Podręcznik migracji sprzętu 2n 9157101

Podręcznik migracji sprzętu 2n 9157101 to oficjalne wytyczne, które należy przestrzegać podczas migracji urządzeń 2n 9157101. Podręcznik zawiera wszystkie wymagane informacje techniczne, wytyczne i procedury dotyczące zamiany lub aktualizacji urządzeń. Podręcznik zawiera również informacje na temat instalowania i konfigurowania urządzeń, a także wytyczne dotyczące wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania. Podręcznik może być używany jako podstawowy dokument dokumentacji, który można użyć do migracji sprzętu 2n 9157101.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik migracji sprzętu 2n 9157101

Ludzie przemieszczają się od zarania dziejów. Najdawniejsi nasi przodkowie mieszkali w Afryce, skąd ich potomkowie wywędrowali na wszystkie kontynenty poza Antarktydą. Współcześnie migracje są łatwiejsze, przez to coraz powszechniejsze. W tym rozdziale dowiemy się, jakie są ich przyczyny i skutki.

RgQ5zBFW6k9hN1

Konflikty zbrojnie powodują masowe migracje.

Już wiesz

 • jaka jest wielkość i jakie są główne kierunki migracji z Polski i do Polski;

 • czym emigracja różni się od imigracji;

 • czym jest saldo migracji.

Nauczysz się

 • omawiać kryteria podziałów migracji;

 • wymieniać i charakteryzować przyczyny migracji;

 • opisywać skutki migracji dla kraju emigracyjnego i imigracyjnego.

iJ0exbog4a_d5e166

Polska wersja jednej z ogólnoświatowych encyklopedii dostępnych w Internecie podaje wyjątkowo ogólne określenie migracjimigracji – przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu. Przemieszczanie się jest terminem jednoznacznym, ale miejsce pobytu już nie.
Wersje angielska i niemiecka tejże encyklopedii mówią o przemieszczeniu z zamiarem osiedlenia, co jest dużym zawężeniem w stosunku do wersji polskiej.

Szeroka definicja pozwala podzielić migracje według różnych kryteriów. Jednym z nich jest czas trwania przemieszczenia. Migracja czasowa, w przeciwieństwie do stałej, to wyjazd z zamiarem powrotu. Czasowe migracje mogą być regularne, powtarzające się co jakiś czas, bądź nieregularne. Inne kryterium mówi o zasięgu migracji: migracje zewnętrzne, w odróżnieniu od wewnętrznych, wiążą się z przekraczaniem granic administracyjnych, nie tylko międzypaństwowych.

Kolejnym kryterium jest powód wyjazdu. Migracja może być dobrowolna albo przymusowa. Około 10‑15 mln to uchodźcy – ludzie, którzy opuścili swe kraje w obawie przed prześladowaniami. Wśród migrantów są repatrianci – osoby, które wcześniej zostały zmuszone do opuszczenia swoich siedzib, ale do nich wracają. Najczęściej jednak migruje się z powodów ekonomicznych, by poprawić poziom życia swój lub rodziny. Migracja może mieć również podłoże religijne, zdrowotne lub społeczne.

R175n84ClnHyo1

Najwięcej migrantów mieszka w Europie i Azji

Szacunki mówią, że w 1990 roku ok. 150 mln ludzi mieszkało w innych państwach, niż się urodziło. Obecnie jest to ponad 200 mln – 3% ludności świata. Przy utrzymaniu takiego tempa wzrostu w 2050 roku migrantów będzie ok. 400 mln.
Powodów migracji jest wiele. Zwykle nie decyduje jeden czynnik, lecz ich splot. Niektóre zmuszają do wyjazdu, inne przyciągają do nowego miejsca.

Wybrane przykłady czynników wpływających na decyzję o emigracji

Czynniki wypychające

Czynniki przyciągające

wysokie bezrobocie

szansa na zatrudnienie

niskie płace

wyższe płace

nietolerancyjne społeczeństwo

społeczeństwo tolerancyjne

odmienność kulturowa

podobieństwo kulturowe

ciężkie warunki klimatyczne

optymalne warunki klimatyczne

napięcia, konflikty, prześladowania

bezpieczeństwo

niski poziom opieki zdrowotnej

wyższy poziom opieki zdrowotnej

złe warunki mieszkaniowe

lepsze warunki mieszkaniowe

ograniczone możliwości nauki

szerokie możliwości nauki

zagrożenie klęskami żywiołowymi

brak zagrożenia klęskami żywiołowymi

ograniczenia wolności

wolność

ograniczenia dostępu do wody i żywności

dostęp do wody i żywności

brak rodziny lub znajomych

rodzina lub znajomi

nieefektywna pomoc socjalna

sprawna pomoc socjalna

ograniczone możliwości samorealizacji

szerokie możliwości samorealizacji

Warto pamiętać, że przewaga argumentów na rzecz emigracji nie zawsze skutkuje wyjazdem. Trzeba liczyć się na przykład z ograniczeniami wizowymi, kosztem transportu, nieznajomością języka i kultury, rozłąką z rodziną i znajomymi.

iJ0exbog4a_d5e223

Chociaż ludzie migrują we wszystkich kierunkach, natężenie ruchu nie jest jednakowe. Jeżeli posłużymy się metodologią Programu ONZ ds. Rozwoju (UNDP) i podzielimy świat na bogatą Północ i biedne Południe, to otrzymamy 4 kierunki migracji. Najliczniejsze to południe‑północ i południe‑południe.

