Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Dell E2210f

Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Dell E2210f jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy chcą szybko i wygodnie zainstalować swoją drukarkę Dell E2210f. Podręcznik zawiera wszystkie potrzebne informacje, w tym wskazówki dotyczące podłączania zasilacza, konfigurowania sieci i instalowania sterowników. Dzięki Podręcznikowi szybkiej instalacji sprzętu Dell E2210f możesz w krótkim czasie przygotować swoją drukarkę do pracy.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Dell E2210f

1 Przed przystąpieniem do użytkowania drukarki należy zapoznać się z Podręcznikiem szybkiej konfiguracji. Aby można było korzystać z tej drukarki, należy najpierw skonfigurować urządzenie i zainstalować sterownik. drukarka laserowa HL-5170DN Etap 1 Etap 2 Konfiguracja drukarki Konfiguracja drukarki Windows Windows Interfejs równoległy Podręcznik szybkiej konfiguracji strona 12 Typ każdy z każdym (LPR) strona 16 Interfejs równoległy strona 14 Typ każdy z każdym (NetBIOS) strona 16 Drukarka współużytkowana w sieci strona 18 Mac OS strona 20 Mac OS X 10. 1/ 10. 2 strona 23 Mac OS strona 25 Mac OS X 10. 2 strona 27 Konfiguracja została zakończona! Aby pobrać najnowszą wersję sterownika, znaleźć najlepsze rozwiązanie pojawiających się problemów i odpowiedź na wszelkie pytania, należy połączyć się z witryną Brother Solutions Center, korzystając z dysku CD-ROM/Driver lub przechodząc bezpośrednio do adresu Niniejszy Podręcznik szybkiej konfiguracji oraz dostarczony z drukarką dysk CD-ROM należy przechowywać w dogodnym miejscu, aby w każdej chwili można było z niego skorzystać. Windows Macintosh Macintosh Administratorzy

2 Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa Bezpieczne użytkowanie drukarki Ostrzeżenie Uwaga Porada Ostrzeżenie, do którego należy się stosować, aby uniknąć odniesienia obrażeń. Uwaga, której przestrzeganie zapewni prawidłowe użytkowanie drukarki i zapobiegnie jej uszkodzeniu. Wskazówki i użyteczne porady, o których warto pamiętać, użytkując drukarkę. Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika sieci Odniesienie do Podręcznika użytkownika lub Podręcznika użytkownika sieci umieszczonych na dostarczonym z drukarką dysku CD-ROM. Ostrzeżenie Wewnątrz drukarki znajdują się elektrody pracujące pod wysokim napięciem. Przed wymianą wewnętrznych części, czyszczeniem drukarki lub usunięciem zacięcia papieru należy wyłączyć drukarkę i wyjąć kabel zasilający z gniazda sieciowego. Wtyczki nie wolno dotykać mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem. Jeśli drukarka była do tej chwili używana, niektóre jej wewnętrzne części są nadal bardzo gorące. Podczas otwierania przedniej lub tylnej pokrywy drukarki nie należy nigdy dotykać części, które są zaznaczone na ilustracji obok. Wnętrze drukarki (widok z przodu) Otwarty zasobnik wyjściowy dla stron ułożonych drukiem do góry (widok z tyłu)

3 Spis treści Przepisy prawne... 2 Informacje wstępne Zawartość opakowania... 4 Panel sterowania... 5 Dostarczony dysk CD-ROM... 6 Step 1 Step 2 Konfiguracja drukarki Wkładanie dysku do stacji dysków CD-ROM... 7 Instalacja zespołu bębna... 8 Ładowanie papieru do zasobnika na papier... 9 Drukowanie strony testowej... 10 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego... 12 Użytkownicy korzystający z równoległego kabla połączeniowego... 14 Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego... 16 Użytkownicy drukarki Brother w sieci typu każdy z każdym (LPR/NetBIOS)... 16 Użytkownicy drukarki współużytkowanej w sieci... 18 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego... 20 Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS X 10. 1/ Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego... 25 Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS X 10. 1/ Administratorzy Instalacja narzędzia konfiguracji BRAdmin Professional (dotyczy tylko użytkowników systemu Windows)... 29 Web BRAdmin... 29 Ustawianie adresu IP, maski podsieci i bramy przy użyciu programu BRAdmin Professional (dotyczy tylko użytkowników systemu Windows)... 30 Drukowanie strony z ustawieniami drukarki... 30 Fabryczne ustawienia domyślne... 30 Pozostałe informacje Wysyłanie drukarki... 31 Opcje... 32 Materiały eksploatacyjne... 32 Rozwiązywanie problemów Podręcznik użytkownika rozdział 6 1

4 Przepisy prawne Oświadczenie o zgodności z normami komisji FCC (dotyczy USA) Podmiot odpowiedzialny: oświadcza, że produkty Nazwa produktu: Numer modelu: Model: Opcje dodatkowe: Brother International Corporation 100 Somerset Corporate Boulevard P. O. Box 6911 Bridgewater, NJ USA Telefon: (908) drukarka laserowa drukarka laserowa HL-5130, 5140, 5150D i HL-5170DN HL-51 zasobnik dolny LT-5000, pamięć DIMM odpowiadają wymaganiom stawianym w części 15. normy FCC. Działanie produktów podlega następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi działać mimo wszelkich odbieranych zakłóceń, w tym także zakłóceń mogących powodować niepożądane działanie. Niniejsze urządzenie zostało poddane testom i uznane za odpowiadające wymaganiom stawianym przed urządzeniami cyfrowymi klasy B, zgodnie z częścią 15. Wprowadzenie tych wymagań ma na celu zabezpieczenie instalacji domowych przed szkodliwymi zakłóceniami. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie ze stosownymi instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie pojawią się w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych lub radiowych (można to stwierdzić przez wyłączenie i włączenie urządzenia), można spróbować je wyeliminować, wykonując jedną lub kilka spośród wymienionych niżej czynności: Zmień ustawienie i położenie anteny odbiorczej. Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem. Podłącz urządzenie do gniazda sieciowego w innym obwodzie niż ten, do którego jest podłączony odbiornik. Poradź się sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV. Ważne Aby zapewnić zgodność urządzenia z wymaganiami nakładanymi na urządzenia cyfrowe klasy B, należy używać przewodów ekranowanych. Wprowadzenie zmian i modyfikacji, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Brother Industries, Ltd., może spowodować odebranie użytkownikowi prawa do korzystania z urządzenia. Oświadczenie o zgodności z normą branżową w Kanadzie Niniejsze urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003. (Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada). Zakłócenia radiowe (dotyczy tylko modeli zasilanych napięciem V) Niniejsza drukarka jest zgodna z normą EN55022 (CISPR, publikacja 22) dla urządzeń klasy B. Przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy upewnić się, że używane są następujące kable połączeniowe. 1. Równoległy kabel połączeniowy (skrętka ekranowana) oznaczony symbolem zgodności z normą IEEE Kabel. Kabel nie może być dłuższy niż dwa metry. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE Producent Brother Industries Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, Japonia Zakład Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory, Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji Rong Gang Shenzhen, Chiny Niniejszym oświadczamy, że: Opis produktu: Nazwa produktu: Model: drukarka laserowa HL-5130, HL-5140, HL-5150D, HL-5170DN HL-51 jest zgodna z warunkami następujących dyrektyw: dyrektywą dotyczącą niskiego napięcia 73/23/EEC (z poprawką 93/68/EEC) oraz dyrektywą zgodności urządzeń elektromagnetycznych 89/336/EEC (z poprawkami: 91/263/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC). Stosowane normy: Bezpieczeństwo: EN60950: 2000 EMC: EN55022:1998 Class B EN55024:1998 EN: A14:2000 EN:1995 Rok pierwszego przyznania oznaczenia CE: 2003 Wydano przez: Brother Industries, Ltd. Data: 1 sierpnia 2003 r. Miejsce: Nagoya, Japonia Podpis: Takashi Maeda Manager Quality Management Group Quality Management Dept. Information & Document Company Oświadczenie o zgodności z międzynarodowym programem ENERGY STAR Celem międzynarodowego programu ENERGY STAR jest promowanie rozwoju i popularyzacja energooszczędnego sprzętu biurowego. Jako partner programu ENERGY STAR firma Brother Industries, Ltd. stwierdziła, że produkt ten spełnia wytyczne programu ENERGY STAR pod względem energooszczędności. Bezpieczeństwo dotyczące obsługi lasera (tylko modele zasilane napięciem V) Drukarka została opatrzona certyfikatem jako produkt laserowy klasy I według normy określonej przez Amerykański Departament Zdrowia, zgodnie z ustawą o kontroli promieniowania z 1968 roku. Oznacza to, że drukarka nie emituje szkodliwego dla zdrowia promieniowania laserowego. Ze względu na to, że promieniowanie emitowane wewnątrz drukarki jest w pełni chronione osłonami i pokrywami zewnętrznymi, promień lasera nie może wydostać się z urządzenia w żadnej fazie jego użytkowania. 2

