Podręcznik i instrukcja szybkiego uruchamiania Ge Je1455k

Ge Je1455k to podręcznik i instrukcja szybkiego uruchamiania, która oferuje szczegółowe wyjaśnienie wszystkich aspektów uruchamiania i obsługi urządzenia. Przewodnik zapewnia szczegółowe informacje na temat zasilania i konfiguracji urządzenia, jak również wyjaśnienie wszystkich funkcji dostępnych w Ge Je 1455k. Dokument zawiera również instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy urządzenia. Podręcznik i instrukcja szybkiego uruchamiania Ge Je 1455k może być przydatnym narzędziem dla osób, które chcą szybko i łatwo uruchamiać i korzystać z urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik i instrukcja szybkiego uruchamiania Ge Je1455k

ICD-SX733/SX1000 4-447-268-52(1)

IC Recorder

Instrukcja szybkiego

uruchamiania

ICD-SX733/SX1000

ˎ Dyktafon cyfrowy (1)

ˎ Słuchawki stereo (1)

ˎ Pomocniczy kabel połączeniowy

USB (1)

ˎ Etui (1)

ˎ Podstawka (1)

ˎ Osłona przeciwwietrzna (1) (tylko

model ICD‑SX1000)

ˎ Oprogramowanie użytkowe

Dragon NaturallySpeaking
(DVD‑ROM) (1)*

ˎ Instrukcja szybkiego

Sound Organizer (plik instalatora
zapisany w pamięci wewnętrznej
umożliwia instalację programu
na komputerze. )

ˎ Przewodnik pomocniczy (plik

HTML zapisany w pamięci
wewnętrznej można w
prosty sposób skopiować do
komputera. )

* w zestawie z niektórymi modelami

w pewnych regionach.

Elementy zestawu.

ˎ Mikrofon pojemnościowy

elektretowy ECM‑CS3

ˎ Zasilacz sieciowy USB AC‑U50AG

Opcjonalne akcesoria

Zapraszamy do skorzystania z nowego dyktafonu cyfrowego

marki Sony!

Niniejszy Instrukcja szybkiego uruchamiania zawiera informacje dotyczące podstawowej obsługi dyktafonu cyfrowego.
Należy się z nim dokładnie zapoznać. Mamy nadzieję, że korzystanie z dyktafonu cyfrowego sprawi wiele
przyjemności.

Uwagi

ˎ W niektórych krajach lub regionach pewne modele lub opcjonalne akcesoria są niedostępne.

ˎ Rysunki w niniejszej Instrukcji szybkiego uruchamiania przedstawiają model ICD‑SX1000.

Ilustracje te mogą odbiegać od posiadanego modelu, ale przyciski i elementy sterujące używane do obsługi są takie
same.

Zasilanie
Urządzenie może być zasilane wyłącznie prądem
stałym o napięciu 3, 7 V z wbudowanego akumulatora
litowo‑jonowego.

Bezpieczeństwo
Nie wolno obsługiwać urządzenia podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze lub
prowadzenia innego pojazdu mechanicznego.

Obchodzenie się z urządzeniem

ˎ Urządzenia nie należy pozostawiać w pobliżu

źródeł ciepła, w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w
miejscach zapylonych, ani tam, gdzie występują
drgania mechaniczne.

ˎ Jeżeli do wnętrza urządzenia przypadkowo

dostanie się obcy przedmiot lub ciecz, należy
odłączyć akumulator i, przed ponownym
przystąpieniem do użytkowania, zlecić sprawdzenie
urządzenia wykwalifikowanemu pracownikowi.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących urządzenia należy kontaktować się z
najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy
Sony.

Środki ostrożności

Pojemność (dostępna dla użytkownika *

1

*

2

)

ICD‑SX733: 4 GB (ok. 3, 20 GB = 3 435 973 837 bajtów)
ICD‑SX1000: 16 GB (ok. 12, 80 GB = 13 743 895 347 bajtów)
*

1

Niewielka część pamięci wewnętrznej jest wykorzystywana do zarządzania plikami i jest niedostępna dla

użytkownika.

*

2

Po sformatowaniu pamięci wewnętrznej z poziomu dyktafonu cyfrowego.

Wypróbuj nowy dyktafon cyfrowy

Korzystanie z komputera

OSTRZEŻENIE

Nie wystawiać baterii (baterii ani akumulatorów włożonych do urządzenia) na przedłużone działanie nadmiernej
temperatury (bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień itd. ).

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie słuchaj długo głośnej muzyki.

Uwaga dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń sprzedawanych w
krajach, w których obowiązują dyrektywy UE.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation, 1‑7‑1 Konan Minato‑ku Tokio, 108‑0075
Japonia. Przedsiębiorcą wprowadzającym produkt do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Sony Europe
Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania. Zapytania dotyczące zgodności
produktu z wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W kwestiach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów
kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.