R1StbArMx4x1c1

Dwa główne kierunki migracji to z państw rozwijających się do wysoko rozwiniętych oraz w obrębie krajów rozwijających się

Przykłady pierwszego to migracja z Meksyku do Stanów Zjednoczonych czy z Turcji do Niemiec, a drugiego z Bangladeszu do Indii i z Afganistanu do Pakistanu.
Najliczniejsze migracje w obrębie państw wysoko rozwiniętych to Niemcy – Stany Zjednoczone i Wielka Brytania – Australia.
Ruch północ‑południe to w największym natężeniu Stany Zjednoczone – Meksyk i Niemcy – Turcja. Są to jednocześnie przykłady reemigracji, czyli powrotu do kraju macierzystego.

RzmUqawhR1ckF1

Główne kierunki i natężenie migracji na świecie

Polecenie 1

Oblicz saldo migracji dla Polski, którą w 2013 roku opuściło 66 297 osób, a do której przyjechały 43 404 osoby. Jak można wyjaśnić to zjawisko?

iJ0exbog4a_d5e272

Zarówno napływ, jak i odpływ ludności niosą ze sobą konsekwencje dla kraju emigracyjnego oraz docelowego. Ocena niektórych jest jednoznaczna, innych dyskusyjna.
Kraj docelowy zyskuje pracowników często gotowych podjąć prace zbyt mało atrakcyjne pod względem warunków i płacy dla stałych mieszkańców. Czasem dzięki nim uzupełnia się deficyt pracowników, którzy z racji wieku przeszli na emeryturę. Część migrantów to ludzie wykształceni, dlatego od razu stają się wydajnymi pracownikami. Nawet jeśli pracują nielegalnie, kupują w legalnych sklepach, płacąc tym samym podatki pośrednie. Kraj zyskuje więc ekonomicznie.
Ponieważ większość przybywających to ludzie młodzi, wzrasta przyrost naturalny. Jest to istotne w krajach 4 i 5 fazy przejścia demograficznego.
Przybysze wzbogacają kulturę kraju imigracyjnego poprzez na przykład kuchnię, tradycje, ubiór. Ich obecność sprawia, że mieszkańcy poszerzają swoją wiedzę o świecie.

RzJ6RtOrxnZ4V1

Ludności pochodzenia karaibskiego jest w Kanadzie około 60 tys.

Z drugiej strony duże różnice kulturowe mogą czasem prowadzić do powstania etnicznych dzielnic. Niezrozumienie i nietolerancja często skutkują napięciami i konfliktami.

Rjlqg1k17fp0c1

7 stycznia 2015 roku dwaj francuscy islamiści pochodzenia algierskiego dokonali zamachu na redakcję satyrycznego tygodnika. Zginęło łącznie 12 osób, w tym 9 członków redakcji

Obecność nowych, potencjalnych pracowników pozwala na obniżenie płacy oraz skutkuje oskarżeniami o zabieranie miejsc pracy.

Polecenie 2

Amerykańskiemu komikowi Louisowi CK przypisuje się słowa: „Tak, imigranci kradną Ci pracę. Ale jeśli czynią to ludzie bez kontaktów, pieniędzy i znajomości języka, to Ty jesteś do niczego”. W jakim stopniu zgadzasz się z tą opinią? Uzasadnij swój pogląd.

Część imigrantów stanowi obciążenie dla opieki społecznej, powoduje zwiększenie wydatków na kursy językowe, zasiłki dla bezrobotnych czy obsługę prawną, zwłaszcza jeśli potrzebni są tłumacze języków mało znanych. Część zarobionych przez imigrantów pieniędzy jest wysyłana do kraju macierzystego, przez co sumy te nie są inwestowane ani wydawane na miejscu.

Rhj6xrNNsd6JF1

Łączna suma pieniędzy przekazana przez emigrantów w 2010 roku wyniosła około 433 mld dolarów

Z kolei w kraju emigracyjnym zmniejsza się bezrobocie, a tym samym rosną płace. Pieniądze otrzymane z zagranicy pomagają podnieść poziom życia. Informacje o innych krajach wzbogacają wiedzę o świecie. Reemigranci przywożą ze sobą nowe umiejętności i wzorce kulturowe.

Suma pieniędzy otrzymanych od emigrantów w porównaniu do wielkości PKB w 2013 roku (wg Banku Światowego)

Lp.

Państwo

Wpływy w stosunku do PKB (%)

1.

Tadżykistan

51, 9

2.

Kirgistan

31, 4

3.

Nepal

24, 7

4.

Mołdawia

24, 6

5.

Samoa

23, 5

Negatywnych następstw też nie brakuje. Wyjazd wykształconych ludzi to „drenaż mózgów” – zubożenie kraju o osoby o dużym potencjale, których koszty wykształcenia nie zostają zwrócone. Młodzi emigranci rodzą dzieci w nowych krajach, stąd spadek przyrostu naturalnego w kraju macierzystym. Wśród Polek przybyłych do Wielkiej Brytanii po 2004 roku średnia dzietność to 2, 13 w porównaniu do 1, 3 w Polsce.

Odsetek osób z wyższym wykształceniem mieszkających poza granicami kraju

Państwo

Odsetek osób z wyższym wykształceniem
mieszkających poza granicami kraju (%)

Gujana

92, 7

Haiti

73, 9

Zimbabwe

43, 6

Albania

26, 7

Wietnam

10, 3

Dzieci, których rodzice wyemigrowali, zostają pod opieką dalszych krewnych. Nie jest to sytuacja sprzyjająca rozwojowi. Długotrwała rozłąka może prowadzić do problemów zdrowotnych i wychowawczych, a także skutkować słabymi postępami w nauce.

