z trybu serwisowego. Pozdrawiam.

  TV CRT Serwis 29 Mar 2012 12:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1331

  Dysk Hitachi - wykrywany, zawiesza win/dos

  Dzień dobry. Potrzebuję Państwa pomocy. Koleżance padł dysk w laptopie. Jest to Hitachi 200GB SATA. Podpięty pod stacjonara jest wykrywany ale "klepie" i ładowanie systemu wydłuża się w nieskończoność. Próba pod dosem zakończyła się długim, ale poprawnym rozpoznaniem partycji przez NTFS4DOS, po czym...

  02 Paź 2012 07:32Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 825

  Hitachi HDS722020ALA330 - Problemy po przygodach z linuksem

  Posiadam komputer iMac mid2010, dysk twardy Hitachi HDS722020ALA330 Media 2T. warto zaznaczyć więc że poza wspomnianymi przygodami w Linuksie to cała sprawa dzieje się w systemie OS X Mountain Lion.Więc tak.. zaczęło się od tego wątku:Postanowiłem wywalić partycje stworzone przez linuksa...

  01 Kwi 2013 12:19Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1473

  hitachi - terminal dyskowy a 2 piny w hdd

  Zakupiłem tanio dysk 1tb firmy hitachi. Po podłączeniu zasilania dysk pika i rusza głowicami. Talerze nie są porysowane(otwierałem go ostrożnie). Zakupiłem terminal dyskowy na alledrogo. Tylko jest problem jak podłączyć GND. Są tylko 2 piny. Ale terminal zareagował po odpowiednim ustawieniu programu...

  04 Sty 2014 16:45Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2340

  Vw Alpha stereo Hitachi KMS-1086V

  Marka: Vw AlphaModel: Hitachi KMS-1086VWitam.Poszukuję instrukcji do radia oraz schematu podłączenia usb do takiego radia /link poniżej jest film na youtube/.Może ktoś wie jak to połączyć?

  Radia Samochodowe Szukam 14 Maj 2014 19:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1971

  Hitachi AX-M110E - wentylator

  Szukam instrukcji serwisowej Hitachi AX M110, lub szukam schematu zasilania.

  Audio Szukam 24 Maj 2015 08:07Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1050

  Falownik Hitachi SJ700B nie chce działać lotny start

  Witam, proszę o pomoc z ustawieniem falownika Hitachi SJ700B 110kW, tak aby po przerwie w zasilaniu napęd startował od częstotliwości "złapanej".Obecnie jest tak, że po krótkim zaniku zasilania rozpędzony wentylator jest hamowany prądem rzędu 190A praktycznie do 0Hz przez kilkadziesiąt sekund, po...

  17 Gru 2015 22:54Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1371

  Przepływomierz a4 b5 1. 6 arm przepływka hitachi

  Trochę to dla mnie zbyt skomplikowane a coś na zasadzie takiej instrukcji tylko dla mojej przepływki ja mam 4 piny hitachi a silnik to 1. 6 ARM

  Samochody Początkujący 08 Lut 2017 08:10Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3612

  Falownik Hitachi SJ200 Sprzedam

  Witam, mam w posiadaniu falownik Hitachi SJ200 / 002NFEF2. Sprzęt jest nowy, w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją w języku polskim.Moja proponowana cena to 500 zł.W razie pytań proszę o kontakt priv bądź tel. 509-754-704.

  Automatyka Bazar 04 Kwi 2017 17:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 687

  HITACHI ED-A101 - konserwacja i czyszczenie

  Witam, mam problem z projektorem HITACHI ED-A101. Z uwagi na wysoki przebieg projektora i bardzo słabą jakość wyświetlanego obrazu nastąpiła konieczność wymiany lampy. Zamontowałem nową lampę (zamiennik firmy Movano) oraz oczyściłem filtr. Po przeprowadzeniu powyższych zabiegów, mimo że jest już nieco...

  08 Sty 2019 10:20Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1578

  Hitachi HMA 8500 MKII - Uszkodzone tranzystory mocy?

  Witam, posiadam uszkodzoną końcówkę mocy Hitachi HMA8500 MKII.Dzisiaj postanowiłem do niej zajrzeć, sytuacja jest następująca:Jeżeli odepnę tranzystory końcowe to końcówka włącza się normalnie (dioda 4/8 Ohm po paru sekundach przestaje migać i załączają się przekaźniki wyjść głośnikowych), jeżeli...

  Audio Początkujący 29 Mar 2020 13:16Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 444

  Ładowarka Hitachi do akumulatora Dewalt

  Instrukcja obsługi do ładowarki wiele koledze wyjaśni. W bateriach, a w zasadzie w pakietach do tej ładowarki są zabezpieczenia - termistor i bezpiecznik termiczny. Będzie musiał kolega przekonać ładowarkę, że ładuje oryginalne baterie i do tego mocno pilnować proces ładowania, bo będzie się odbywał...

  Zasilacze, ładowarki 17 Kwi 2020 11:29Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1104

  Hitachi HA-MD1 - Powyżej 1/5 głośności okropnie zniekształca.

  Witam, naprawiając inny wzmacniacz przypomniałem sobie, że mam gdzieś niewielki wzmacniacz Hitachi, a dokładniej HA-MD1. Podłączyłem, ale przyciski przerywały i były okropne zniekształcenia, więc przeczyściłem go i złożyłem na tyle, żeby go uruchomić z myślą, że może to tylko potencjometry i przyciski....