5 Regulacje urzędu FDA (dotyczy tylko modeli zasilanych napięciem V) Amerykański Urząd ds. Żywności i Lekarstw (FDA) wprowadził specjalne przepisy dla produktów laserowych wytworzonych po dniu 2 sierpnia 1976 roku. Zgodność z tymi przepisami obowiązuje wszystkie produkty sprzedawane na rynku amerykańskim. Jedna z poniższych etykiet umieszczona na tylnej części obudowy wskazuje na zgodność z przepisami FDA i musi znajdować się na produktach laserowych sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. MANUFACTURED: Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya, Japan This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR subchapter J. MANUFACTURED: Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, CHINA This product complies with FDA radiation performance standards, 21 CFR Subchapter J Uwaga: Użycie regulatorów, ustawień i procedur w sposób inny niż opisano w niniejszym podręczniku może narazić użytkownika na szkodliwe promieniowanie. Specyfikacja IEC (dotyczy tylko modeli zasilanych napięciem V) Niniejsza drukarka należy do klasy 1 produktów laserowych wg definicji zawartej w specyfikacji IEC Poniższa etykieta jest umieszczona na drukarce w krajach, w których jest to wymagane. CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Odłączanie urządzenia Drukarkę należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilania. W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego, odcinając drukarkę od źródła zasilania. Ostrzeżenie dotyczące połączenia z siecią LAN Produkt ten należy podłączyć do sieci LAN, która nie jest zagrożona przepięciami. System zasilania IT (dotyczy tylko Norwegii) Ten produkt jest przystosowany do systemu zasilania IT o napięciu międzyfazowym 230 V. Geräuschemission / emisja hałasu (dotyczy tylko Niemiec) Lpa < 70 db (A) DIN KL2 Informacje dotyczące sieci elektrycznej (dotyczy Wielkiej Brytanii) Ważne W przypadku konieczności wymiany bezpiecznika należy użyć bezpiecznika zatwierdzonego przez ASTA (BS1362) o parametrach identycznych jak w bezpieczniku oryginalnym. Należy bezwzględnie założyć osłonę bezpiecznika. Nigdy nie należy używać wtyczki bez osłony. Ostrzeżenie drukarka musi być uziemiona. Przewody kabla sieciowego są oznaczone kolorami w następujący sposób: Zielono-żółty: uziemienie Niebieski: zero Brązowy: pod napięciem W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego elektryka. Drukarka jest wyposażona w diodę laserową klasy 3B, która wytwarza niewidoczne promieniowanie laserowe w zespole skanera. Zespołu skanera nie wolno otwierać pod żadnym pozorem. Uwaga: Użycie regulatorów, ustawień i procedur innych niż opisano w niniejszym podręczniku może narazić użytkownika na szkodliwe promieniowanie. Dotyczy Finlandii i Szwecji LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT Varoitus! Varning Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Om apparaten används pa annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstralning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Wewnętrzne promieniowanie laserowe Maksymalna moc promieniowania:5 mw Długość fali: nm Klasa lasera: IIIb (zgodnie z normą 21 CFR, część) 3B (zgodnie z normą IEC 60825) WAŻNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby zapewnić bezpieczne działanie drukarki, wtyczkę należy podłączyć do prawidłowo uziemionego, standardowego, trójstykowego gniazda zasilania. Przedłużacz używany z niniejszą drukarką musi być wyposażony w trzy styki i zapewniać prawidłowe uziemienie. Korzystanie z niewłaściwych przedłużaczy może spowodować obrażenia u użytkownika oraz uszkodzenie sprzętu. To, że urządzenia działa prawidłowo, nie oznacza, że układ zasilania jest uziemiony i że zestaw jest całkowicie bezpieczny. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawidłowym uziemieniem należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego elektryka. 3

6 Informacje wstępne Zawartość opakowania Drukarka klapka podtrzymująca zasobnika wyjściowego dla stron ułożonych drukiem w dół (klapka podtrzymująca) 2 panel sterowania 3 przycisk otwierania pokrywy przedniej 4 podajnik uniwersalny 5 zasobnik na papier 6 pokrywa przednia 7 zasobnik wyjściowy dla stron ułożonych drukiem w dół (górny zasobnik wyjściowy) dysk CD-ROM (zawierający Podręcznik użytkownika) Podręcznik szybkiej konfiguracji zespół bębna (zawierający kasetę z tonerem) kabel zasilający Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju. Wszystkie elementy opakowania należy zachować. Kabel połączeniowy nie należy do wyposażenia standardowego. Należy zakupić odpowiedni kabel połączeniowy w zależności od wykorzystywanego interfejsu (równoległy, lub sieciowy). Zaleca się, aby długość używanego równoległego kabla połączeniowego lub kabla połączeniowego nie przekraczała 2 metrów. W przypadku równoległego kabla połączeniowego: należy użyć kabla ekranowanego zgodnego znormą IEEE Jeśli komputer jest wyposażony w interfejs Hi-Speed 2. 0, należy użyć certyfikowanego kabla Hi-Speed

7 Panel sterowania Toner dioda LED sygnalizująca małą ilość lub brak tonera. Drum dioda LED sygnalizująca, że czas eksploatacji zespołu bębna dobiega końca. Paper dioda LED sygnalizująca zacięcie papieru. 4 Status dioda LED migająca i zmieniająca kolor w zależności od stanu drukarki. 5 Job Cancel przycisk umożliwiający zatrzymanie i anulowanie wykonywanego zadania drukowania. 6 Go przycisk umożliwiający naprawę błędu/wyjście ze stanu uśpienia. Wskazania diod LED drukarki Dioda LED drukarki Toner Drum Papier Tryb uśpienia/ wyłączona Nagrzewanie: Miga: Świeci: Nie świeci Gotowa Odbieranie danych Pozostałe dane Status Zielona Zielona Żółta Żółta Dioda LED drukarki Niski poziom tonera Brak tonera Bęben jest już prawie zużyty Brak papieru/ zacięcie papieru Otwarta pokrywa Błąd serwisowy Toner Drum Papier Status Żółta *1 Żółta Żółta Żółta *1 Żółta Żółta *2 Żółta Zielona Czerwona Zielona Czerwona Czerwona Czerwona Podręcznik użytkownika Rozdział 5 Rozdział 5 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 6 Rozdział 6 *1 Dioda LED miga, świecąc przez 2 sekundy i nie świecąc przez 3 sekundy. *2 Dioda LED miga szybko. 5