RhbDiowQbOKch1

Trzeba pamiętać, że problemy często są ze sobą powiązane

iJ0exbog4a_d5e356

Emigracja polska ma długą historię. Pierwsi polscy osadnicy w Ameryce Północnej pojawili się już w 1608 roku. Późniejsze losy polityczne kraju i sytuacja ekonomiczna spowodowały liczne i wielokierunkowe ruchy migracyjne – do państw Europy Zachodniej, w głąb Rosji, do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej. Po drugiej wojnie światowej duża część żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie nie wróciła do komunistycznej Polski, rozpraszając się po świecie. W powojennej historii Polska była krajem emigracyjnym. Ruch ten uległ przyspieszeniu po wstąpieniu do Unii Europejskiej i otwarciu rynków pracy na zachodzie Europy.

RcvvPVCqr5Mtw1

Wskutek otwarcia granic wielkość migracji w ostatnich latach może być tylko szacowana

Współczesne dane Głównego Urzędu Statystycznego nie są w pełni wiarygodne, ponieważ opierają się na informacjach administracyjnych (meldunkowych), a wielu emigrantów nie przestrzega tych przepisów. Obecnie szacuje się, że poza Polską mieszka ok. 20 mln Polaków i osób pochodzenia polskiego. Setki tysięcy osób (np. w USA, Brazylii, Francji, Białorusi) ma tylko polskich przodków, ale chce być zaliczana do Polonii, natomiast setki tysięcy innych mieszka i pracuje poza Polską (np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech), ale nie uważają się za emigrantów.

Liczebność Polonii wg Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Państwo

Liczebność

Stany Zjednoczone

10, 6 mln

Niemcy

2 mln

Brazylia

1, 8 mln

Francja

1 mln

Kanada

900 tys.

Argentyna

450 tys.

Białoruś

400‑900 tys.

Wielka Brytania

500‑800 tys.

Litwa

300 tys.

Australia

200 tys.

RGLgOq49JW33o1

Mało jest państw, w których Polacy nie mieszkają

Polecenie 3

Podaj przyczyny, dla których nie można dokładnie określić liczby Polaków i ludności pochodzenia polskiego żyjących na emigracji.

Wraz z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej znacząco zmieniły się kierunki emigracji zarobkowej. Wskutek otwarcia rynków pracy w Europie Zachodniej zmalała atrakcyjność Stanów Zjednoczonych. Aby poprawić swój standard życia, nie trzeba już wydawać znacznych sum na podróż ani poddawać się długotrwałej i uciążliwej procedurze wizowej.

R1IVvQxGScN9u1

W 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej

W 2004 roku, po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej tylko 3 kraje otworzyły swe rynki pracy dla Polaków – Szwecja, Wielka Brytania i Irlandia. Ludzie decydujący się wówczas na emigrację w ogromnej większości wybrali Wielką Brytanię. Zachęciły ich wysokie zarobki, wcześniejsza obecność tam Polaków, duży rynek pracy oraz łagodny klimat, w małym stopniu wpływający na sezonowość prac w rolnictwie lub budownictwie. Szwecja okazała się mniej atrakcyjna niż Irlandia. Przyczyn tego można upatrywać w odmienności kulturowej, klimacie uznawanym za zimny, dużych odległościach, wysokich podatkach oraz w fakcie, że wbrew obiegowej opinii nie wszyscy Szwedzi mówią po angielsku.
W miarę otwierania się kolejnych rynków pracy emigracja coraz bardziej się rozpraszała. Oczekiwano sporego napływu emigrantów do naszego zachodniego sąsiada, gdy w 2011 roku Niemcy otwierały się na pracowników z Polski. Okazało się jednak, że duża liczba pracujących w Niemczech to nie wynik przyjazdów, lecz głównie fakt legalizacji dotychczas zatrudnionych „na czarno”. Kolejnej prawdopodobnie zmiany należy spodziewać się, gdy Stany Zjednoczone zniosą dla obywateli Polski obowiązek wizowy.

R1bKW6LG1WBvz1

W 2013 roku rynek pracy otworzyła Chorwacja, a w 2014 – Szwajcaria

Ciekawostka

Najstarszą polską osadą w Stanach Zjednoczonych jest Panna Maria w Teksasie założona w 1854 roku przez Górnoślązaków z Płużnicy Wielkiej koło Strzelec Opolskich

Ciekawostka

Chicago jest największym po Warszawie miastem z ludnością polską (ponad 1, 3 mln osób, w tym ok. 250 tys., dla których polski jest językiem ojczystym).

RtYguYjp0FfUm1

Polski bank i sklep przy Milwaukee Avenue w Chicago

Ciekawostka

W Wielkiej Brytanii w 2012 roku co czwarte urodzone dziecko miało matkę z zagranicy.

iJ0exbog4a_d5e433
 • Liczba migrujących na świecie ma tendencję wzrostową.

 • Wśród licznych przyczyn emigracji najpowszechniejsza jest ekonomiczna.

 • Największy przepływ ludności to migracja z krajów rozwijających się do rozwiniętych.

 • Na ruchach migracyjnych kraje zyskują, ale także tracą – bilans nie wszędzie jest taki sam.

 • Najwięcej Polaków i ludzi polskiego pochodzenia mieszka w Stanach Zjednoczonych.

 • Po przystąpieniu do Unii Europejskiej nasiliła się emigracja z Polski.

Praca domowa

Polecenie 4. 1

Zbierz informacje pokazujące wpływ emigrantów z wybranego kraju na życie społeczne i gospodarkę kraju, do którego przyjechali.

Polecenie 4. 2

Jak sądzisz, czy rząd powinien zachęcać cudzoziemców do osiedlania się w Polsce?

iJ0exbog4a_d5e497
migracja

migracja

przemieszczanie się ludności prowadzące do zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu

iJ0exbog4a_d5e540

Ćwiczenie 1

RtU2ZYyplT7hu1
zadanie interaktywne

Ile wyniósł w Polsce w 2012 roku przyrost rzeczywisty, jeżeli urodziło się 386, 3 tys. osób, zmarło 384, 8 tys., wyjechało na stałe 21, 2 tys., a przyjechało 14, 6 tys.?