  17 Lis 2020 16:56Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 885

  Hitachi 32HB15W66I - telewizor w trybie Hotelowym

  Witam Wszystkich. Mam problem z telewizorem Hitachi, mianowicie jest w trybie hotelowym i nie wiem jak go odblokować. Instrukcja mi się zapodziała w garażu a w internecie niczego nie umiem wyszukać. Pilot do tego TV to Hitach RC49141

  RTV ustawienia eksploatacja 13 Lis 2020 09:17Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 714

  Hitachi 24HE2320S1 - Gniazdo mini din 4pin - jak połączyć?

  Instrukcja jest tu:[GB]_MB211S_43140UK_PVR_DVD_ORTAK_5044...

  Monitory Początkujący 14 Lis 2020 17:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 318

  Hitachi AX-M 11 DE nie czyta CD i USB

  Posiadam tę mini wieże Hitachi AX-M 11 DE, czy inaczej kino domowe- Living systems i mam problem. Nie odczytuje mi płyt dvd ani CD, ani nie widzi USB. Mogę jedynie włączyć radio i dźwięk z telewizora. Jaka może być tego przyczyna? Dodam że nigdzie w sieci nie mogę znaleźć instrukcji tego modelu, nawet...

  Początkujący Naprawy 15 Gru 2020 17:51Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 348

  Softstart do ukośnicy Hitachi - C8FSHE

  Przeglądałem mnóstwo tematów i filmów na temat podłączenia softstartu, problem w tym, że nie wiem co jest co w mojej ukośnicy Hitachi C8FSHE.Załączam zdjęcie:Włącznik ma taki schemat:(EDIT) Znalazłem schemat w instrukcji serwisowej.Do silnika idzie...

  06 Maj 2021 11:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 531

  Hitachi VT-M727 E śmieci zamiast obrazu

  Podaje aktualny stan rzeczy. Wiec jest dźwięk super (dzięki Oldboy za instrukcje) ale obraz jest zakłócony z latającymi przebarwieniami (nie jest czysty tylko wygląda tak jak słabo odbierający program na TV po prostu trochę śnieży) a na dole ekranu jest pasek 3cm z obrazem z totalnie przebarwioinymi...

  13 Sie 2002 19:54Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 2293

  Hitachi VT-M 727E

  Przełącznik funkcyjny( master) jest dla mechanizmu( slave) nadrzędnym więc gdyby mechanizm był źle złożony to raczej mógłby ulec uszkodzeniu(co często się dzieje) a nie wymuszać ustawienie przełącznika funkcyjnego. Firma HITACHI nie ma zwyczaju zamieszczać w swoich instrukcjach serwisowych...

  27 Lis 2002 20:17Odpowiedzi: 121 Wyświetleń: 15624

  Hitachi VT-M619

  Warto abyś ten post podzielił na dwa, ponieważ pytasz o schemat to umieść post w dziale Szukam schematu, instrukcji....A problem z usterką w działe VCR, VCP, DVD.Bo w tym dziale nikt Tobie nie odpowie na temat usterki. 30 Mar 2003 11:50Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1099

  Hitachi VT 575E

  po poleceniu play wysuwa taśmę i opasuje nią wirującą już głowicę i po sekundzie wycofuje tąśmę pozostawiając częściowo niewciągniętą do kasety, przy czym rolka ciągnnąca po początkowych obrotach w prawo, obraca się parę razy rewersyjnie w lewo w prawo, nie wciągając taśmy do kasety całkowicie, po czym...

  31 Maj 2003 22:11Odpowiedzi: 60 Wyświetleń: 7260

  Aiwa Brother Funai GoldStar Grundig Hitachi

  Od kilku miesięcy grono osób rozpoczęło tworzenie bazy schematów w oparciu o wysokiej jakości instrukcje serwisowe. Rezultaty już można oglądać. Kolejne marki zostaną udostępnione w ciągu najbliższych dni. Podziękowania dla Robi, mimi2000, Adam (Reunion), gorgoroth za opracowanie aktualnie udostępnionych...

  Artykuły 04 Mar 2004 23:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3452

  Hitachi VT-M619EM

  Mechanizm ten sam, co w popularnym VT-M727. Instrukcje serwisowe nie podają nazwy tego mechanizmu w przeciwieństwie do nowszych konstrukcji.

  13 Kwi 2004 15:04Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 987

  niebieski ekran (brak obrazu) Tv Hitachi C28-P510

  Witam. Co do kondensatorów sprawdzalem wszystkie za pomocą zamrażacza wynikało że powinny byc wszystkie sprawne, ale spróbuje wymienic i zobaczymy. Mam natomiast pytanie co do tego działa B gdzie to znajde i jak dokonać pomiaru potrzebuje jakis specjalistyczny sprzęt (może dziwne pytania ale niestety...

  Początkujący Serwisanci 18 Lis 2004 19:03Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1641

  OTVC HITACHI - tryb serwisowy

  Przyciskając przycisk N pilota włączyć odbiornik przyciskiem sieciowym i w ciągu 1s. nacisnąć przycisk ->M pilota.Wszystkie pozostałe funkcje dostępne są przy użyciu normalnego pilota (z tego TV). Reszta mail PW.lewapd -> wysłano kpl. instrukcję service mode.Dzięki za pamięć lewapd, odpowiedz...

  TV Serwis 20 Gru 2004 10:34Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1423

  TV Hitachi CL2848TAN. Gdzie mogę znaleźć opis?