8 Dostarczony dysk CD-ROM Na dysku CD-ROM zamieszczono różnorodne informacje. 1 3 Użytkownicy systemu Mac OS X 10. 1/10. 2 Użytkownicy systemu Mac OS Ten ekran nie jest obsługiwany przez system Mac OS Wstępna konfiguracja (Initial Setup) Film instruktażowy dotyczący konfiguracji drukarki i instalacji sterownika. W przypadku instalacji sterownika drukarki z menu Wstępna konfiguracja (Initial Setup), sterownik PCL zostanie zainstalowany automatycznie. Aby jednak móc korzystać ze sterownika PS, należy w oknie Zainstaluj oprogramowanie (Install Software) wybrać opcję Instalacja niestandardowa (Custom Installation) i postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie. 2 Zainstaluj oprogramowanie (Install Software) drukarki i narzędzi. 3 Dokumentacja (Documentation) Przeglądanie Podręcznika użytkownika drukarki oraz Podręcznika użytkownika sieci w formacie PDF. (Przeglądarka jest dołączona do dokumentacji). Podręcznik użytkownika zostanie zainstalowany automatycznie podczas instalacji sterownika. Po naciśnięciu przycisku Start należy wybrać kolejno: polecenie Programy, odpowiednią drukarkę (Brother HL-5170DN) i Podręcznik użytkownika. Aby nie instalować Podręcznika użytkownika, podczas instalacji sterownika należy w oknie Zainstaluj oprogramowanie (Install Software) zaznaczyć opcję Instalacja niestandardowa (Custom Installation) i usunąć zaznaczenie pola Podręcznik użytkownika. 4 Dalsze informacje (Learn More) Filmy instruktażowe zawierające dalsze informacje na temat użytkowania drukarki Brother. 5 Brother Solutions Center Witryna Brother Solutions Center ( stanowi kompleksowy punkt obsługi drukarki. Dostępne są w niej najnowsze wersji sterowników i narzędzi dla drukarki, odpowiedzi na często zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów oraz informacje o rozwiązaniach stosowanych w drukarkach. 6 Podręcznik konserwacji (Maintenance Tutorial) Film instruktażowy dotyczący konserwacji drukarki. 7 Rejestracja online (On-Line Registration) Pozwala dokonać rejestracji drukarki online. 7 6 Dla użytkowników o osłabionym wzroku został przygotowany plik HTML o nazwie readme. html, zamieszczony na dysku CD-ROM dostarczonym wraz z drukarką. Plik ten można odczytywać, posługując się oprogramowaniem Screen Reader przekształcającym tekst na mowę.

9 Etap 1 Konfiguracja drukarki 1 Wkładanie dysku do stacji dysków CD-ROM Użytkownicy systemu Windows Użytkownicy systemu Macintosh Konfiguracja drukarki NIE podłączaj kabla połączeniowego. Podczas instalacji sterownika zostanie wyświetlony monit o podłączenie kabla połączeniowego. NIE podłączaj kabla połączeniowego. Windows 1 Włóż dysk do stacji dysków CD-ROM. Automatycznie zostanie wyświetlony ekran początkowy. Wybierz model drukarki i język. 2 Kliknij ikonę Wstępna konfiguracja (Initial Setup) na ekranie menu. 1 Włóż dysk do stacji dysków CD-ROM. Kliknij dwukrotnie ikonę Mac OS9 lub ikonę Start Here OSX. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Użytkownicy systemu Mac OS X 10. 2 Użytkownicy systemu Mac OS Windows Interfejs równoległy Windows 2 Kliknij ikonę Initial Setup na ekranie menu. Macintosh 3 Zostaną wyświetlone polecenia dotyczące wstępnej konfiguracji. W celu ich wykonania należy przejść do czynności opisanych na stronach od 8 do 10. Administratorzy 7

10 Etap 1 Konfiguracja drukarki 2 Instalacja zespołu bębna NIE podłączaj kabla połączeniowego. 3 Przechyl zespół kilkakrotnie na boki, aby toner rozłożył się równomiernie wewnątrz zespołu. 1 Otwórz przednią pokrywę, naciskając przycisk otwierania. przycisk otwierania pokrywy przedniej 4 Włóż zespół bębna do drukarki. pokrywa przednia 2 Rozpakuj zespół bębna. Wyjmij element ochronny. zespół bębna 5 Zamknij przednią pokrywę drukarki. element ochronny 8

11 3 Ładowanie papieru do zasobnika na papier 1 Wyjmij całkowicie zasobnik na papier z drukarki. 3 Dokładnie przekartkuj stos papieru, aby uniknąć zacięć i nieprawidłowego podawania papieru. Konfiguracja drukarki 2 Naciskając dźwignię zwalniającą prowadnicę papieru, przesuń prowadnice, dopasowując je do rozmiaru papieru. Sprawdź, czy prowadnice są unieruchomione w szczelinach. 4 Umieść papier w zasobniku. Upewnij się, że papier leży w zasobniku płasko i jego poziom nie przekracza znacznika maksymalnego zapełnienia. Windows Windows Interfejs równoległy dźwignia zwalniająca prowadnicę papieru poziom maksymalny. Windows W przypadku papieru rozmiaru Legal naciśnij przycisk zwalniający prowadnicę uniwersalną i wyciągnij tylną część zasobnika na papier. dźwignia zwalniająca prowadnicę uniwersalną 5 Umieść zasobnik na papier z powrotem w drukarce. Macintosh Macintosh Przejdź do następnej strony Administratorzy 9

12 Etap 1 Konfiguracja drukarki 4 Drukowanie strony testowej NIE podłączaj kabla połączeniowego. 4 Naciśnij przycisk Go. Zostanie wydrukowana strona testowa. Sprawdź, czy strona testowa została wydrukowana poprawnie. 1 Upewnij się, że zasilanie drukarki jest wyłączone. Podłącz kabel zasilający do drukarki. Funkcja ta nie będzie dostępna po wysłaniu zadania drukowania z komputera. 2 Podłącz kabel zasilający do gniazda sieciowego. Włącz zasilanie drukarki. 3 Po zakończeniu nagrzewania się drukarki dioda LED Status przestaje migać i świeci jednostajnie na zielono. Rozłóż klapkę podtrzymującą. Przejdź do następnej strony, aby zainstalować sterownik. 10

13 Etap 2 Postępuj według instrukcji zamieszczonych na tej stronie dla wykorzystywanego systemu operacyjnego i kabla połączeniowego. Widoki okien dla systemu Windows zamieszczone w niniejszym Podręczniku szybkiej konfiguracji odpowiadają systemowi Windows XP. Widoki okien dla systemu Mac OS X zamieszczone w niniejszym Podręczniku szybkiej konfiguracji odpowiadają systemowi Mac OS X Konfiguracja drukarki Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego... Przejdź do strony 12 Windows Użytkownicy korzystający z równoległego kabla połączeniowego... Przejdź do strony 14 Windows Interfejs równoległy Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego Użytkownicy drukarki Brother w sieci typu każdy z każdym (LPR)... Przejdź do strony 16 Użytkownicy drukarki Brother w sieci typu każdy z każdym (NetBIOS)... Przejdź do strony 16 Użytkownicy drukarki współużytkowanej w sieci... Przejdź do strony 18 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego Użytkownicy systemu Mac OS Przejdź do strony 20 Użytkownicy systemu Mac OS X 10. 1/ Przejdź do strony 23 Windows Macintosh Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla Użytkownicy systemu Mac OS Przejdź do strony 25 Użytkownicy systemu Mac OS X 10. 1/ Przejdź do strony 27 Macintosh Administratorzy... Przejdź do strony 29 Administratorzy 11

14 Etap 2 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego i podłączenie drukarki do komputera Jeśli zostanie wyświetlone okno Kreator znajdowania nowego sprzętu (Found New Hardware Wizard), kliknij przycisk Anuluj (Cancel). ANULUJ 1 Upewnij się, że kabel połączeniowy NIE jest podłączony do drukarki, a następnie rozpocznij instalację sterownika. Jeśli kabel jest już podłączony, odłącz go. 3 Wybierz pozycję Interfejs ( interface). 4 Kliknij przycisk Zainstaluj (Install). 5 Kliknij przycisk Dalej (Next). 2 W menu Wstępna konfiguracja (Initial Setup) kliknij pozycję Podłączenie kabla połączeniowego i instalacja sterownika/ narzędzi (Connect the interface cable & Install the driver/utility). 12

15 6 Po pojawieniu się tego okna upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone. Podłącz kabel połączeniowy do komputera, a następnie podłącz go do drukarki. Kliknij przycisk Dalej (Next). Ustawienie drukarki jako drukarki domyślnej (dotyczy tylko użytkowników systemów Windows 2000/XP) 1 Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Drukarki i faksy (Printers and Faxes). Konfiguracja drukarki 2 Wybierz ikonę Drukarka serii Brother HL-5170DN (Brother HL-5170DN series). Windows 7 Kliknij przycisk Zakończ (Finish). 3 Z menu Plik (File) wybierz pozycję Ustaw jako drukarkę domyślną (Set as Default printer). Aby dokonać rejestracji online drukarki, zaznacz pole wyboru Rejestracja online (On-Line Registration). Użytkownicy systemów Windows 98/Me: Konfiguracja została zakończona. Użytkownicy systemów Windows 2000/XP: Przejdź do sekcji Ustawienie drukarki jako drukarki domyślnej. Konfiguracja została zakończona. 13 Administratorzy