 • -5, 1 tys.
 • +5, 1 tys.-8, 1 tys.+8, 1 tys.

Źródło: Ryszard Pawlak, licencja: CC BY 3. 0.

Ćwiczenie 2

RfdqKzEDerSsj1
zadanie interaktywne

Z jakich powodów rośnie liczba migrantów na świecie?

Rosną nierówności miedzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się.Jest wysoki przyrost naturalny.Ogranicza się kontrole graniczne.Wzrosła łatwość przemieszczania się.Wzrosła dostępność informacji o innych państwach.Wizy kupuje się na lotniskach lub w portach.Rośnie temperatura powietrza na Ziemi.

Źródło: Ryszard Pawlak, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

R1ZF590UleyTy1
zadanie interaktywne

Najczęściej występującą emigracją ze względu na przyczyny jest emigracja

ekonomiczna.polityczna.rodzinna.religijna.naukowa.ekologiczna.zdrowotna.

Źródło: Ryszard Pawlak, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

R19X3EM37fV641
zadanie interaktywne

Do końca lipca 2015 roku z powodu wojny domowej w Syrii kraj ten opuściło około 4 mln osób. Są oni

uchodźcami.repatriantami.imigrantami.turystami.jeńcami.pielgrzymami.pacjentami.

Źródło: Ryszard Pawlak, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 5

Ri6v4uOhyKvrp1
zadanie interaktywne

Po 2004 roku większość emigrantów z Polski wybrała Wielką Brytanię, ponieważ

od razu otworzyła swój rynek pracy.nie należała do Układu z Schengen.istniało wiele połączeń lotniczych z Polski.istniała wieloletnia tradycja „wyjazdów na wyspy”.

Źródło: Ryszard Pawlak, licencja: CC BY 3.

Migracje to przemieszczanie się ludzi mające na celu zmianę miejsca zamieszkania. Mogą to być migracje wewnętrzne, czyli w obrębie własnego kraju, albo zewnętrzne – zagraniczne. Długotrwałe migracje zagraniczne ludności jednego państwa do innego państwa mogą przyczynić się do utworzenia mniejszości narodowej na obszarze docelowym.

RzZnWiv8aR9X91

Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.

Już wiesz

 • co to jest emigracja i imigracja;

 • jak odczytywać dane statystyczne dotyczące ludności.

Nauczysz się

 • wymieniać i omawiać przyczyny migracji;

 • wskazywać główne kierunki migracji z Polski i do Polski;

 • wyliczać i oceniać skutki migracji dla Polski jako kraju imigracyjnego i emigracyjnego.

iDRLz93pmr_d5e173

Migracje mogą być długookresowe (powyżej 12 miesięcy) lub krótkookresowe (3–12 miesięcy). Migracje długookresowe oznaczają zmianę miejsca pobytu stałego. Migracje krótkookresowe to wyjazdy na pobyt czasowy, np. do pracy, na studia, na staż, na stypendium itp. We współczesnym świecie przeważają krótkotrwałe migracje ludzi młodych. W dawniejszych czasach – w XIX i XX wieku – przeważały migracje długookresowe.
Inny podział wyróżnia migracje swobodne i wymuszone. W przypadku migracji swobodnych przemieszczanie następuje z własnej woli migrantów, którzy na ogół chcą w ten sposób poprawić jakość swojego życia (migracja z powodów ekonomicznych) na przykład dzięki lepszej pracy w innym miejscu. W przypadku migracji wymuszonych przemieszczanie następuje wbrew woli migrujących – jest to na przykład deportacjadeportacja nielegalnych imigrantów do kraju, z którego wyjechali. Migrujący przymusowo z powodów politycznych czy religijnych – uciekający przed wojną i prześladowaniami – określani są mianem uchodźców.

R1RWjqUhiygaG1

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.

Polecenie 1

Podaj przykłady migracji długo- i krótkookresowych z wyżej wymienionych powodów. Możesz wskazać osoby z twojego otoczenia (rodzina bliższa i dalsza, znajomi, sąsiedzi), a także osoby powszechnie znane z mediów.

Mieszkańców Polski dotyczą obecnie przede wszystkim migracje swobodne. Natomiast migracje wymuszone często odnoszą się do osób, które przyjechały do nas z innych krajów.

iDRLz93pmr_d5e220

Przez ponad pół wieku po drugiej wojnie światowej w naszych migracjach wewnętrznych zdecydowanie dominował kierunek ze wsi do miasta. Wynikało to z intensywnego rozwoju przemysłu i samych miast ze wszystkimi swoimi dobrodziejstwami typu elektryczność, gaz, wodociągi, kanalizacja, komunikacja, sklepy, usługi, kultura, edukacja, służba zdrowia. Tereny wiejskie pod tymi względami przez długi czas pozostawały mocno zaniedbane, dlatego tamtejsza ludność, zwłaszcza młoda, bardzo chętnie emigrowała do miast. Poza tym do życia na wsi zniechęcało dążenie władz do upaństwowienia i kolektywizacji gospodarstw rolnych.
Największe migracje miały miejsce tuż po wojnie, kiedy to z racji organizowania sobie życia na nowo trwały intensywne ruchy ludności na tzw. Ziemie Odzyskane z terenów utraconych na rzecz ZSRR, repatriacjarepatriacja ludności wywiezionej w głąb Rosji, na Syberię i do Kazachstanu. Odbywały się też przymusowe akcje przesiedleńcze z obszarów przygranicznych, np. akcja „Wisła”. akcja „Wisła”. Potem sytuacja ogólna nieco się ustabilizowała, jednak każdego roku saldo migracji dla obszarów wiejskich było ujemne i wynosiło kilka promili. W latach 70. XX wieku ujemna wartość wzrosła do kilkunastu promili, co było skutkiem tzw. propagandy sukcesu i uruchomienia wielu nowych inwestycji. Do władzy doszedł wtedy urodzony w Sosnowcu Edward Gierek – działacz partyjny na Górnym Śląsku i właśnie tam pojawiły się ogromne inwestycje, m. in. powstała największa w Polsce huta – Huta Katowice. W całym kraju w miastach rozwijało się na dużą skalę budownictwo mieszkaniowe, co jeszcze bardziej zachęcało mieszkańców wsi do emigracji.