  Gdzie w sieci znajde opis tego telewizora a w szczegolnosci jakityp pilota go obsluguje mam telewizor bez pilota i instrukcji obslugi, moze ktos poda namiar na strone www lub ma taki telewizor....pozdrPiotr Hellmann

  09 Sty 2005 17:28Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1004

  Telewizor HITACHI CL2848TAN

  10 Sty 2005 01:28Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1079

  Firmware do Hitachi eh-150.

  Oprogramowanie narzędziowe do tych sterowników to PRO-H z tego co wiem jadnak istnieje tylko pełna wersja oprogramnowania ( nie ma wersji demo). Normalny koszt to 400 Euro netto.Powinienem mieć jakieś instrukcje Jeżeli Cię to interesuje daj znać.PozdrowieniaDodano po 2Okazuje się, że...

  01 Mar 2005 17:09Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1702

  HITACHI CM 641ET. Nie ma regulacji kontrastu i innych parametrów.

  Wygląda na zablokowane MENU, nie jest to usterka. W monitorach spotyka się takie opcje, blokuje się i odblokowuje z menu. W instrukcji użytkownika powinna być opisana dokładnie ta opcja. Niestety nie wiem jak w tym monitorze odblokować menu.Często pomaga wciśnięcie jednego klawisza na kilkadziesiąt...

  Monitory Serwis 12 Lis 2005 21:51Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 798

  Matryca LCD HITACHI. Jakie sygnały podłączyć?

  zerknij na allegro... wpisz w wyszukiwaniu "matryca" i szukaj oferty cos kolo 25pln... gosciu oferuje tam jakies instrukcje co i jak... pamietam ze w ofercie jest jego mail... moze pomoze;)

  28 Sie 2007 22:10Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1353

  Falownik Hitachi L300P- uruchomienie

  Dzięki za rady trochę już wiem muszę jeszcze postudiować instrukcję (dostałem falownik wypakowany z informacją ze żadnej instrukcji nie ma dopiero po "wierceniu dziury w brzuchu"znalazła się płyta):)

  15 Lut 2011 22:36Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3464

  TV HITACHI CL 2848 TAN

  czesc - szukam instrukcji do tego TV a dokladnie instrukcji do pilota (914A)..mozesz mi pomóc?Piotr

  13 Lis 2005 00:23Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1092

  HITACHI VT-M727

  Mam problem, wie ktos jak ustawic zegar?? Prosze o wskazowki albo o instrukcje, niestety nie mam a na necie nie moge znalezc, pozdrawiam!!

  21 Lip 2005 13:42Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1217

  Szukam service manual do Rear Projector TV Hitachi 53fdx20B

  Witaj mam wszystko do tego modelu ale po angielsku jesli Cie interesuje wysle na maila. PozdrawiamDodano po 21zamiescilem w Instrukcje Obslugi jak cos bedziesz potrzebowal jeszcze to daj znac.

  23 Sie 2005 10:41Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 864

  Hitachi VT-M727 nagrywanie

  nie ma prostszego rozwiazania? Boje sie, ze nie przezyje kontaktu z lutownica:-)ludzie, nie moge sobie z tym diablem poradzic. Jak zestroic tuner cyfry, stare video Hitachi m727 i stary telewizor, ktorego nazwe wstyd mi na tym forum podac. Nie widze nigdzie na pilocie, zadnym panelu...

  24 Sie 2005 12:54Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1726

  Pomocy HITACHI CX450 - trzaski

  Podczas włączenia ON rozlegaja sie silne trzaski w glosnikach jakby bylo jakies sprzezenie. Pozniej trzaski zanikaja i jak pukne w prawa strone obudowy tam gdzie jest wejscie do mikrofonu to znowu trzaski sie rozlegaja az w uszy bola.Poza tym szukam instrukcji do cd-magnetofonu.

  22 Sty 2006 20:38Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1022

  Hitachi VT-M727. Zrywanie synchronizacji. Przez obraz przechodzą zakłócenia.

  Dzięki bo myślałem że to pełna servisówka podzielona na elektryczny, mechanikę i instrukcję. Oczywiście nadal chętnie wysłucham porad w tym temacie. 28 Lut 2006 19:56Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1563

  HDD Hitachi HDS728080PLAT20 80GB i stuka głowicami?

  Można poprosić o instrukcje programowania firmwar'u i service area w DDI-SI, albowiem mam dostęp do tego oprogramowania.Pozdrawiam i dziękuję.

  27 Mar 2006 18:43Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3188

  Hitachi 15 LD 3200- jak odblokować?

  jak w w temacie- odbiornik został zablokowany klawiaturą lokalną i obecnie świeci tylko czerwona dioda. Nie ma w tej chwili do niego pilota ani instrukcji. Jak go odblokować i czy niezbędny będzie do tego pilot?Dzięki.

  06 Kwi 2006 13:49

  Program ActWin do PLC Hitachi - Co oznaczają bloki?

  Jeśli chodzi o timery - masz zupełną rację. Jeśli chodzi o blok SNOT - najprawdopodobniej jest to negacja styku w danym punkcie, ale nie jestem pewien. Proponuję pobrać polskie instrukcje do sterowników EH i EC ze strony z działu download. Poza tym posiadam pełny pdf do ActWin, ale w jęz. angielskim...

  Automatyka Sterowanie PLC 23 Lut 2007 17:15Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2412

  Jak podłączyć gniazdo AUX do Hitachi MU10?