16 Etap 2 Użytkownicy korzystający z równoległego kabla połączeniowego Podłączenie drukarki do komputera i instalacja sterownika 1 W menu Wstępna konfiguracja (Initial Setup) kliknij pozycję Podłączenie kabla połączeniowego i instalacja sterownika/ narzędzi (Connect the interface cable & Install the driver/utility). 5 Włącz zasilanie drukarki. 2 Wybierz pozycję Interfejs równoległy (Parallel interface). 3 Wyłącz zasilanie drukarki. Jeśli zostanie wyświetlone okno Kreator znajdowania nowego sprzętu (Found New Hardware Wizard), kliknij przycisk Anuluj (Cancel). ANULUJ 4 Podłącz równoległy kabel połączeniowy do komputera, a następnie podłącz go do drukarki. 14

17 6 Gdy zakończy się wyświetlanie filmu, kliknij przycisk Dalej (Next). Konfiguracja drukarki 7 Kliknij przycisk Zainstaluj (Install). Windows Interfejs równoległy 8 Kliknij przycisk Dalej (Next). 9 Kliknij przycisk Zakończ (Finish). Administratorzy 15

18 Etap 2 Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego Użytkownicy drukarki Brother w sieci typu każdy z każdym (LPR/NetBIOS) Jeśli drukarka ma być podłączona do sieci, radzimy, aby przed przystąpieniem do instalacji skontaktować się z administratorem systemu. W przypadku używania osobistego zabezpieczenia typu firewall (np. oprogramowania Internet Connection Firewall dostępnego w systemie Windows XP), należy je wyłączyć przed rozpoczęciem instalacji. Po upewnieniu się, że drukowanie jest możliwe, należy ponownie uruchomić osobiste zabezpieczenie firewall. Podłączenie drukarki do sieci i instalacja sterownika 1 W menu Wstępna konfiguracja (Initial Setup) kliknij pozycję Podłączenie kabla połączeniowego i instalacja sterownika/ narzędzi (Connect the interface cable & Install the driver/utility). 4 Podłącz sieciowy kabel połączeniowy do drukarki, a następnie podłącz go do wolnego portu koncentratora. 2 Wybierz polecenie Interfejs sieciowy (Network interface). 6 Gdy zakończy się wyświetlanie filmu, kliknij przycisk Dalej (Next). 7 Kliknij przycisk Zainstaluj (Install). 16

19 8 Kliknij przycisk Dalej (Next). Postępuj według instrukcji na ekranie. A Użytkownicy systemu LPR: Wybierz drukarkę i opcję LPR (zalecane) (LPR (Recommended)), a następnie kliknij przycisk Dalej (Next). Konfiguracja drukarki 9 Wybierz opcję Drukarka Brother w sieci typu każdy z każdym (Brother Peer-to-Peer Network Printer), a następnie kliknij przycisk Dalej (Next). Użytkownicy systemu NetBIOS: Wybierz drukarkę i opcję NetBIOS, a następnie kliknij przycisk Dalej (Next). 0 Użytkownicy systemu LPR: Wybierz polecenie Wyszukaj urządzenia sieciowe, a następnie wybierz właściwe z listy znalezionych urządzeń (zalecane) (Search the network for devices and choose from a list of discovered devices (Recommended)) lub wprowadź adres IP drukarki lub nazwę węzła. B Kliknij przycisk Zakończ (Finish). Windows Użytkownicy systemu NetBIOS: Wybierz polecenie Wyszukaj urządzenia sieciowe, a następnie wybierz właściwe z listy znalezionych urządzeń (zalecane)(search the network for devices and choose from a list of discovered devices (Recommended)). Użytkownicy systemów Windows NT 4. 0 i Windows 2000/XP: Konfiguracja została zakończona. W razie wątpliwości dotyczących adresu IP drukarki lub nazwy węzła skontaktuj się z administratorem systemu. Użytkownicy systemów Windows 95/98/Me: Po ponownym uruchomieniu komputera konfiguracja zostanie zakończona. 17 Administratorzy

20 Etap 2 Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego Użytkownicy drukarki współużytkowanej w sieci Jeśli drukarka ma być podłączona do sieci, radzimy, aby przed przystąpieniem do instalacji skontaktować się z administratorem systemu., podłączanie kabla i wybór odpowiedniej kolejki drukarki lub 'nazwy udziału' 1 W menu Wstępna konfiguracja (Initial Setup) kliknij pozycję Podłączenie kabla połączeniowego i instalacja sterownika/ narzędzi (Connect the interface cable & Install the driver/utility). 2 Wybierz opcję Interfejs sieciowy (Network interface). 18

21 7 Kliknij przycisk Zainstaluj (Install). A Kliknij przycisk Zakończ (Finish). Konfiguracja drukarki 8 Kliknij przycisk Dalej (Next). 9 Wybierz opcję Drukarka współużytkowana w sieci (Network Shared Printer), a następnie kliknij przycisk Dalej (Next). Windows 0 Wybierz kolejkę drukarki, a następnie kliknij przycisk OK. W razie wątpliwości dotyczących kolejki drukarki skontaktuj się z administratorem systemu. 19 Administratorzy

22 Etap 2 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS Podłączenie drukarki do komputera Macintosh i instalacja sterownika 1 Włóż dysk do stacji dysków CD-ROM. Otwórz folder MAC OS 9. 4 Podłącz kabel połączeniowy do komputera Macintosh, a następnie podłącz go do drukarki. Nie należy podłączać kabla do portu klawiatury ani do niezasilanego koncentratora. 2 Kliknij dwukrotnie ikonę PPD Installer (ENG), aby zainstalować sterownik drukarki. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na monitorze. 5 Otwórz ikonę Macintosh HD. 3 Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone. 6 Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS: Otwórz folder Apple Extras. Otwórz folder Apple LaserWriter Software. Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS: Otwórz folder Applications (system Mac OS 9). Otwórz folder Utilities. * Widoki okien odpowiadają systemowi Mac OS

23 7 Kliknij dwukrotnie ikonę Desktop Printer Utility. 0 Kliknij przycisk Change... w grupie Printer Selection. Wybierz opcję HL-5170DN series, a następnie kliknij przycisk OK. Konfiguracja drukarki 8 Wybierz pozycję Printer (), a następnie kliknij przycisk OK. A Kliknij przycisk Create... 9 Kliknij przycisk Change... w grupie PostScript TM Printer Description (PPD) file. Wybierz opcję Brother HL-5170DN series, a następnie kliknij przycisk Select. B Wprowadź HL-5170DN series jako nazwę drukarki, a następnie kliknij przycisk Save. Macintosh C Z menu File wybierz polecenie Quit. Ciąg dalszy na następnej stronie Administratorzy 21

24 Etap 2 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego D Na pulpicie kliknij ikonę HL-5170DN series. E Z menu Printing wybierz polecenie Set Default Printer. 22

25 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS X 10. 2 Podłączenie drukarki do komputera Macintosh i instalacja pliku BR-Script PPD Konfiguracja drukarki 1 W menu Initial Setup kliknij pozycję Connect the interface cable & Install the driver/utility. 3 Kliknij przycisk Install i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie komputera. Po wyświetleniu ekranu wybierz opcję interface. 2 Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone. 5 Z menu Go wybierz polecenie Applications. Macintosh Ciąg dalszy na następnej stronie Administratorzy 23

26 Etap 2 Użytkownicy korzystający z kabla połączeniowego 6 Otwórz folder Utilities. 0 Wybierz opcję HL-5170DN series, a następnie kliknij przycisk Add. 7 Otwórz ikonę Print Center. A Z menu Print Center wybierz polecenie Quit Print Center. 8 Kliknij przycisk Add Printer... 9 Wybierz pozycję. 24

27 Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS Podłączenie drukarki do komputera Macintosh i instalacja pliku BR-Script PPD Konfiguracja drukarki 1 Wyłącz zasilanie drukarki. 4 Włóż dysk do stacji dysków CD-ROM. 2 Podłącz sieciowy kabel połączeniowy do drukarki, a następnie podłącz go do wolnego portu koncentratora. 5 Kliknij dwukrotnie ikonę PPD Installer (ENG), aby zainstalować sterownik drukarki. 3 Włącz zasilanie drukarki. Macintosh Macintosh Ciąg dalszy na następnej stronie Administratorzy 25