RD5vv0lqpwBcC1

Poza krótkim powojennym okresem, kiedy migracja ze wsi do miast była bardzo duża, największe nasilenie tego zjawiska miało miejsce w latach 70. XX wieku, w okresie rządów Edwarda Gierka

Od początku lat 90. XX wieku coraz mniej ludzi przenosiło się ze wsi do miast. W 2000 roku po raz pierwszy na obszarach wiejskich, w skali całej Polski, zanotowano dodatnie saldo migracji. Oznaczało to, że więcej ludzi przeniosło się z miast na wieś niż ze wsi do miast. Dotyczyło to jednak tylko dużych miast i terenów wiejskich wokół nich. Ludzie w średnim wieku mający dobrą, stabilną pracę w mieście zaczęli przenosić się na obszary podmiejskie, uciekając w ten sposób od zatłoczonych, hałaśliwych i coraz droższych centrów miast. Taka tendencja utrzymuje się do dziś.

RBYsewXjtmmtQ1

Polecenie 2

 • Korzystając z wykresu i mapy powyżej, omów przebieg migracji wewnętrznych w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach.

 • Na podstawie mapy scharakteryzuj migracje wewnętrzne w twoim województwie.

 • Odczytaj z mapy przedział wartości salda migracji w twoim powiecie i podaj przyczyny przewagi napływu lub odpływu ludności.

Od wielu też lat trwa niezmienny przepływ ludności z miast małych do dużych. Wyjeżdżają głównie ludzie młodzi w poszukiwaniu pracy, o którą dużo łatwiej w większych ośrodkach miejskich. Często wyjazdy te początkowo mają na celu tylko kontynuowanie nauki – w szkole średniej lub na studiach. Jednak po kilku latach spędzonych w większym mieście absolwenci nie wracają już do swoich rodzinnych miejscowości.

iDRLz93pmr_d5e281

Migracje zagraniczne w dawnych czasach nie były zbyt popularne. Dopiero pod koniec XIX wieku i na początku XX nabrały większego znaczenia. Wtedy to z Europy do intensywnie rozwijającej się Ameryki Północnej masowo płynęli emigranci z nadzieją na lepsze życie za Wielką Wodą. Byli wśród nich też i Polacy, choć największy udział w tej emigracji mieli Anglicy, Irlandczycy i Włosi.
Po II wojnie światowej Polska znalazła się w grupie państw komunistycznych silnie związanych z ZSRR. Od Europy Zachodniej byliśmy oddzieleni tzw. żelazną kurtyną i przekraczanie granic państwowych stało się dla nas bardzo trudne. Mimo to sporo ludzi próbowało wyjeżdżać, często nielegalnie, i niektórym się to udawało. Natomiast do Europy Wschodniej, a nawet dalej za Ural wielu Polaków zostało wysłanych przymusowo – tuż po wojnie ówczesne władze komunistyczne w taki właśnie sposób postępowały ze swoimi przeciwnikami politycznymi.
Dzisiaj nasze granice z państwami Unii Europejskiej są w pełni otwarte, co wpływa na wzrost emigracji zewnętrznej Polaków.

R1VBz36DZ2GVk1

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej emigracja z Polski wzrosła skokowo i swoje apogeum osiągnęła w 2006 roku

Od 1989 roku, czyli po upadku komunizmukomunizmu, wraz z którym zniknęła żelazna kurtyna, liczba polskich emigrantów utrzymywała się na poziomie 20–25 tys. rocznie. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku nastąpiło dalsze otwarcie granic i wyjazdy do Europy Zachodniej stały się bardzo łatwe, co przyczyniło się do dwukrotnego wzrostu liczby emigrantów. Polacy niemal masowo wyjeżdżali do lepiej płatnej pracy najpierw głównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a później w Niemczech. Ta fala wyjazdów trwała kilka lat, po czym poziom emigracji wrócił do poprzedniego stanu.
Jeśli zaś chodzi o imigrację do Polski, to stopniowo się ona zwiększa. Przyjeżdża do nas coraz więcej obcokrajowców do pracy. Przy czym wyróżnić tu można dwie zupełnie odmienne grupy imigrantów:

 • wysoko wykwalifikowani specjaliści i kadra zarządzająca renomowanych firm światowych działających w Polsce – z Europy Zachodniej, USA, Japonii, Korei Południowej, Chin;

 • niewykwalifikowana tania siła robocza do prostych prac, np. w rolnictwie czy budownictwie – z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Wietnamu (często jest to imigracja nielegalna).

  RpnbUVNC1H4OR1

  Główne kierunki i wielkości migracji z Polski i do Polski

Polecenie 3

Na ilustracji powyżej odczytaj nazwy krajów, z którymi Polska ma duży ruch migracyjny. Wyjaśnij, dlaczego są to akurat te kraje. Zwróć szczególną uwagę na państwa, z którymi utrzymujemy ruch „jednokierunkowy”, tj. zdecydowanie przeważają w nim imigranci lub emigranci.