  Hmm - jest tak że z lewego kanału idzie muzyka a z prawego słychać zniekształconą muzyke, trzaski i co po chwilę na 1, 2 sekundy normalny dźwięk taki jak powinien być. Dzieje sie tak niezaleznie od tego jakie jest włączone źródło sygnału.Jak myślicie co może być źrodłem tego. Bo rozumiem że naprawiać...

  18 Sie 2006 09:52Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1831

  Hitachi 8mm video camera VM-H71E

  Mam instrukcję obsługi do Hitachi 8mm video camera VM-H71E w j. angielskim.Jeśli temat jest jeszcze aktualny to proszę odpisać.Pozdrawiam.

  08 Wrz 2006 15:46Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 762

  Magnetowid Hitachi VT-M727

  Poszukuję instrukcji obsługi do tego modelu.Mietek36

  25 Sty 2007 11:43

  VCR Hitachi VT- 517E - brak koloru

  Przy odtwarzaniu obraz zaśnieżony, brak kolorów. Stwierdziłem że uszkodzona jest głowica. Po wymianie na nową obraz czysty ale brak kolorów. Czy to kwestia regulacji? Wszystkie pozostałe funkcje pracują normalnie.Szukam schematów względnie instrukcji serwisowej.stanweg.

  13 Lut 2007 15:47Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1196

  OTC HITACHI C28-P405VT pasmo kablowe?

  Instrukcji z opisem danych wersji sprzedawanej w Polsce już niestety nie posiadam. Wydaje się, biorąc pod uwagę datę produkcji, że to pasmo to pełnia jego możliwości. W bajcie1 ma możliwości: tuner normalny (kanały 00-120), tuner 4-zakresowy z pasmem hyperband, tuner 3-zakresowy z pasmem hyperband i...

  15 Lut 2007 13:24Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1436

  Hitachi HDS728040PLAT20 Deskstar - brak reakcji na zasilanie

  W pracy z tym modelem dysku mozna korzystac z terminala dyskowego.Naprawa braku zasilania silnika nie jest taka prosta do naprawy, nie można podać "instrukcji" naprawy.A miałes do czynienia z lutowaniem smd rozpływowo, bo bedzie potrzebne.Ja bym zastosował lutownicę na podczerwień.

  24 Mar 2007 21:00Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 2838

  Problem z odczytem płyt: kamera DVD HITACHI DZ-MV730E

  Dzięki za szybką odpowiedz.Tak sobie myślę, że kamera powinna sama zamknąć sesję. I w menu jest taka opcja „ Finalize Disc” i jak zatwierdzam to pojawia się komunikat „ Use AC adapter/charger ”. Kamera jest podłączona do ładowarki a nie zasilona z baterii. Może coś...

  Inne Serwis 20 Mar 2007 19:43Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2239

  Projektor Hitachi PJ-LC5 reset filtra

  A instrukcję od projekotra kolega przeczytał??Wydaje mi się, że nie.Ostatnio resetowałem taki projektor i procedura jest banalna.Wchodzisz do menu -> Ustawienia -> Liczniki -> Licznik filtraWciskasz reset i trzymasz przez około 3 sec. I po sprawie.Pozdrawiamadikbo

  02 Lis 2007 20:16Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5688

  Hitachi - pilot VT-RM723E

  Poszukuję instrukcji obsługi do pilota VT-RM723E

  13 Kwi 2007 11:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 629

  wkrętarka hitachi pomoc??

  Baterii się nie formatuje, a formuje. To nie to samo. Do wiertarki jest dołączony dedykowany zasilacz-ładowarka, i tylko jego należy używać. Akumulatorów nie przeładujesz, po zakończeniu ładowania same się wyłączają. Proces formowania polega na kilkukrotnym naładowaniu i rozładowaniu ciągłym prądem....

  27 Lip 2013 17:49Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2464

  Kamera Hitachi VM-E23E - mechanizm

  Demontaż mechanizmu zawiera instrukcja serwisowa, którą zamieściłem tutaj:

  15 Paź 2007 19:21Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1136

  Pływający przebieg - oscyloskop Hitachi V-202F.

  Tutaj znajdziesz instrukcję obsługi do twojego oscyloskopu (o ile jej nie posiadasz). Tam jest opisane jak ustawić wyzwalanie podstawy czasu, wybór źródła synchronizacji przebiegu oglądanego oraz regulację pziomu wyzwalania. Opisane przez ciebie kłopoty wiążą się najpewniej ze złym ustawieniem w/w...

  27 Paź 2007 19:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1152

  Ładowarka Hitachi z USA (do elektronarzędzi) nie ładuje

  Witam! Kupiłem w stanach zestaw elektronarzedzi Hitach na 18V. Jest do tego ładowarka na 120V AC 200W 60Hz. Mam do tego konwenter na 120V. Gdy włączam i podpinam akumulatorek zaczyna ładować ale po paru sekundach sie wyłącza jest to ładowarka 7. 2 do 24 V i ona sama dostosowuje napięcie do akumulatora....

  01 Sty 2008 15:22Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 2481

  Schemat Hitachi x871703

  Podane zrodlo zawiera jedynie instrukcje do tv, udalo mi sie to juz wczesniej zdobyc. nadal poszukuje schematu. Moze ktos jeszcze ma dostep do tego schematu?P. S. Przepraszam za umieszczenie tematu w zlym dziale;)

  25 Lut 2008 10:37Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1690

  Kamera cyfrowa Hitachi VM-E548LE jaki kabel połączeniowy?