28 Etap 2 Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego 6 Korzystając z menu Apple, otwórz program Chooser. 7 Kliknij ikonę LaserWriter 8 *, a następnie wybierz opcję BRN_xxxxxx_P1_AT **. Kliknij przycisk Create. Zamknij program Chooser. * Jeśli program Apple LaserWriter 8 Driver nie jest jeszcze zainstalowany w systemie, można pobrać go z witryny ** xxxxxx oznacza sześć ostatnich cyfr adresu Ethernet. Podręcznik użytkownika sieci, rozdział 7. 26

29 Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego Użytkownicy korzystający z systemu Mac OS X 10. 4 Włącz zasilanie drukarki. Po wyświetleniu tego ekranu wybierz opcję Network interface. 5 Kliknij przycisk Install i postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie komputera. 2 Wyłącz zasilanie drukarki. 6 Z menu Go wybierz polecenie Applications. 3 Podłącz sieciowy kabel połączeniowy do drukarki, a następnie podłącz go do wolnego portu koncentratora. 7 Otwórz folder Utilities. Macintosh Administratorzy 27

30 Etap 2 Użytkownicy korzystający z sieciowego kabla połączeniowego 8 Kliknij dwukrotnie ikonę Print Center. A Wybierz opcję BRN_xxxxxx_P1_AT *, a następnie kliknij przycisk Add. 9 Kliknij przycisk Add Printer... * xxxxxx oznacza sześć ostatnich cyfr adresu Ethernet. B Z menu Print Center wybierz polecenie Quit Print Center. 0 Wybierz opcję AppleTalk. Dla użytkowników Mac OS X lub wyższych: Jeśli chcesz podłączyć drukarkę wykorzystując możliwości opcji Simple Network Configuration systemu Apple Mac OS X, wybierz Rendezvous, a następnie drukarkę Brother HL- 5170DN series (BRN_xxxxxx_P1_AT *). Następnie przejdź do kroku B. 28

31 Administratorzy Instalacja narzędzia konfiguracji BRAdmin Professional (dotyczy tylko użytkowników systemu Windows) Narzędzie BRAdmin Professional jest przeznaczone do zarządzania urządzeniami firmy Brother przyłączonymi do sieci. Narzędzie BRAdmin Professional umożliwia również zarządzanie urządzeniami innych producentów, których produkty obsługują protokół SNMP (Simple Network Management Protocol). Aby uzyskać więcej informacji na temat programu BRAdmin Professional, należy odwiedzić witrynę Konfiguracja drukarki 1 Włóż dysk do stacji dysków CD-ROM. 2 Kliknij ikonę Zainstaluj oprogramowanie (Install Software) na ekranie menu. 3 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie. Kliknij program BRAdmin Professional. Windows Domyślnym hasłem dostępu do serwera drukowania jest 'access'. Hasło to można zmienić za pomocą programu BRAdmin Professional lub przeglądarki sieci Web. Web BRAdmin Firma Brother opracowała również program Web BRAdmin narzędzie sieciowe umożliwiające zarządzanie urządzeniami firmy Brother oraz innymi, obsługującymi protokół SNMP, w dużych sieciach LAN/WAN. Oprogramowanie to działa w oparciu o serwer sieci Web i wymaga instalacji oprogramowania serwera IIS (Internet Information Server) firmy Microsoft oraz oprogramowania klienta Java firmy Sun. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Web BRAdmin lub pobrać ten program, należy odwiedzić witrynę Administratorzy Windows Interfejs równoległy Windows Macintosh Macintosh 29

32 Ustawianie adresu IP, maski podsieci i bramy przy użyciu programu BRAdmin Professional (dotyczy tylko użytkowników systemu Windows) 1 Uruchom program BRAdmin Professional i wybierz opcję TCP/IP. 3 Kliknij dwukrotnie ikonę nowego urządzenia. 2 Z menu Urządzenia (Devices) wybierz polecenie Wyszukaj aktywne urządzenia (Search Active Devices). Program BRAdmin automatycznie wyszuka nowe urządzenia. 4 Wprowadź wartości w polach Adres IP, Maska podsieci i Brama, a następnie kliknij przycisk OK. 5 Informacje dotyczące adresu zostaną zapisane w pamięci drukarki. Drukowanie strony z ustawieniami drukarki Na stronie z ustawieniami drukarki są zawarte wszystkie bieżące ustawienia drukarki, łącznie z ustawieniami sieciowymi. Aby wydrukować stronę z ustawieniami drukarki, naciśnij trzykrotnie przycisk Go. Fabryczne ustawienia domyślne Wszystkim ustawieniom serwera wydruku (łącznie z hasłem) można przywrócić fabryczne wartości domyślne. Informacje na temat czynności, jakie należy wykonać, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne serwerowi drukowania, można znaleźć w rozdziale 3. Domyślne fabryczne ustawienia sieciowe na stronie 3 11 Podręcznika użytkownika. Podręcznik użytkownika, rozdział 3. 30

33 Pozostałe informacje Wysyłanie drukarki W razie konieczności wysłania drukarki należy ją starannie zapakować w oryginalne opakowanie, aby zapobiec jej uszkodzeniu podczas transportu. Z tego powodu zaleca się zachowanie oryginalnego opakowania w celu jego ewentualnego późniejszego użycia. Drukarka powinna być odpowiednio ubezpieczona przez przewoźnika. Konfiguracja drukarki Na czas transportu drukarki ZESPÓŁ BĘBNA oraz KASETA Z TONEREM muszą być wyjęte z drukarki i umieszczone w plastikowej torbie. Niewykonanie tych czynności przed transportem spowoduje poważne uszkodzenie drukarki i może doprowadzić do UNIEWAŻNIENIA GWARANCJI. 1 Wyłącz zasilanie drukarki, a następnie odłącz kabel zasilający. 3 Zapakuj drukarkę. 2 Wyjmij zespół bębna. Umieść go w plastikowej torbie, którą następnie dokładnie zaklej. Macintosh Windows Interfejs równoległy Windows Windows Znaki towarowe Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd. Windows i Windows NT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Apple Macintosh, imac, LaserWriter i AppleTalk są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc. HP, HP/UX, JetDirect i JetAdmin są znakami towarowymi firmy Hewlett-Packard Company. UNIX jest znakiem towarowym firmy UNIX Systems Laboratories. Adobe PostScript i PostScript 3 TM są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated. Netware jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. ENERGY STAR jest znakiem zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie inne marki i nazwy produktów wymienione w niniejszym podręczniku są zastrzeżone Macintosh Opracowanie i publikacja Niniejszy podręcznik zawierający opisy i parametry techniczne produktu został opracowany i opublikowany pod nadzorem firmy Brother Industries Ltd. Zawartość podręcznika oraz parametry techniczne produktu mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych produktu oraz materiałów zawartych w niniejszym podręczniku bez powiadomienia i nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z wykorzystania informacji zawartych w tych materiałach, z uwzględnieniem, ale nie tylko, błędów typograficznych i innych dotyczących tej publikacji. Niniejszy produkt jest przeznaczony do pracy w środowisku profesjonalnym. 31 Administratorzy

34 Opcje Dla drukarki dostępne są wymienione poniżej akcesoria opcjonalne. Dodając te akcesoria, można rozszerzyć możliwości drukarki. Podręcznik użytkownika, rozdział 4. Zespół dolnego zasobnika Pamięć DIMM LT-5000 Drugi dolny zasobnik na papier powiększa całkowitą pojemność wejściową drukarki do 250 arkuszy. Istnieje możliwość rozszerzenia pamięci przez zainstalowanie standardowego modułu pamięci (100-stykowego modułu DIMM). Materiały eksploatacyjne Po wystąpieniu konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych na panelu sterowania pojawi się błąd sygnalizowany diodami LED. Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych dla tej drukarki, należy odwiedzić witrynę lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Brother. Podręcznik użytkownika, rozdział 5. Kaseta z tonerem Zespół bębna 32