Emigruje ludność z całej Polski, głównie na zachód Europy, by pracować za większe pieniądze i tym samym poprawić warunki życiowe. Najwięcej ludzi wyjeżdża z Opolszczyzny, gdzie mamy skupisko osób z niemieckimi korzeniami. Po całkowitym otwarciu granic wielu z nich chętnie przenosiło się do swoich rodzin i znajomych w Niemczech. Często z podobnych względów wyjeżdżają mieszkańcy województw: śląskiego, pomorskiego, kujawsko‑pomorskiego i warmińsko‑mazurskiego. W województwie lubuskim wyjazdy są ułatwione ze względu na bliskość granicy.
Najwięcej imigrantów zagranicznych przyjmują dynamicznie rozwijające się województwa na zachodzie Polski – dolnośląskie i wielkopolskie. Lokowanych jest tam wiele firm europejskich, wraz z którymi przenoszą się ich wysoko wykwalifikowani pracownicy z rodzinami. Z kolei w województwach mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim i w sąsiednich mających charakter rolniczy dominują imigranci zza wschodniej granicy. Wyjątkami są tu Warszawa i Kraków, do których to miast przybywają również imigranci z innych części Europy i świata.

Polecenie 4

Odczytaj z mapy wartość salda migracji krajowych i zagranicznych w twoim województwie. Wyjaśnij, dlaczego wartość ta jest ujemna lub dodatnia.

R1WrL9QDYN43l1
iDRLz93pmr_d5e357

Skutki migracji są zupełnie odmienne dla krajów, z których ludność emigruje, i dla krajów docelowych.
W krajach emigracyjnych obserwuje się:

 1. zmniejszenie liczby ludności;

 2. przyspieszony proces starzenia się społeczeństwa ze względu na odpływ ludzi młodych;

 3. problemy społeczne wynikające z rozdzielenia rodzin;

 4. zagrożenie dla wypłacalności systemu emerytalnego;

 5. brak zwrotu nakładów poniesionych na edukację ludności, która opuściła kraj;

 6. odciążenie rynku pracy (więcej wolnych miejsc pracy);

 7. ekstensywny rozwójekstensywny rozwój niektórych branż gospodarki spowodowany trudnościami w znalezieniu fachowców;

 8. podniesienie płac w deficytowych zawodach w związku z brakiem konkurencji ze strony pracowników;

 9. wzrost wpływów z zagranicznego ruchu osób, towarów i usług;

 10. wzrost wpływów finansowych z przesyłanych środków do kraju od emigrantów;

 11. ewentualne korzyści po powrocie emigrantów do kraju (reemigracjireemigracji).

W krajach imigracyjnych należy się spodziewać:

 1. wzrostu liczby ludności;

 2. zmniejszenia deficytu siły roboczej, zwłaszcza w najgorzej opłacanych zawodach;

 3. konkurencji miejscowych z obcymi na lokalnych rynkach pracy;

 4. wzrostu gospodarczego;

 5. rozwarstwienia społecznego w miastach i powstawania dzielnic imigrantów;

 6. krzewienia kultury, religii, obyczajów i innych zachowań typowych dla kraju pochodzenia imigrantów;

 7. konfliktów i patologicznych zjawisk społecznych.

Polecenie 5

Wśród powyższych skutków migracji zagranicznych wskaż te pozytywne i negatywne.

Rj2XDi8XfbQ7w1

Skutkiem napływu migrantów do Polski może być mieszanie się różnych kultur; na zdjęciu wietnamskie restauracje w Szczecinie

iDRLz93pmr_d5e449

Jednym ze skutków migracji zagranicznych jest występowanie mniejszości narodowychmniejszości narodowych, czyli grup ludzi o narodowości innej niż narodowość dominująca w danym kraju. Szczególnie liczne mniejszości są m. w państwach przyjmujących dużo imigrantów. Mniejszości narodowe mogą być też skutkiem zmian granic państwowych, podziałów i jednoczenia krajów oraz innych zmian na mapie politycznej.
W wyniku emigracji historycznych i współczesnych Polacy osiedlili się niemal we wszystkich krajach świata. Określa się ich mianem PoloniiPolonii, np. Polonia amerykańska (w USA), Polonia brytyjska, Polonia niemiecka itp.

RGLgOq49JW33o1

Mało jest państw, w których Polacy nie mieszkają

Najwięcej ludności polskiego pochodzenia poza naszym krajem mieszka w Stanach Zjednoczonych – ok. 10 mln. Są to zarówno potomkowie dawnych imigrantów z przełomu XIX i XX wieku, jak i współcześni imigranci z ostatnich kilkudziesięciu lat. Głównym skupiskiem Polonii amerykańskiej jest Chicago, gdzie mieszka ponad 1 mln Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia, m. w dzielnicy potocznie zwanej Jackowo. W innych wielkich miastach USA nasi rodacy również skupili się w „swoich” dzielnicach, np. w Greenpoint na nowojorskim Brooklynie.
Na świecie poza Stanami Zjednoczonymi większe grupy Polaków osiedliły się w kilku dużych krajach – Kanadzie, Brazylii, Argentynie i Australii. Liczna Polonia zamieszkuje też oczywiście kraje europejskie. Ze względu na bliskość i wynikające z niej historyczne powiązania ludnościowe najwięcej osób z polskimi korzeniami mieszka w Niemczech. Także w pozostałych krajach sąsiedzkich jest wiele osób polskiego pochodzenia, ale Niemcy są krajem zdecydowanie najbogatszym i dlatego tak bardzo przyciągają imigrantów.

Polecenie 6

Z legendy mapy powyżej odczytaj nazwy państw, w których Polonia jest najliczniejsza. Dowiedz się, np. z Internetu, dlaczego tak liczna jest Polonia brytyjska i francuska.

