Podręcznik procedur regulacji i testowania Ge Profile P619

Ge Profile P619 to profesjonalny podręcznik procedur regulacji i testowania, który został stworzony przez firmę GE. Podręcznik zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące projektowania, regulacji, testowania i instalacji nowych produktów firmy GE. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji i diagnozowania problemów związanych z produktami firmy GE. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje dotyczące wymiany i konserwacji produktów firmy GE. Podręcznik zawiera także informacje dotyczące wykorzystania narzędzi i oprogramowania firmy GE do regulacji i testowania produktów. Podręcznik jest niezwykle przydatny dla osób, które chcą zapoznać się z produktami firmy GE i używać ich w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik procedur regulacji i testowania Ge Profile P619

1. Informacje przekazane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE):

Do diagnozy ucznia zdolnego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych mogą zostać wykorzystane następujące bezpłatne narzędzia opracowane przez ORE w ramach projektu pn. : „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym":

 • Test Uzdolnień Wielorakich dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej do zastosowania przez nauczycieli szkół podstawowych;
 • Test Uzdolnień Wielorakich dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej do zastosowania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne;
 • materiały merytoryczne opisujące istotę koncepcji, właściwości testów oraz sposoby wspomagania uczniów uzdolnionych w rozwoju. Podręcznik składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera koncepcję wspierania ucznia w rozwoju, w tym także diagnozowania jego uzdolnień. W tej części została opisana także struktura i zawartość testu. Druga część dostarcza materiałów metodycznych do pracy z uczniem zdolnym. Materiał ten zawiera także szczegółowy opis cech charakteryzujących ucznia uzdolnionego oraz związane z nimi wytyczne do pracy z takim dzieckiem. W podręczniku zaprezentowano także kilka szczegółowych scenariuszy dotyczących pracy z uczniem uzdolnionym.

Zestaw narzędzi diagnostycznych został rozesłany w wersji papierowej odpowiednio do szkół należących do Sieci Szkół Odkrywców Talentów oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zestaw narzędzi diagnostycznych wraz z materiałami pomocniczymi zostanie także zamieszczony na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogą korzystać z obu rodzajów testów. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zainteresowane otrzymaniem klucza do właściwego testu są proszone o bezpośredni kontakt za pomocą formularza zgłoszeniowego, który będzie zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie ORE. Klucz do TUW będzie wysłany na adres poczty elektronicznej wskazanej przez daną szkołę/placówkę w ww. formularzu zgłoszeniowym. Zestawy narzędzi diagnostycznych są dostępne w wersji elektronicznej na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Ponadto, w 2013 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej została opracowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji publikacja skierowana do psychologów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności”. Ww. pozycja odpowiada na potrzebę poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania potrzeb rozwojowychi edukacyjnych uczniów wielojęzycznych i odmiennych kulturowo, w tym oceny ich poziomu rozwoju intelektualnego. Poruszane zagadnienia dotyczą nie tylko wyborui stosowania dostępnych na rynku narzędzi diagnostycznych, ale również m. in. stosowania testów w praktyce diagnostycznej. Publikacja została nieodpłatnie przekazana do poradni i jest dostępna na stronie ORE.

 1. Informacje przekazane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE):

Instytut uruchomił stronę internetową: http://eduentuziasci. pl/pracowniatestow

na której znajduje się szczegółowy wykaz narzędzi opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Umieszczone są na niej dane dotyczące narzędzi diagnostycznych IBE wraz ze szczegółowymi o nich informacjami.

 1. Informacje przekazane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU):

 W ramach projektu pn. „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej” w latach 2012 - 2013 w celu wspierania doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w szkołach i rozumianego jako proces edukacyjny opracowano narzędzia służące do badania stanu doradztwa zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Narzędzia te mogą być wykorzystywane przez wychowawców, nauczycieli i doradców zawodowych odpowiedzialnych za realizację zadań doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych udzielających wsparcia szkołom w zakresie tworzenia wewnątrzszkolnego sytemu doradztwa.

Narzędzia są dostępne w publikacji pt. „Raport z pilotażu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego”, która przedstawia przede wszystkim rozwiązania organizacyjne w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, których celem jest nawiązywanie i rozwijanie lokalnej współpracy - jest dostępna do bezpłatnego pobrania.