  Załączam instrukcję serwisową (nie instrukcja obsługi) do tej kamerki - więc może ci się przyda nie tylko do znalezienia opisu kabla. Jest to multimanual - czyli pasuje do wielu kamer m. in: VM-E548LE, VM-E545LE, VM-E543LE, VM-E330E (R), VM-E340EPobierz 4 części i otwórz winrarem pierwszą - poskleja...

  06 Kwi 2008 11:08Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 4360

  HITACHI X200 - dziwne zachowanie

  Montowałem teraz układ sterowania z falownikiem HITACHI X200 i falownik dziwnie się zachowuje po włączeniu zasilania. Wg instrukcji każdorazowe załączenie falownika powinno uruchomić go w tryb monitorowania częstotliwości wyjściowej czyli d001, natomiast ja zauważyłem, że kilkakrotnie falownik...

  29 Kwi 2008 10:19Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1882

  Klucz udarowy Hitachi WR18DL - regulacja momentu dokręcenia

  Mam pytanie odnośnie regulacji momentu dokręcania w kluczu udarowym Hitachi WR18DL, w instrukcji jest napisane, że jest on regulowany elektronicznie i zależy od długości pracy klucza, rodzaju śrub itp.. Wszystko fajnie, tylko skąd mam wiedzieć, czy dokręciłem śrubę momentem np. 100 czy 120 Nm?...

  Samochody Mechanika 06 Maj 2008 21:36Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3523

  kamera HITACHI DZ-MV3000E, problem z nagrywaniem na dysk

  Proszę jeszcze sprawdzić czy są to płytki DVD- czy DVD+ oraz poczytać w instrukcji jakie zaleca producent, dużo zależy też od jakości płytki!Pozdrawiam!Robert

  DVD/VCR/Kamery Początkujący 06 Lip 2008 07:16Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1866

  czytanie programowe informacji z lcd na HD44780 HITACHI

  Na 2-gim zdjęciu od góry są 2 szt MAX232 więc chyba gdzieś będą jakieś złącza COM.dudim_2 postaraj się poszukać gdzieś w internecie (Google w ruch) jakiejś instrukcji dla użytkownika tego układu sterowania, nie pisze już o całej instrukcji dla elektrowni - to będzie już coś.

  Mikrokontrolery 04 Wrz 2008 10:26Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 3336

  [sprzedam]Magnetowid Hitachi VT-M 727E uszkodzony na części

  Całość czyli magnetowid, pilot i instrukcja za 20 zł(do uzgodnienia).

  DVD/VCR Bazar 27 Kwi 2009 21:06Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4275

  TV Hitachi CP2841 - Jak sprawdzić stan trybu hotelowego?

  Przekopałem google, sprawdziłem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie. Może nakieruje mnie ktoś jak ustawia się tryb hotelowy? Być może jest gdzieś instrukcja serwisowa do ściągnięcia? Za wszelkie informacje dziękuję.

  20 Lut 2009 18:43Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1544

  Falownik Hitachi seria l100 i l200- błąd E03

  Błąd E03 oznacza zbyt duży prąd podczas przyśpieszania.Falownik ma zbyt krótki czas przyśpieszania, lub podbicie momentu jest zbyt duże.Jeśli wszystko do tej pory działało OK, to może jakieś opory mechaniczne, trzeba sprawdzić prąd jaki pobiera silnik.Link do instrukcji.

  05 Maj 2010 22:03Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 8184

  Hitachi CP2846TA - kod z MAKa 2000

  Kod MAK: 1252. Czy taki (dość wysoki) jest na MAK2000 to nie wiem, sprawdź. Mam nowszy, instrukcji od 2000 już nie mam.Na stronie ELMak znajdziesz wyszukiwarkę.

  17 Cze 2009 01:15Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1188

  Falownik HITACHI SJ700 błąd przy hamowaniu silnika E07. 2

  Zmieniłem czas hamowania z 30 do 45 sek i pomogło chociaż obsługa nie była zadowolona. Co do rezystora to okazało sie że to dławik - na tabliczce znamionowej jest symbol i indukcyjność 0, 155mH oraz nr. seryjny. Zmienianie innych parametrów nie przyniosło dobrego efektu. Silnik pracuje przy 60 Hz został...

  18 Cze 2009 16:53Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2633

  Abit ib9, Hitachi 250 GB ATA i instalka XP.

  Przejściówka kosztuje 5zł na Allegro, a na drugi raz proszę czytać instrukcję użytkownika dołączoną do sprzętu (strona producenta).

  24 Gru 2009 22:16Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1265

  Uszkodzony dysk Hitachi 250 GB

  Dysk w laptopie Toshiba A300, wielkość 250 GB podzielony na 2 partycje. Laptopa nie można odpalić, wszystkie próby normalnego uruchomienia, czy awaryjnego z F8, kończą się wyświetleniem niebieskiego ekranu z kodem stop 0x00008086.Próba odzyskania systemu z recovery kończy się tym samym.Czy...

  29 Gru 2009 10:10Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 2633

  Hitachi C24W410SN jak zaprogramować kanały?

  Pilot CLE921A, strojenie osiągalne jest poprzez menu, z tym że przycisk menu trzeba przytrzymać dłużej. Wszystko jest opisane w instrukcji obsługi.

  06 Kwi 2010 12:05Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2089

  Zaprogramowanie pilota Total Control do Hitachi

  Sorki ale chodziło mi o to jak zaprogramować tego pilota i jak wprowadzić kod, oraz jakie to są kody.. Przeszukałem mnóstwo stron w google. pl i nic nie znalazlem.. ;/Przecież w linku który Ci podałem jest instrukcja i kody.Ja znalazłem właśnie przez google. pl i podałem Ci na tacy. Co prawda wersja...