Mniejszości narodowe zamieszkują również Polskę. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku w naszym kraju żyło blisko 680 tys. osób deklarujących na pierwszym miejscu narodowość inną niż polska (trzeba pamiętać, że oficjalne statystyki nie odzwierciedlają do końca stanu rzeczywistego i członków niektórych mniejszości, np. ukraińskiej czy wietnamskiej, może być dużo więcej). Stanowi to ok. 1, 76% ogółu ludności. Najwięcej jest Ślązaków – taką narodowość deklaruje ponad 435 tys. mieszkańców naszego kraju. Nie można ich jednak uznać za mniejszość narodową według ogólnie przyjętych kryteriów, ponieważ nie ma na świecie państwa, w którym stanowiliby oni większość. Ślązacy, podobnie jak Kaszubi czy Górale, to zgodnie z prawem polskim grupa etnograficzna mająca specyficzne cechy (język, obyczaje, stroje) odróżniające ją od innych mieszkańców Polski. W naszym kraju wyróżnia się jeszcze mniejszości etniczne, które charakteryzują się odrębnym pochodzeniem, kulturą, często językiem i religią. Należą do nich Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy.

Deklarowana przynależność narodowa mieszkańców Polski podczas Narodowego Spisu Powszechnego

Ludność Polski w 2011 roku

Ogółem

38 511 824

Narodowość polska

37 310 341

Narodowość inna niż polska

679 613

w tym: śląska

435 750

niemiecka

74 464

ukraińska

38 387

białoruska

36 399

kaszubska

17 746

romska

12 560

rosyjska

8 203

łemkowska

7 086

litewska

5 599

wietnamska

3 585

ormiańska

2 971

żydowska

2 488

słowacka

2 294

włoska

1 690

angielska

1 560

francuska

1 506

czeska

1 307

amerykańska

1 239

grecka

1 083

holenderska

860

hiszpańska

496

kociewska

19

inna

22 320

Bez przynależności narodowo‑etnicznej

399

Narodowość nieustalona

521 470

Największe skupiska ludności innej narodowości występują na obszarach przygranicznych, zwłaszcza wschodnich. Wyjątek stanowi mniejszość niemiecka skupiająca się na Opolszczyźnie. Są to Niemcy oraz ich potomkowie, którzy nie opuścili Ziem Odzyskanych przez Polskę po II wojnie światowej. Natomiast współcześni imigranci osiedlają się u nas głównie w dużych miastach – w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku. Tam zazwyczaj mają pracę i to ona na ogół skłoniła ich do przyjazdu do Polski.

Rf5aPvnaF1yvx1

Polecenie 7

Z mapy powyżej odczytaj, jakie mniejszości narodowe, etniczne i grupy etnograficzne zamieszkują w twoich okolicach. Z tabeli powyżej odczytaj, jaka jest ich liczebność.

Polecenie 8

Czy znasz kogoś należącego do mniejszości narodowej, etnicznej lub grupy etnograficznej? Jeśli tak, to dowiedz się od tej osoby, jakie ciekawe obyczaje kulturowe odróżniają ich od innych mieszkańców Polski. Jeśli nie znasz nikogo takiego, to spróbuj poznać.

iDRLz93pmr_d5e525
 • Główną przyczyną współczesnych migracji mieszkańców Polski są względy ekonomiczne.

 • Do niedawna w Polsce przeważał kierunek migracji wewnętrznych ze wsi do miast. Obecnie coraz więcej mieszkańców miast przenosi się na przyległe tereny wiejskie.

 • Zagraniczna emigracja Polaków skierowana jest głównie do Europy Zachodniej, a zwłaszcza do Niemiec i Wielkiej Brytanii.

 • Skutkiem emigracji zagranicznej jest u nas m. ubytek ludności młodej i pracowników wykwalifikowanych.

 • Imigracja do Polski od lat 90. XX wieku systematycznie rośnie, ale wciąż jest stosunkowo mała.

 • Skutkiem imigracji jest u nas zwiększona konkurencja na rynku pracy, zwłaszcza tej najniżej płatnej.

 • Mniejszości narodowe mogą się utworzyć w wyniku migracji ludności lub zmian granic państwowych.

 • Poza naszym krajem żyje ponad 20 mln osób polskiego pochodzenia. Mniejszości narodowe w Polsce liczą łącznie kilkaset tysięcy osób.

Praca domowa

Polecenie 9. 1

Grupowa:
Ułóżcie pytania do ankiety, które pozwolą wam określić kierunki oraz przyczyny i skutki migracji ludności w waszym regionie. Można też dodać pytania dotyczące przynależności narodowościowej. Niech każdy uczeń przeprowadzi ankietę na 5 osobach. Następnie podliczcie odpowiedzi na poszczególne pytania i wyciągnijcie odpowiednie wnioski.

Polecenie 9. 2

Indywidualna:
Korzystając z programu liczącego (np. MS Excel czy OpenOffice Calc), oblicz brakujące wartości w tabeli poniżej.
Za pomocą odpowiednio dobranych wykresów, diagramów, schematów lub innych rysunków przedstaw graficznie dane dotyczące migracji w twoim województwie. Uwzględnij główne kierunki migracji. Dodaj też opis wyjaśniający przyczyny i skutki tych migracji.

Migracje ludności województw w 2012 roku

Ludność
[mln]

Migracje krajowe

Migracje zagraniczne

Migracje ogółem

imigranci

emigranci

saldo

imigranci

emigranci

saldo

imigranci

emigranci

saldo

[liczba]

[‰]

[liczba]

[‰]

[liczba]

[‰]

POLSKA

38, 536

395 278

395 278

..........

..........

14 583

21 200

-6 617

-0, 17

409 861

416 478

-6 617

-0, 17

Dolnośląskie

2, 916

33 835

32 100

..........

..........

1 589

2 384

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Kujawsko‑Pomorskie

2, 097

21 687

23 215

..........