Wymiary (szer. /wys. /gł. ) (bez wystających części i elementów sterujących) (JEITA)*

3

ICD‑SX733: ok. 39, 6 mm x 108, 6 mm x 14, 9 mm
ICD‑SX1000: ok. 39, 6 mm x 110, 8 mm x 14, 6 mm

Ciężar (JEITA)*

ICD‑SX733: ok. 81 g
ICD‑SX1000: ok. 82 g
*

3

Wartość zmierzona zgodnie z normą stowarzyszenia JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries

Association)

1. Ładowanie.

Naładuj dyktafon cyfrowy.

Przesuń suwak USB DIRECT zgodnie z kierunkiem strzałki (

‑A) i

wsuń wtyk USB do portu USB włączonego komputera (

‑B).

Odłącz dyktafon cyfrowy.

Upewnij się, że lampka aktywności nie jest podświetlona.
Następnie sięgnij do przewodnika pomocniczego, aby
dowiedzieć się, w jaki sposób bezpiecznie odłączyć dyktafon
cyfrowy.

2. Włączenie zasilania.

Włącz zasilanie.

Przesuń przełącznik POWER ON/OFF•HOLD w kierunku
oznaczenia „POWER ON/OFF” i przytrzymaj go w tej pozycji, aż
pojawi się ekran z oknem.

Zapobieganie niezamierzonym operacjom (HOLD)

3. Ustawianie daty i godziny.

Naciśnij

 lub , aby zaznaczyć „Yes”, gdy pojawi się

„Set Date&Time? ”, a następnie naciśnij

(odtwarzanie/

zatwierdzanie).

Pole roku zacznie migać.

Naciskając

 lub , ustaw rok (ostatnie dwie cyfry roku), a

następnie naciśnij

(odtwarzanie/zatwierdzanie). Powtórz tę

czynność, aby ustawić kolejno miesiąc, dzień, godzinę i minuty.

4. Wybór języka wyświetlanych informacji.

Naciśnij MENU.

, korzystając z przycisków  lub  wybierz,

a następnie naciśnij

(odtwarzanie/zatwierdzanie).

Korzystając z przycisków

 lub , wybierz „Language”, a

 lub , wybierz właściwy

język wyświetlanych informacji, a następnie naciśnij

STOP.

5. Nagrywanie.

¼ Przed przystąpieniem do korzystania z dyktafonu cyfrowego upewnij

się, że przełącznik POWER ON/OFF•HOLD znajduje się w pozycji

środkowej (dyktafon odblokowany).

Ustaw dyktafon cyfrowy w taki sposób, aby wbudowane mikrofony

były skierowane w stronę źródła nagrywanego dźwięku.

REC/PAUSE

Rozpocznie się nagrywanie, co jest sygnalizowane
podświetleniem lampki (

) w kolorze czerwonym.

¼ Operację nagrywania można wstrzymać naciskając REC/PAUSE Aby

wznowić nagrywanie, wystarczy ponownie nacisnąć

REC/PAUSE.

STOP (

-A), aby zatrzymać nagrywanie.

Lampka aktywności (

‑B) zacznie migać w kolorze

pomarańczowym, i operacja nagrywania zostanie przerwana.

6. Słuchanie.

Rozpoczyna się odtwarzanie.

Wyreguluj głośność naciskając VOL –/+.

STOP, aby zatrzymać odtwarzanie.

7. Usuwanie.

Skasowanego pliku nie można odzyskać.

Naciśnij ERASE.

Pojawi się pytanie „Erase? ”, a plik do usunięcia zostanie
odtworzony w celu potwierdzenia.

Wybierz „Execute” korzystając z przycisków

 lub , a

W trakcie operacji usuwania pliku wyświetlana jest animacja „Erasing…”.

Instalowanie przewodnika pomocniczego na komputerze

Zainstalowanie na komputerze przewodnika pomocniczego znajdującego się w pamięci wewnętrznej
dyktafonu cyfrowego pozwala wyszukiwać szczegółowe operacje oraz możliwe rozwiązania w razie
wystąpienia problemu.

Przesuń suwak USB DIRECT znajdujący się w tylnej części dyktafonu cyfrowego i podłącz

wtyk USB do portu USB włączonego komputera.

W systemie Windows: Kliknij [Komputer] (lub [Mój komputer]), a następnie kliknij

dwukrotnie [IC RECORDER]

 [FOR WINDOWS].

W systemie Mac: Kliknij dwukrotnie [IC RECORDER] na pulpicie.

Zainstaluj przewodnik pomocniczy.

W systemie Windows: Kliknij dwukrotnie [Help_Guide_Installer] (lub [Help_Guide_Installer. exe]).
W systemie Mac: Kliknij dwukrotnie [Help_Guide_Installer_for_mac. app]. (wer. 10. 5. 8 lub wyższa)
Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiających się na ekranie, aby przeprowadzić instalację.