  05 Lis 2010 19:19Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4864

  Hitachi CP-X325W - problem z adjustacją barw

  Mam problem z regulacją barw projektora CP-X325W.Uległ chyba zalaniu/oblaniu. W każdym razie w torze optycznym znalazł się jakiś płyn i zostawił plamy i zacieki na całej powierzchni wyświetlanego obrazu. Projektor, gdy go dostałem, nie włączał się, więc nie byłem w stanie ustalić, czy obraz...

  08 Lis 2010 08:50Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2031

  Mikro wieza Hitachi AX-M136i - potrzebny schemat

  Czy ktos posiada instrukcje do tego modelu mikro wiezy, abo moze ktos wie jaka jest koncowka mocy?Za pomoc, dziękuje:)

  10 Lis 2010 11:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 996

  HITACHI HTS72101 0G9SA00 znikniecie danych z partycji

  Witam ponownie, dysk podłączony do SATA (nie przez USB). Ponownie wykonałem testy dysku na nowym połączeniu dla porównania z wcześniejszymi danymi. Według mnie chyba się nie różnią …?Uprzejmie proszę o dalsze instrukcje w celu odzyskania danych.

  14 Gru 2010 10:01Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 2333

  Hitachi HTS543225L9SA00. (~250 GB ram, Bad Sectory: /)

  Witam, piszę głównie po to aby upewnić się, czy moje plany postępowania z dyskiem na którym wykryłem bad sektory są słuszne; mam też jedno pytanie odnośnie HDD Regeneration'a. Z góry ostrzegam, że nie znam się na dyskach twardych, dlatego w przypadku wątpliwości wolę zapytać się o zdanie ludzi posiadających...

  12 Gru 2010 19:04Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1761

  Amplituner Hitachi HTD-G2 brak regulacji głośności i balansu

  Czy korektor jest podłączony do wyjścia oznaczonego numerem 47 w instrukcji podanej przez kolegę?

  12 Lut 2011 18:01Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 5908

  Falownik Hitachi J100 1. 5kW - błąd

  wg instrukcji toE 03: Overcurrent during acceleration.Udało mi się właśnie znaleźć instrukcję zerknij sam i daj znać co o tym myślisz.Dodano po 8

  25 Mar 2011 04:11Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 6330

  Czy falownik Hitachi SJ100 007NFE nadaje się do sterowania silnikiem trójfazowym

  Kolego masz moze instrukcje jeśli nie to zapraszam do przeczytania materiałuzmianę obrotów realizujesz w menu F04 a w menu d03 możesz sprawdzić jakie masz ustawione obroty ale wszystko w instrukcji opisane jest

  04 Wrz 2011 13:34Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 2916

  Opel Astra F 1. 7 TDS - Rozrusznik Hitachi

  Co mają wirnik i szczotki do tego że bendiks nie wyrzuca. Jak pisałem już wyżej silnik rozrusznika z pominięciem elektromagnesu i zainstalowanego tam włącznika działa perfekcyjnie nawet pod zaimprowizowanym obciążeniu. Nowy czy stary elektromagnes to samo działanie, sprężyna dzwigienka wszystko dobrze złożone...

  02 Paź 2011 10:15Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 4894

  Falownik Hitachi L300P błąd E 23. 6

  Falownik jak w temacie po sygnale START zaczyna pracować z 2 sekundy i wyskakuje błąd E23. 6. W instrukcji piszą że jest to "błąd komunikacji pomiędzy modułem CPU falownika a wyświetlaczem". Wszystko sprawdziłem w tym rejonie i wygląda że jest ok.PO wyłączeniu odczekaniu, po resecie jest...

  15 Paź 2011 08:24Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2726

  HITACHI HTS541060G9AT00 - stuki itp. czy da sie coś odczytać?

  Dysk jak w temacie w laptopie wczoraj działał, a dziś podczas startu systemu (Windows XP) stwierdził konieczność wykonania testu dysku (testu spójności). Podczas skanowania wykazał problem z plikiem na pulpicie (instrukcja w pdf-ie). Po zakończeniu skanowania i uruchomieniu systemu usunąłem...

  21 Paź 2011 07:24Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1164

  Dysk twardy hitachi deskstar HDS 721616 plat 80 odzyskanie danych

  Dzięki za pomoc, musze poszukać instrukcje do tej nagrywarki może tam będzie pisać coś o formatach zapisu

  08 Lis 2011 19:45Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1839

  Dysk zewnętrzny Hitachi 500GB, błedy przy odczycie danych.

  Mam pewien problem z tym "Testem". Po naciśnięciu przycisku start wyskoczył mi komunikat (na zdjęciu). Przeczytałem instrukcje z

  25 Gru 2011 13:58Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2465

  Napięcie zasilania projektora Hitachi CP-X1250

  Mam pytanko do kolegów bo akurat w tym temacie nie mam za dużo doświadczenia, ale do rzeczy chodzi mi o napięcie zasilania projektora z USA producent w instrukcji podaje 90-230V ale czy to znaczy że lampa jest zasilana przez przetwornice i może pracować na takim zakresie napięcia?? czy jest...

  18 Mar 2012 16:02Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2311

  Dysk Hitachi HDS72101TBCLA6 Podaje 0-2048 sektor i zrzut ekranu partycji z DMDE

  widzi partycje ale nie można na nie wejść:niestety muszę odejść od komputera jak tylko będę miał wrócę będę sie stosował do instrukcji.