35 LM Wydrukowano w Chinach 2004 Brother Industries, Ltd TROY Group, Inc PACIFIC SOFTWORKS INC. ALL

1 Synology DiskStation DS411+ Podręcznik szybkiej instalacji Synology_QIG_4BayCL_

2 Spis treści Rozdział 1: Zanim zaczniesz Zawartość opakowania... 3 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 4 Rozdział 2: Instalacja sprzętu Narzędzia i części do montażu dysków twardych... 5 Instalacja dysków twardych... 5 Uruchamianie stacji DiskStation... 9 Rozdział 3: Instalacja oprogramowania systemowego na stacji DiskStation Instalacja w systemie Windows Instalacja w systemie Mac OS X Instalacja w systemie Linux Dowiedz się więcej

3 Rozdział Zanim zaczniesz Rozdział 1: 1 Przed rozpoczęciem instalowania produktu DiskStation sprawdź, czy opakowanie zawiera wymienione poniżej elementy. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu przeczytaj również uważnie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapobiec uszkodzeniu produktu DiskStation. Zawartość opakowania Jednostka główna x 1 Kabel zasilania x 1 Zasilacz x 1 Blokada kabla x 1 Kabel sieciowy RJ-45 (2 m) x 1 Instalacyjny dysk CD x 1 Wkręty zabezpieczające dyski twarde sztuk Wkręty zabezpieczające dyski twarde sztuk Wkręty zabezpieczające tacki dysków twardych 8 sztuk 3

4 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani chemikaliów. Upewnij się, że w otoczeniu nie występują nagłe zmiany temperatury ani wilgotności. Produkt firmy Synology powinien być eksploatowany w pozycji pionowej. Nie kładź go poziomo. Nie umieszczaj produktu firmy Synology w pobliżu żadnych cieczy. Przed czyszczeniem wyłącz zasilanie. Do czyszczenia produktu firmy Synology użyj wilgotnego papierowego ręcznika. Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani środków w aerozolu. Nie umieszczaj produktu firmy Synology na wózkach, stołach lub biurkach, które nie są stabilne, aby uniknąć upadku produktu. Kabel zasilania musi zostać podłączony do właściwego źródła napięcia. Upewnij się, że napięcie dostarczonego prądu zmiennego jest właściwe i stabilne. 4 Rozdział 1: Zanim zaczniesz

5 Rozdział Instalacja sprzętu Rozdział 2: 2 Narzędzia i części do montażu dysków twardych Wkrętak Co najmniej jeden dysk twardy 3, 5 lub 2, 5 SATA (Lista kompatybilnych dysków twardych jest dostępna w witrynie Ostrzeżenie: W przypadku instalacji dysku twardego zawierającego dane, system sformatuje dysk i usunie wszystkie dane. Jeśli te dane mogą być potrzebne w przyszłości, utwórz ich kopię zapasową przed instalacją. Instalacja dysków twardych 1 Usuń cztery wkręty przymocowane na tylnej obudowie. 2 Ostrożnie zdejmij obudowę. 5

6 3 Podważ i wyciągnij górną kasetę. 4 Zobaczysz cztery tacki dysków twardych. Wyciągnij jeden dysk twardy z tacki. Jeśli używasz dysków twardych 3. 5, umieść dysk twardy na tacce dysków twardych. Dostarczonymi 4 wkrętami (zabezpieczającymi dyski twarde 3. 5) zabezpiecz z dwóch stron dyski twarde. Jeśli używasz dysków twardych 2. 5, dopasuj dysk twardy do 4 mniejszych otworów tacki dysków twardych i dostarczonymi wkrętami (zabezpieczającymi 2. 5 dyski twarde) zabezpiecz od spodu dysk twardy. 6 Rozdział 2: Instalacja sprzętu

7 5 Włóż tackę dysków twardych z powrotem do DiskStation i powtórz krok 4 dla każdego dysku twardego. Upewnij się, że tacki dysków twardych są dociśnięte do końca. 6 Jeśli używasz twardych dysków 3. 5", zabezpiecz tacki twardych dysków dołączonymi wkrętami (do zabezpieczania tacek twardych dysków). 7 Rozdział 2: Instalacja sprzętu

8 7 Umieść górną obudowę na swoim miejscu. 8 Podłącz kabel blokady do odpowiednich otworów powyżej portu zasilania z tyłu obudowy. Upewnij się, że blokada jest zaczepiona po wewnętrznej stronie tylnej obudowy. 9 Zamknij tylną obudowę i przymocuj ją czterema wkrętami. 8 Rozdział 2: Instalacja sprzętu

9 Uruchamianie stacji DiskStation 1 Podłącz zasilacz do portu zasilania i przymocuj przewód do blokady. Następnie podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania. 2 Użyj kabla sieci LAN, aby podłączyć stację DiskStation do przełącznika/routera/koncentratora. 3 Naciśnij przycisk zasilania na panelu przednim aby włączyć stację DiskStation. Stacja DiskStation jest teraz połączona z siecią i może zostać wykryta z komputera podłączonego do tej samej sieci. 9 Rozdział 2: Instalacja sprzętu

10 Rozdział Instalacja oprogramowania Rozdział 3: systemowego na stacji DiskStation 3 Na komputerze podłączonym do sieci wykonaj kroki opisane w tym rozdziale, aby zainstalować oprogramowanie systemowe na stacji DiskStation. Po zainstalowaniu oprogramowania systemowego można zarządzać wszystkimi funkcjami stacji DiskStation, logując się w programie Disk Station Manager przy użyciu przeglądarki internetowej. Instalacja w systemie Windows 1 Włóż instalacyjny dysk CD do napędu w komputerze, a następnie wybierz opcję Konfiguruj serwer Synology z automatycznie wyświetlonego menu. 10

11 2 Po uruchomieniu programu Synology Assistant kliknij dwukrotnie stację DiskStation na liście serwerów. 3 Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik instalacyjny z rozszerzeniem pat na instalacyjnym dysku CD. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces instalacji. Uwaga: W przypadku wybrania opcji Konfiguracja jednym kliknięciem (One-Click) domyślne hasło użytkownika admin do programu Disk Station Manager będzie puste. 11 Rozdział 3: Instalacja oprogramowania systemowego na stacji DiskStation

12 Instalacja w systemie Mac OS X 1 Włóż instalacyjny dysk CD do napędu w komputerze, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę SynologyInstall na pulpicie. 2 W wyświetlonym oknie kliknij dwukrotnie folder MacOSX, a następnie kliknij dwukrotnie plik Synology Assistant-2. 3-[liczba]. dmg. 3 Kliknij dwukrotnie plik Synology Assistant. app w wyświetlonym oknie. 4 Po uruchomieniu programu Synology Assistant kliknij dwukrotnie stację DiskStation na liście serwerów. 12 Rozdział 3: Instalacja oprogramowania systemowego na stacji DiskStation

13 5 Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik instalacyjny z rozszerzeniem pat na instalacyjnym dysku CD. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces instalacji. Instalacja w systemie Linux The Wersja oprogramowania przeznaczona dla systemu Linux jest zoptymalizowana dla dystrybucji Ubuntu wersja 8 i 9. Można jednak spróbować instalacji w innych dystrybucjach systemu Linux (tylko w celu przetestowania). Zainstaluj i uruchom program Synology Assistant Program Synology Assistant można zainstalować i uruchomić przy użyciu wiersza komend lub graficznego interfejsu użytkownika (GUI). W przypadku instalacji przy użyciu wiersza komend: Uruchom skrypt install. sh z folderu Linux na instalacyjnym dysku CD. Ten skrypt poprowadzi Cię przez opisane niżej kroki. 1 Usuń wersję beta programu Synology Assistant (o ile była instalowana). sudo rm -rf /usr/local/synology /usr/local/bin/synologyassistant 2 Rozpakuj plik SynologyAssistant-2. tar. gz do dowolnego katalogu, na przykład /usr/local lub. tar -C. / -zxvf SynologyAssistant-2. gz 3 W przypadku używania 64-bitowej wersji systemu Ubuntu zainstaluj biblioteki 32-bitowe. sudo apt-get install ia32-libs 4 Utwórz skrót do katalogu /usr/local/bin. 13 Rozdział 3: Instalacja oprogramowania systemowego na stacji DiskStation