Po zakończonej instalacji kliknij dwukrotnie ikonę [icdsx3_ce_HelpGuide] na pulpicie w

przypadku systemu Windows (lub w aplikacji Finder w przypadku systemu Mac).

Zostanie wyświetlony przewodnik pomocniczy.
Przewodnik pomocniczy można również przeglądać z poziomu poniższej strony głównej
wsparcia klienta dla dyktafonu cyfrowego Sony:
http://rd1. sony. net/help/icd/sx3/ce/
Istnieje możliwość wyboru poniższych języków:
angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, holenderski, włoski, portugalski, szwedzki, węgierski,
czeski, polski, grecki, rosyjski, ukraiński.

Kopiowanie plików z dyktafonu cyfrowego do komputera

Istnieje możliwość kopiowania plików i folderów z dyktafonu cyfrowego i zapisywania ich w pamięci komputera.

Podłącz dyktafon cyfrowy do komputera.

Skopiuj pliki lub foldery, które chcesz przenieść do komputera.

Przeciągnij i upuść pliki lub foldery, które chcesz skopiować, z dyktafonu „IC RECORDER” lub karty
„MEMORY CARD” na dysk lokalny komputera.

Kopiowanie pliku lub folderu (metodą „przeciągnij i upuść”)

IC RECORDER lub
MEMORY CARD

Posiadany
komputer

 Kliknij i przytrzymaj,

 przeciągnij,

 a następnie upuść.

Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera.

Instalowanie programu Sound Organizer

Zainstaluj program Sound Organizer na komputerze.

Uwaga

Program Sound Organizer jest zgodny tylko z komputerami z systemem Windows. Nie jest on zgodny z
komputerami Mac.

¼ Przed przystąpieniem do instalacji oprogramowania Sound Organizer należy zalogować się do konta z

uprawnieniami administratora.

Jeżeli nie można podłączyć dyktafonu cyfrowego bezpośrednio do komputera, należy użyć
znajdującego się w zestawie pomocniczego kabla połączeniowego USB.

Sprawdź, czy dyktafon cyfrowy został prawidłowo wykryty.

W czasie gdy dyktafon cyfrowy jest podłączony do komputera, w oknie wyświetlacza dyktafonu
cyfrowego jest widoczny komunikat „Connecting”.

Przejdź do menu [Start], kliknij [Komputer] (lub [Mój komputer]), a następnie kliknij

Kliknij dwukrotnie [SoundOrganizerInstaller_V140] (lub [SoundOrganizerInstaller_V140.

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Upewnij się, że akceptujesz warunki licencji, zaznacz [I accept the terms in the license

agreement], a następnie kliknij [Next].

Gdy pojawi się okno [Setup Type], zaznacz [Standard] lub [Custom], a następnie kliknij

[Next].

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a w przypadku wyboru opcji [Custom]
zdefiniuj ustawienia instalacji.

Gdy pojawi się okno [Ready to Install the Program], kliknij [Install].

Rozpocznie się procedura instalacji.

Gdy pojawi się okno [Sound Organizer has been installed successfully. ], zaznacz opcję

[Launch Sound Organizer Now], a następnie kliknij [Finish].

Po zainstalowaniu oprogramowania Sound Organizer może zajść konieczność ponownego
uruchomienia komputera.

W przypadku sformatowania pamięci wewnętrznej, wszystkie zapisane w niej dane zostaną usunięte. (Usunięte
zostaną również Przewodnik pomocniczy i program Sound Organizer. )

PL

CZ

Website ©2023 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Cała zawartość, tytuły gier, nazwy handlowe i/lub wizualna postać gier, znaki handlowe, grafika i związane z nimi zdjęcia, są znakami handlowymi i materiałami objętymi prawami autorskimi, należącymi do ich prawowitych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Więcej informacji

O nas

Na naszych stronach można znaleźć wiele instrukcji różnych producentów lub urządzeń, które nie były dostarczone wraz z produktem lub nie możesz ich znaleźć. Mamy nadzieję, że znajdziesz instrukcję, której szukasz. Jeśli nie, to odwiedź naszą stronę później. Instrukcje wciąż uzupełniamy.
Copyright 2015 - 2023, all rights reserved. |Manuály a návody |Bedienungsanleitung |Instrukcje |Manuals and instructions |Manuels |Manualer og instruktion |Instruktsiya |Manualer och bruksanvisningar |Manuali e istruzioni d'uso |Manual e instrucciones de uso |Handleidingen en aanwijzingen |Manuais e instruções |Privacy Policy |Sitemap

Podręcznik i instrukcja szybkiego uruchamiania Ge Je1455k

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik i instrukcja szybkiego uruchamiania Ge Je1455k

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik i instrukcja szybkiego uruchamiania Ge Je1455k