  04 Lis 2012 18:22Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 2082

  Hitachi L100

  Po kilkuletniej przerwie maszyny falownik l100 sypie błędem e09 podłączony jest do jednej fazygdzie szukać problemu? na każdej fazie to samo zaczyna ruch i włącza się zabezpieczenie. W instrukcji napisane jest zabezpieczenie podnapięciowe ale nic poza tym - co sprawdzić, co zmienić.

  17 Lis 2012 21:07Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2004

  Dysk HITACHI - odzyskanie danych

  taki komunikt miałem w 4 pkt w instrukcji co mi wysłałes dałem "Tak"wrzucam chyba oto chodziło, do 10 pkt zrobiłem

  12 Sie 2013 16:44Odpowiedzi: 74 Wyświetleń: 10797

  partycja RAW - dysk Hitachi

  Witam. Po raz kolejny temat partycji RAW. Sprawa zaczęła się od zwieszenia się laptopa. Wyciągnąłem baterie bo nic nie pomagało. Po włączeniu system nie chciał już wstać. Nie miałem tam nic aż tak ważnego więc próbowałem sformatować na system plików NTFS-brak rezultatu, jedynie dało się sformatować na...

  02 Maj 2013 17:52

  Hitachi DH24PC3 - wypadające wiertła podczas pracy

  Witam, tak jak w temacie, podczas pracy wypadają wiertła, rozebrałem główkę i wymieniłem kulkę z łożyska ( delikatnie mniejsza) bo oryginalna była trochę spłaszczona ale nic się nie poprawiło, mam wrażenie że wiertło czasami stoi w miejscu gdy główka się kręci. Kulka nie za każdym razem chce wyskoczyć...

  22 Sty 2018 12:37Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 7308

  HITACHI DZHV595E - Jak to rozebrać aby dostać się do płyty z gniazdkiem USB

  Czy ktoś mi powie, jak to cudo rozebrać? Odpadło gniazdko USB i trzeba przylutować. Nie znalazłem nigdzie serwisówki, ani instrukcji demontażu.Jest 6 śrubek pod gumkami po otwarciu LCD, 2 przy gniazdkach z tyłu, można popuścić kilka zatrzasków łączących górę z dołem, ale wydaje mi się, że osłona...

  01 Lip 2013 19:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 678

  zasilacz/ładowarka Hitachi A-C20E czy jest sprawna?

  Chciałbym się dowiedzieć jak można włączyć napięcie w zasilaczu (po stronie ładowania baterii). Po stronie podłączenia kamery wszystko jest ok (gdy przycisnę przycisk przy prowadnicy to po stronie kamery pojawia się napięcie ok 14, 8V). Po stronie baterii pojawia się napięcie rzędu 4-5V oraz...

  08 Wrz 2015 22:02Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1788

  Dysk Hitachi wyłączył się po uderzeniu

  Tu masz pomocne instrukcje dotyczące zerowania.Odpowiednich czyli laboratoryjnych (sterylnie czystych) napewno nie w domu.Dokładnie.

  02 Lis 2013 13:20Odpowiedzi: 61 Wyświetleń: 5784

  Hitachi HTS541612J9SA00 - Masa błędów i dziwny przypadek z zerowaniem

  Czy ten dysk będzie ok?Proszę poprawić post, edytując prawidłowo wstawić zdjęcie/a/.Zgodnie z >>> Instrukcja zamieszczania i edycji obrazków na forum >>ANUBIS

  07 Gru 2013 09:55Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 2106

  HDD Hitachi HTS721010G9SA00 - Dysk do wymiany, proszę o poradę

  Coś źle robisz. Pokaż zdjęcia ekranów od początku startu MHDD.Instrukcja:

  02 Wrz 2014 15:43Odpowiedzi: 37 Wyświetleń: 4266

  hitachi DH24PC3 - wymiana tuleji

  no właśnie to już zrobiłem wiertarka jest rozebrana na dwie części myślałem ze borkop bedzie wkrecany no ale nie jest jak piszesz że trzymie sie na pierścieniu bo od środka wiertarki widać tylko zębatke wiec jak sciągnąć ten plastik zeby dostać sie do pierścienia piszesz ze jest to na wcisk (nr3) ale...

  19 Sty 2014 13:31Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 8430

  Hitachi ATA8-ASC - SATA II - MHDD plyta nie chce sie zabotowac

  Dodano po 3juz sie zastanawialem czy zle to robie i nawet postepowalem zgodnie z instrukcja za pomoca jakiegos podanego programu i to samo;/6. 20-7. 20

  02 Kwi 2014 11:57Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 1632

  jaki smar do hitachi h65sb2 mlot wyburzeniowy

  Ogólnie nie powinno się tego ruszać jeśli w instrukcji nie zalecili.Jeśli się zdecydujesz, to Bosch i Makita na pewno posiada w ofercie smar do takich zabawek.Z polskich smar EPS 1 Lubriten

  21 Paź 2014 21:58Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5763

  "read disk error" - Hitachi HTS545032B9A300

  witam,mam problem z dyskiem z swojego Lenovo Y550, "Read disk error" podczas ładowania systemu... bardzo mi zależy na oszyskaniu danych z dysku systemowego, problem polega na tym ze bios go widzi (choć zdażyło się że kilka razy zamuli, nie wykrył go) a pod win, czy oprogramowania różne (polecane...

  02 Sie 2014 17:06Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 3189

  Hitachi HDT721016sla - Niestabilna praca dysku.