..........

478

956

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Lubelskie

2, 169

18 984

24 002

..........

..........

351

505

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Lubuskie

1, 023

12 448

12 889

..........

..........

547

728

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Łódzkie

2, 529

21 415

23 058

..........

..........

473

658

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Małopolskie

3, 350

30 029

26 675

..........

..........

1 831

1 608

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Mazowieckie

5, 294

64 656

51 854

..........

..........

1 371

886

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Opolskie

1, 012

9 969

10 406

..........

..........

561

2 297

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Podkarpackie

2, 129

17 216

19 163

..........

..........

940

940

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Podlaskie

1, 200

11 309

13 054

..........

..........

467

530

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Pomorskie

2, 287

27 255

24 818

..........

..........

1 288

1 774

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Śląskie

4, 621

42 049

45 347

..........

..........

2 068

4 672

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Świętokrzyskie

1, 276

9 981

12 161

..........

..........

354

302

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Warmińsko‑Mazurskie

1, 452

15 124

17 537

..........

..........

707

881

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Wielkopolskie

3, 459

40 144

38 783

..........

..........

711

1 438

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Zachodniopomorskie

1, 722

19 177

20 216

..........

..........

847

641

..........

..........

..........

..........

..........

..........

iDRLz93pmr_d5e610
akcja „Wisła”

akcja „Wisła”

wojskowa operacja pacyfikacyjna przeciwko Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w latach 1947–1950; jednocześnie akcja przesiedleńcza z terenów południowo‑wschodniej Polski, głównie na tzw. Ziemie Odzyskane, która objęła m. Ukraińców, Łemków, Bojków, Dolinian, a także mieszane rodziny polsko‑ukraińskie

deportacja

deportacja

przymusowe odesłanie ludności niepożądanej poza granice kraju

ekstensywny rozwój gospodarczy

ekstensywny rozwój gospodarczy

powolny i jedynie ilościowy wzrost produkcji, brak zmian jakościowych, np. unowocześnienia produktu i procesu wytwarzania, zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów produkcji

komunizm

komunizm

utopijna ideologia polityczno‑społeczno‑gospodarcza nastawiona na tworzenie społeczeństw, w których panowałyby wspólna własność środków produkcji i brak różnic klasowych

mniejszość narodowa

mniejszość narodowa

grupa ludzi o narodowości innej niż narodowość główna w danym kraju

Polonia

Polonia

polska mniejszość narodowa poza granicami kraju

reemigracja

reemigracja

powrót do pierwotnego miejsca pobytu

repatriacja

repatriacja

powrót do ojczyzny po dłuższym przymusowym pobycie za granicą

iDRLz93pmr_d5e763

Ćwiczenie 1

RFBVQiRvGvPfr1
zadanie interaktywne

Połącz podane przykłady migracji z ich rodzajami.

migracja swobodna długookresowa, migracja wymuszona długookresowa, migracja swobodna krótkookresowa, migracja wymuszona krótkookresowa

wyjazd do pracy w Australii 
wyjazd ze względu na dożywotni zakaz pobytu w danym krajuwyjazd na staż do Wielkiej Brytaniiekstradycja w celu odbycia półrocznej kary więzienia

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

RaXm4IuMBKtN41
zadanie interaktywne

Wskaż kierunek migracji wewnętrznych, który dominował w Polsce po II wojnie światowej.

 • ze wsi do miasta
 • z miasta do miastaz miasta na wieśze wsi do wsi

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

R1H3H3ot6XVeh1
zadanie interaktywne

Wskaż kierunek migracji wewnętrznych, który przeważa w Polsce obecnie.

z dużych miast na pobliskie tereny wiejskiez dużych miast do małych miastz małych miast na tereny wiejskieze wsi do małych miast

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

R1DXzTqV2kj3h1
zadanie interaktywne

Wskaż kraje, do których Polacy emigrują z przyczyn ekonomicznych.

HolandiaIrlandiaNiemcyNorwegiaWielka BrytaniaBiałoruśRosjaUkraina

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 5

RTvSvYaeQmdPH1
zadanie interaktywne

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 6

Ra5xJudw3Jr2g1
zadanie interaktywne

Przypisz wymienione skutki migracji zagranicznych do odpowiednich kategorii krajów.

zmniejszenie liczby ludności, powstawanie mniejszości narodowych, wzrost konkurencji na rynku pracy, zwiększenie liczby ludności, odpływ ludzi młodych, konflikty na tle narodowościowym, brak rąk do pracy, starzenie się społeczeństwakraje emigracyjnekraje imigracyjne

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 7

Rky4lw5BcQPSd1
zadanie interaktywne

Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe.

PrawdaFałszPoza Polską najwięcej Polaków mieszka w USA.□ Polonia to polska mniejszość narodowa w innych krajach.W Europie najliczniejsza jest Polonia niemiecka.W Polsce najliczniejszą mniejszością narodową są Rosjanie.Ślązacy i Kaszubi to grupy etnograficzne.

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

Na podstawie danych z tabeli wskaż lata, w których mieliśmy w Polsce dodatnie saldo migracji zagranicznych.

Liczba imigrantów i emigrantów w Polsce w latach 1951–1955

ROK

Liczba IMIGRANTÓW
[tys. ]

Liczba EMIGRANTÓW
[tys. ]

1951

3, 4

7, 8

1952

3, 7

1, 6

1953

2, 0

2, 8

1954

2, 8

3, 8

1955

4, 7

1, 9

Ćwiczenie 8. 1

RKViDAhW4iBWM1
zadanie interaktywne19521955195119531954

Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

Podręcznik migracji sprzętu 2n 9157101

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik migracji sprzętu 2n 9157101

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik migracji sprzętu 2n 9157101