14 sudo ln -sf /path/install/synologyassistant/synologyassistant \ /usr/local/bin/synologyassistant 5 Aby uruchomić program Synology Assistant, użyj dowolnej z następujących komend: /path/install/synologyassistant/synologyassistant Możesz także uruchomić skrót: /usr/local/bin/synologyassistant Jeśli katalog /usr/local/bin istnieje w zmiennej środowiskowej $PATH, wpisz tylko: SynologyAssistant W przypadku instalacji przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika: 1 Przejdź kolejno do katalogów /usr/local i /usr/local/bin i usuń następujące foldery (o ile istnieją): Synology, SynologyAssistant 2 Włóż instalacyjny dysk CD do napędu w komputerze, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę SynologyInstall na pulpicie. 3 W wyświetlonym oknie Przeglądarka plików kliknij dwukrotnie folder Linux, a następnie kliknij dwukrotnie plik Synology Assistant-2. gz. 14 Rozdział 3: Instalacja oprogramowania systemowego na stacji DiskStation

15 4 Kliknij przycisk Rozpakuj, a następnie rozpakuj katalog SynologyAssistant w ścieżce /usr/local lub dowolnej innej. Ważne: W przypadku używania 64-bitowej wersji systemu Ubuntu konieczne jest zainstalowanie bibliotek 32- bitowych przed kontynuowaniem. Aby je zainstalować, wpisz następującą komendę w terminalu: sudo apt-get install ia32-libs 5 Go Przejdź do ścieżki /usr/local/synologyassistant (lub [określona ścieżka]/synologyassistant), kliknij dwukrotnie ikonę SynologyAssistant, a następnie kliknij przycisk Uruchom w terminalu w wyświetlonym oknie dialogowym. 15 Rozdział 3: Instalacja oprogramowania systemowego na stacji DiskStation

16 Instalacja oprogramowania systemowego na stacji DiskStation 1 Po uruchomieniu programu Synology Assistant kliknij dwukrotnie stację DiskStation na liście serwerów. 2 Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik instalacyjny z rozszerzeniem pat na instalacyjnym dysku CD. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces instalacji. 16 Rozdział 3: Instalacja oprogramowania systemowego na stacji DiskStation

17 Dowiedz się więcej Gratulacje! Stacja DiskStation jest gotowa do użycia. Po ukończeniu procesu konfiguracji kontrolka LED Status powinna migać światłem pomarańczowym. Zaloguj się w programie DiskStation Manager i utwórz wolumen dyskowy. Więcej informacji na ten temat zawiera Podręcznik użytkownika stacji Synology DiskStation. Dodatkowe informacje oraz zasoby dotyczące stacji DiskStation można znaleźć w witrynie internetowej 17 Rozdział 3: Instalacja oprogramowania systemowego na stacji DiskStation

18 SYNOLOGY, INC. UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO WAŻNE PRZECZYTAJ UWAŻNIE: NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ( UMOWA LICENCYJNA) JEST UMOWĄ PRAWNĄ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM (OSOBĄ FIZYCZNĄ LUB POJEDYNCZYM PODMIOTEM) A SYNOLOGY, INC. I JEJ PODMIOTAMI STOWARZYSZONYMI, W TYM SYNOLOGY AMERICAN CORP (ZBIORCZO SYNOLOGY), DOTYCZĄCĄ KAŻDEGO OPROGRAMOWANIA SYNOLOGY WŁĄCZNIE Z WSZELKIM INNYM POWIĄZANYM OPROGRAMOWANIEM FIRMWARE, NOŚNIKAMI, MATERIAŁAMI DRUKOWANYMI LUB ONLINE BĄDŹ DOKUMENTACJĄ ELEKTRONICZNĄ (ZBIORCZO OPROGRAMOWANIA) DOSTĘPNEGO DO POBRANIA POD ADRESEM LUB UDOSTĘPNIONEGO Z PRODUKTEM SYNOLOGY ( PRODUKTEM) ALBO W NIM ZAINSTALOWANEGO. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, OTWIERAJĄC OPAKOWANIE ZAWIERAJĄCE OPROGRAMOWANIE, INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE NIEZAINSTALOWANE FABRYCZNIE PRZEZ SYNOLOGY W PRODUKCIE LUB W INNY SPOSÓB UŻYWAJĄC PRODUKTU, KTÓRY ZAWIERA FABRYCZNIE ZAINSTALOWANE OPROGRAMOWANIE. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE POWINIEN OTWIERAĆ PUDEŁKA ZAWIERAJĄCEGO PRODUKT, INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA ANI UŻYWAĆ PRODUKTU ZAWIERAJĄCEGO OPROGRAMOWANIE. UŻYTKOWNIK MOŻE W TAKIEJ SYTUACJI ZWRÓCIĆ PRODUKT ODSPRZEDAWCY, OD KTÓREGO GO ZAKUPIŁ, W CELU UZYSKANIA ZWROTU PIENIĘDZY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI U ODSPRZEDAWCY ZASADAMI DOKONYWANIA ZWROTÓW. Ustęp 1. Ograniczona licencja na oprogramowanie. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy Licencyjnej Synology udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, osobistej licencji na instalację, uruchamianie i używanie jednej kopii Oprogramowania w Produkcie wyłącznie w związku z autoryzowanym wykorzystaniem Produktu. Ustęp 2. Dokumentacja. Użytkownik może tworzyć i wykorzystywać uzasadnioną liczbę kopii dokumentacji dostarczonej z Oprogramowaniem, pod warunkiem że te kopie będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne firmy i nie będą publikowane ani rozprowadzane (w formie papierowej lub elektronicznej) wśród osób trzecich. Ustęp 3. Kopia zapasowa. Użytkownik może wykonać odpowiednią liczbę kopii Oprogramowania jako kopie zapasowe i do celów archiwalnych. Ustęp 4. Aktualizacje. Każde oprogramowanie dostarczone Użytkownikowi przez Synology lub udostępniane w witrynie internetowej Synology ( Witrynie internetowej), które aktualizuje lub uzupełnia oryginalne Oprogramowanie, podlega warunkom niniejszej Umowy, chyba że takim aktualizacjom lub uzupełnieniom towarzyszą odrębne warunki licencyjne, które w takim przypadku mają moc obowiązującą. Ustęp 5. Ograniczenia licencji. Licencja określona w Ustępie 1 ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy Użytkownik zamówił oraz zapłacił za Produkt, i określa całość praw Użytkownika w odniesieniu do Oprogramowania. Synology zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane Użytkownikowi w niniejszej Umowie Licencyjnej. Nie ograniczając powyższych postanowień, użytkownikowi nie wolno podejmować następujących czynności ani zezwalać na ich podejmowanie osobom trzecim lub ich do tego upoważniać: (a) używać Oprogramowania do celów innych niż związane z Produktem; (b) licencjonować, rozpowszechniać, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, przekazywać, cedować lub w inny sposób zbywać Oprogramowanie bądź korzystać z Oprogramowania w jakimkolwiek komercyjnym środowisku hostowanym lub usług outsourcingowych; (c) dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilacji lub demontażu ani próbować poznać kod źródłowy lub tajemnice handlowe związane z Oprogramowaniem, chyba że takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia, (d) dostosowywać, modyfikować, zmieniać, tłumaczyć ani tworzyć żadnych utworów pochodnych na podstawie Oprogramowania; (e) usuwać, zmieniać lub ukrywać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności na produkcie ani (f) obchodzić bądź próbować obchodzić wszelkich stosowanych przez Synology metod kontroli dostępu do komponentów i funkcji Produktu lub Oprogramowania. Ustęp 6. Oprogramowanie Open Source. Oprogramowanie może zawierać komponenty licencjonowane firmie Synology na podstawie licencji GNU General Public License ( Komponenty GPL). Treść tej licencji jest obecnie dostępna pod adresem Warunki GPL obowiązują wyłącznie w odniesieniu do Komponentów GPL. W przypadku konfliktu postanowień Umowy Licencyjnej z warunkami GPL w odniesieniu do wykorzystania Komponentów GPL Użytkownik zgadza się podporządkować warunkom GPL. Ustęp 7. Audyt. Synology będzie mieć prawo do audytu przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. Użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia Synology dostępu do pomieszczeń, sprzętu, ksiąg, akt i dokumentów oraz w uzasadnionym zakresie współpracować z Synology w celu umożliwienia takiego audytu. Ustęp 8. Własność. Oprogramowanie stanowi cenną własność firmy Synology oraz jej licencjodawców i jest chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami własności intelektualnej i umowami. Synology lub jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuł i udziały w Oprogramowaniu oraz wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Oprogramowania. Ustęp 9. Ograniczona gwarancja. Synology gwarantuje, że przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od (a) instalacji przez Użytkownika oprogramowania w Produktach, które nie zawierają zainstalowanego fabrycznie oprogramowania, lub (b) użycia Produktu, który zawiera fabrycznie zainstalowane oprogramowanie ( Okres Gwarancji), Oprogramowanie będzie zasadniczo zgodne ze specyfikacją Oprogramowania opublikowaną przez Synology, jeżeli taka specyfikacja istnieje, lub udostępnioną w inny sposób w Witrynie Internetowej. Synology dołoży uzasadnionych komercyjnie starań, aby według własnego uznania Synology poprawić niezgodność w Oprogramowaniu lub zastąpić jakiekolwiek Oprogramowanie, które nie spełnia warunków powyższej gwarancji, pod warunkiem że Użytkownik przedstawi Synology pisemne powiadomienie o takiej niezgodności w ciągu Okresu Gwarancji. Powyższa gwarancja nie ma zastosowania do jakichkolwiek niezgodności wynikających z: (w) użycia, powielania, dystrybucji lub ujawnienia wbrew postanowieniom niniejszej Umowy Licencyjnej, (x) wszelkich personalizacji, modyfikacji lub innych zmian Oprogramowania przez jakiekolwiek osoby i podmioty inne niż Synology; (y) połączenia Oprogramowania z jakimkolwiek produktem, usługami lub innymi elementami udostępnionymi przez jakiekolwiek osoby bądź podmioty inne niż Synology lub (z) nieprzestrzegania niniejszej Umowy Licencyjnej.