We wszystkich publikacjach wydawanych przez KOWEZiU omawiane są różnorodne narzędzia diagnostyczne wraz z propozycjami ich wykorzystania w pracy z uczniami.

W publikacji pt. „Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego” zaprezentowano propozycje modeli, schematów diagnostycznych oraz metody, które mogą być wykorzystywane zarówno przez profesjonalnych doradców, jak i nauczycieli czy wychowawców. Publikacja jest dostępna do bezpłatnego pobrania.

Publikacja pt. „Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych w sektorze edukacji” zawiera materiały z seminarium, które odbyło się w 2010 r. Celem seminarium była wymiana wiedzy, opinii na temat jakości oraz przydatności metod i narzędzi stosowanych w polskim poradnictwie zawodowym. php? plik=metody_i_narzedzia. „Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym” stanowi zbiór materiałów z seminarium, które odbyło się w 2012 r. Podczas seminarium zaprezentowano rodzaje diagnoz oraz metody diagnozowania Zwrócono uwagę także na to jak doradcy zawodowi mogą profesjonalnie i odpowiedzialnie budować, rozwijać własne kompetencje zawodowe w obszarze diagnostyki. php? plik=KOWEZIU-Internet-72-DPI. „Methods, techniques and tools to diagnose competences” prezentuje rezultaty międzynarodowego seminarium Cross Border, które odbyło się w 2013 r. Jego celem było praktyczne zapoznanie się z metodami, technikami i narzędziami stosowanymi w diagnostyce kompetencji oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy krajami partycypującymi w spotkaniu. W trakcie seminarium doradcy zawodowi uczestniczyli w wielu warsztatach prowadzonych przez specjalistówz poszczególnych krajów. Publikacja zawiera materiały z poszczególnych warsztatów. php? plik=methods_techniques_and_tools.

Publikacja jest wyłącznie w języku angielskim.

Powyższe publikacje uwzględniają potrzeby odbiorców dla których zostały przygotowane i stanowią narzędzia przydatne do zbierania informacji w procesie doradczym oraz pełnią rolę materiałów metodyczno-dydaktycznych, są dostępne do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej:

 • Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: kształcenie zawodowe i zakładce Eurodoradztwo,
 • KOWEZiU,
 • projektu Euroguidance.
 • Na stronie udostępniane są bezpłatne narzędzia, które powstały w ramach konkursu MEN nr 4/POKL/3. 4. 3/08 „Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów”.

  W roku szkolnym 2014/2015 pracownicy KOWEZiU są zaangażowani w charakterze konsultantów w projekcie konkursowym ORE nr 2/POKL/3. 3/2013 „Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów”. Szczegółowych informacji na temat konkursu może udzielić Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział IP2, który jest realizatorem tego projektu.

  1. Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020
  2. W ramach działań planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, działania edukacyjne realizowane na poziomie centralnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w Priorytecie Inwestycyjnym 10. 1, Ministerstwo Edukacji Narodowej przewiduje działania na rzecz poprawy jakości pracy szkół i placówek, a także rozwoju nowoczesnych metod wspierania uczenia się, dostosowanego do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy.

   W zaplanowanym działaniu pn. „Wsparcie funkcjonowania systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” planuje się projekt „Budowanie i upowszechnianie narzędzi wspomagających pracę placówek systemu poradnictwa”, którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz przygotowanie narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży, a także procedur postępowania diagnostycznego dla specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Planuje się, że będzie to miało miejsce w ramach kompleksowego projektu opracowania modelu pracy poradni, którego istotną część będą stanowić standardy dotyczące ich funkcjonowania. Ważna część tych standardów będzie dotyczyła narzędzi diagnostycznych stosowanych w poradniach. Pozwoli to na podniesienie jakości działania poradni, także w obszarze diagnozowania.