  W przypadku jeśli to jest dysk systemowy a kopie chce zapisać na dysku usb to wystarczy, że odpale GUI DMDE i zrobię kopie jak w tej instrukcji -? (czyli będę próbował kopiować dysk na którym program DMDE będzie uruchomiony) Czy w związku z tym, że chce kopiować dysk, na którym uruchamia się system...

  16 Lis 2014 23:32Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 1320

  Ładowarka Hitachi UC14YFA - nie ma siły ładować

  Akumulator ma znamionowe ≈ 12V, miganie diody spowodowane jest zanikaniem napięć a nie sterowaniem procesora. Po prostu po włożeniu akumulatora giną wszystkie napięcia co sekundę w tym 5V więc chyba coś nie tak. Bez aku napięcie na zaciskach 36V.Dioda ma się świecić a nie migać w/g instrukcji....

  13 Gru 2014 18:06Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1878

  Wzmacniacz Hitachi HA-2500 pali bezpiecznik

  Który opór u twoich głośników? On musi być nie mniejszy, wskazanego w instrukcji do wzmacniacza.

  25 Lut 2015 10:54Odpowiedzi: 41 Wyświetleń: 3048

  LCD HITACHI L32HK04UL - migająca dioda stand by (czerwono niebiesko)

  Koledzy w momencie gdy TV próbuję uruchomić z trybu stand-by w tryb pracy na przemian miga led niebieska z czerwoną. Mignięć niebieskiej jest 5 dłuższych i 2 krótsze a mignięć czerwonej jest 4 dłuższe i 2 krótsze, nie wiem czy dobrze wnioskuję ale kod błędu jest 52 lub 42. Jeżeli chodzi o...

  06 Maj 2015 10:45Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3771

  Hitachi - zawieszanie sie stystemu windows po reinstalacji

  Wybrałem ten port i dalej zgodnie z instrukcjami z forum i od razu pojawia się to co jest na obrazku. nic nie mogę zrobić dalej. Jakby się zawieszał.

  Laptopy Hardware 19 Cze 2015 18:53Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 891

  hitachi t-44l padnięte trafo (prawodpodobnie)

  Skoro to wina końcówki to oddam ją do sklepu i zażądam zwrotu kosztów. Tylko dalej nie wiem jak tamtą końcówkę wstawić wraz z pojedynczym napięciem.. Może jakaś instrukcja?

  18 Paź 2015 02:18Odpowiedzi: 71 Wyświetleń: 3246

  Szlifierka kątowa Hitachi G23SEY UVP - wyłącza bezpiecznik

  A ją się z Tobą nie zgadzam kolego retrofood, szlifierka działa jak najbardziej prawidłowo i będzie działać na zabezpieczeniu C16.Gdzieś napisałem, że nie będzie działała na takim zabezpieczeniu?Nie napisałeś, ale poparłeś tezę o odniesieniu maszyny do sklepu. Pozatym usunąłeś mòj wcześniejszy...

  Elektro Początkujący 10 Lis 2015 23:33Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 3975

  Projektor multimedialny Hitachi ED-X8250 - zablokowany

  Kupiłem właśnie wspomniany w temacie projektor. Urządzenie nie posiadało pilota (sprzedający zgubił go), a samo urządzenie ma włączoną blokadę klawiatury. Istnieje jedynie opcja włączania/wyłączania projektora.Niestety, nie mogę zmieniać żadnych ustawień (tj. jasność, kontrast, pochylenie,...

  03 Mar 2017 20:48Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1110

  Zbyt duzy pobór prądu przez falownik Hitachi J100

  drogą kupna na jednym z portali aukcyjnych nabyłem falownik Hitachi J100.Falownik podłączyłem do sieci jednofazowej z uziemieniem, zgodnie z instrukcją (L do L1 i N do L3, kabel uziemienia do zacisku ze stosownym symbolem). Do pozostałych zacisków (UVW, zacisków rezystora hamującego oraz...

  09 Kwi 2016 15:17Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1641

  Hitachi Z5K320-320 HTS5 - wyłącza się po chwili.

  pkt4.Jeśli chodzi o napięcia to sytuacja wygląda następująco:Bez dyskulinia 5V: 5. 28linia 12V: 12. 32Dysk podpięty:linia 5V: 5, 28linia12V: 12, 33Dysk podpięty + kabel danychlinia 5V: 5, 27linia 12V: 12, 31W momencie gdy dysk startuje to przez krótką chwilę napięcie na linii...

  03 Sie 2016 10:45Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1095

  Dlaczego nie można dostać się do dysku HITACHI HTS545032B9A300?

  Brak możliwości eksploracji dysku, komunikat o konieczności formatu, następnie braku rozpoznawalnych dla woluminu plików,Dołączam screen DMDEproszę o instrukcję dla laika [url=]

  15 Mar 2017 19:24Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 720

  Falownik Hitachi SJ200 - nie mogę przywrócić ustawień fabrycznych po awarii

  W instrukcji falownika nie ma opisane azeby przyciskiem stop-reset kasowac bledyZobacz:[url=] strona 6-5to co odczytujesz spod d082 to historia błędów (archiwum) a nie błąd aktualnie występujący.Poza tym to jest SJ200 czy L200?Poza tym pytania kontrolneczy parametr A001=00czy...

  05 Cze 2017 11:16Odpowiedzi: 44 Wyświetleń: 3960

Instrukcja użytkowania dla pacjenta Hitachi C2125t S

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania dla pacjenta Hitachi C2125t S

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania dla pacjenta Hitachi C2125t S