   1edukacja wczesnoszkolnaSP1RElementarz odkrywców. Klasa 1, część 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. NOWA EDYCJA 2020-2022Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-NowakNOWA ERA2edukacja wczesnoszkolnaSP1RElementarz odkrywców. Klasa 1, część 2. NOWA EDYCJA 2020-2022Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-NowakNOWA ERA3edukacja wczesnoszkolnaSP1RElementarz odkrywców. Klasa 1, część 3. NOWA EDYCJA 2020-2022Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-NowakNOWA ERA4edukacja wczesnoszkolnaSP1RElementarz odkrywców. Klasa 1, część 4. NOWA EDYCJA 2020-2022Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-NowakNOWA ERA5edukacja wczesnoszkolnaSP1RElementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja matematyczna, część 1. NOWA EDYCJA 2020 - 2022Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława LankiewiczNOWA ERA6edukacja wczesnoszkolnaSP1RElementarz odkrywców. Klasa 1, Edukacja matematyczna, część 2. NOWA EDYCJA 2020 - 2022Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława LankiewiczNOWA ERA7edukacja wczesnoszkolnaSP1RElementarz odkrywców. ĆWICZENIABarbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-NowakNOWA ERA8edukacja wczesnoszkolnaSP1RElementarz odkrywców. ĆWICZENIABarbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-NowakNOWA ERA9edukacja wczesnoszkolnaSP1RElementarz odkrywców. ĆWICZENIABarbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-NowakNOWA ERA10edukacja wczesnoszkolnaSP1RElementarz odkrywców. ĆWICZENIABarbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-NowakNOWA ERA11edukacja wczesnoszkolnaSP1RElementarz odkrywców. Edukacja matematyczna. ĆWICZENIAKrystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława LankiewiczNOWA ERA12edukacja wczesnoszkolnaSP1RElementarz odkrywców. ĆWICZENIAKrystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława LankiewiczNOWA ERA13edukacja wczesnoszkolnaSP1RElementarz odkrywców. Klasa 1, Ćwiczenia do kaligrafii matematycznejGrażyna WójcickaNOWA ERA14edukacja wczesnoszkolnaSP1RElementarz odkrywców. Klasa 1, Dzień odkrywców. Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara StępieńNOWA ERA15edukacja wczesnoszkolnaSP1RInformatyka Klasa 1. Zeszyt ćwiczeń z CD. Michał KęskaNOWA ERA16edukacja wczesnoszkolnaSP1RMuzyka Klasa 1. Monika Gromek, Grażyna KilbachNOWA ERA17język angielskiSP1RExplore Treetops dla klasy ISarah M. Howell, Lisa Kester-DodgsonOXFORD

   Podręczniki do testów aparaturowych

   Szczegóły
   Kategoria: Aparaty do badań psychologicznych

   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku, (opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 16 lipca 2014 r, poz. 937) które zaczęło obowiązywać z dniem 1 stycznia 2016 r - wymagającym aby testy i urządzenia diagnostyczne (testy aparaturowe) spełniały warunki standaryzacji, obiektywizmu, normalizacji, rzetelności i trafności, w tym w miarę możliwości posiadające udowodnioną trafność diagnostyczną w badaniach psychologicznych kierowców - do nabycia dostępne są podręczniki w których zawarta jest:

   1. Standaryzacja procedury badania,

   2. Przeprowadzone analizy rzetelności, wraz z opisami uzyskanych współczynników,

   3. Przeprowadzone analizy trafności,
   - opisy grupy osób badanych na wynikach których były przeprowadzone analizy,
   - wyniki analiz i opisy
   - analizy udowadniające trafność diagnostyczną w badaniach psychologicznych kierowców.

   4. Analizy stronniczości testu
   - wyniki a płeć
   - wyniki a wiek
   - wyniki a wykształcenie

   5. Normalizacja
   - kryteria oceny wyników
   - opis grupy normalizacyjnej
   - tabele norm z podziałem na grupy wiekowe i płeć
   - graficzne wykresy rozkładu grup normalizacyjnych

   Podręczniki są dostępne do aparatów:

   1. Miernik czasu reakcji – badanie szybkości i adekwatności reakcji

   2. Aparat krzyżowego – badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

   3. Aparat piórkowskiego – badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

   4. Tablic poppelreutera

   5. Systemu Psychologicznych Testów Komputerowych SIGMA

   Podręczniki w komplecie wraz z nowymi aparatami.

   Istnieje możliwość dokupienia podręczników do aparatów już posiadanych.

   Cena podręczników e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 511-902-201.

   Ceny aparatu: w dziale kontakt

   Dostępność: podręczniki dostępne

   (c) 2006-2023 Majchrzak Piotr

  Podręcznik procedur regulacji i testowania Ge Profile P619

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik procedur regulacji i testowania Ge Profile P619

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik procedur regulacji i testowania Ge Profile P619