19 Ustęp 10. Pomoc techniczna. W Okresie Gwarancji Synology udostępni Użytkownikowi usługi pomocy technicznej. Po upływie odpowiedniego Okresu Gwarancji Synology może okazać pomoc techniczną dotyczącą Oprogramowania na podstawie pisemnej prośby. Ustęp 11. Wyłączenie gwarancji. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE WSKAZANYCH POWYŻEJ SYNOLOGY ORAZ JEJ DOSTAWCY DOSTARCZAJĄ OPROGRAMOWANIE W STANIE TAKIM, W JAKIM JEST, I ZE WSZYSTKIMI EWENTUALNYMI WADAMI. SYNOLOGY I JEJ DOSTAWCY NINIEJSZYM OŚWIADCZAJĄ, ŻE NIE UDZIELAJĄ JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI I RĘKOJMI, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH, WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA LUB NA INNEJ PODSTAWIE, W TYM, LECZ NIE TYLKO, JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRAW I TYTUŁU W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, SYNOLOGY NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW I USTEREK, WIRUSÓW LUB INNYCH WAD. Ustęp 12. Wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYNOLOGY ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ (W TYM ZA ZANIEDBANIE), OBIEKTYWNEJ ANI INNEJ ZA KOSZTY UBEZPIECZENIA ANI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE, WTÓRNE LUB PODOBNE SZKODY LUB ZOBOWIĄZANIA (W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATĘ DANYCH, INFORMACJI, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB OBROTÓW) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ANI W INNY SPOSÓB NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ BĄDŹ Z OPROGRAMOWANIEM, NAWET JEŚLI FIRMA SYNOLOGY ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Ustęp 13. Ograniczenie odpowiedzialności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SYNOLOGY I JEJ DOSTAWCÓW ZWIĄZANA Z KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCA Z INNYCH PRZESŁANEK, NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ ALBO OPROGRAMOWANIEM, JEST OGRANICZONA DO KWOTY FAKTYCZNIE ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA PRODUKT NIEZALEŻNIE OD WYSOKOŚCI PONIESIONYCH SZKÓD ORAZ OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER UMOWNY, DELIKTOWY (WŁĄCZAJĄC W TO ZANIEDBANIE), OBIEKTYWNY CZY ZGODNY Z INNĄ TEORIĄ. Powyższe wyłączenie gwarancji, wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody oraz ograniczenie odpowiedzialności mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Prawo niektórych państw/jurysdykcji nie dopuszcza wyłączania dorozumianych gwarancji i rękojmi bądź wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności za niektóre szkody. W takim zakresie, w jakim te przepisy prawa mają zastosowanie do niniejszej Umowy Licencyjnej, wyłączenia i ograniczenia określone powyżej mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Ustęp 14. Ograniczenia eksportowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie podlega ograniczeniom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów mających zastosowanie do Oprogramowania, w tym między innymi amerykańskich przepisów eksportowych (U. S. Export Administration Regulations). Ustęp 15. Prawa licencyjne władz amerykańskich. Całość Oprogramowania udostępnianego władzom USA jest przekazywana wraz z prawami i ograniczeniami licencji komercyjnej opisanymi w niniejszej Umowie Licencyjnej. Poprzez instalację, kopiowanie lub używanie Oprogramowania władze USA zgadzają się z tym, że Oprogramowanie jest komercyjnym oprogramowaniem komputerowym lub dokumentacją komercyjnego oprogramowania komputerowego w rozumieniu FAR Part 12. Ustęp 16. Wypowiedzenie umowy. Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw Synology może wypowiedzieć niniejszą Umową Licencyjną, jeżeli Użytkownik nie dotrzyma zawartych w niej postanowień. W takim przypadku Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania oraz zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i wszystkie jego części składowe. Ustęp 17. Przeniesienie praw. Użytkownik nie może przenieść ani scedować swoich praw wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej osobom trzecim. Każde takie przeniesienie lub cesja z naruszeniem powyższego ograniczenia są nieważne. Ustęp 18. Prawo właściwe. Jeżeli nie jest to jednoznacznie zabronione przez prawo lokalne, niniejsza Umowa Licencyjna podlega prawu stanu Waszyngton w USA bez względu na jakiekolwiek konflikty prawa. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z roku 1980 ani umowy ją zastępujące nie mają tu zastosowania. Ustęp 19. Rozstrzyganie sporów. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub związane z niniejszą Gwarancją, Oprogramowaniem bądź usługami świadczonymi przez Synology w odniesieniu do Oprogramowania lub relacji pomiędzy Użytkownikiem a Synology będą rozstrzygane wyłącznie i ostatecznie w drodze arbitrażu, zgodnie z obowiązującymi zasadami handlowymi Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association), jeżeli Użytkownik ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę w Stanach Zjednoczonych, z wyjątkami podanymi poniżej. W takich przypadkach postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przed jednego arbitra i będzie ograniczone wyłącznie do sporu pomiędzy Użytkownikiem a Synology. Postępowanie arbitrażowe ani żadna jego część nie zostaną połączone z innymi postępowaniami arbitrażowymi i nie będą prowadzone w ramach powództwa grupowego. Postępowanie arbitrażowe będzie odbywać się w King County, w stanie Waszyngton w USA poprzez złożenie dokumentów, telefonicznie, online lub w obecności stron, o czym zadecyduje arbiter na wniosek strony. Strona wygrywająca arbitraż lub sprawę sądową w Stanach Zjednoczonych lub w innym miejscu otrzymuje wszystkie koszty i uzasadnione honoraria dla pełnomocników procesowych, w tym wszelkie opłaty arbitrażowe wpłacone przez stronę wygrywającą. Wszelkie decyzje wydane w takim postępowaniu arbitrażowym będą ostateczne i wiążące dla stron, a wyrok może zostać wydany w jakimkolwiek sądzie właściwym. Użytkownik jest świadom tego, że w przypadku braku tego postanowienia miałby prawo do rozstrzygania takiego sporu lub roszczenia na drodze sądowej, w tym w ramach powództwa grupowego, i świadomie rezygnuje z tych praw oraz zgadza się na rozstrzyganie wszelkich sporów na drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszego Ustępu 19. Jeżeli miejsce stałego zamieszkania lub siedziba Użytkownika nie znajduje w Stanach Zjednoczonych, wszelkie spory lub roszczenia opisane w niniejszym ustępie będą ostatecznie rozstrzygane na drodze arbitrażu prowadzonego przez trzech neutralnych arbitrów zgodnie z przepisami Prawa arbitrażowego i odpowiednich przepisów wykonawczych Republiki Chińskiej (Tajwanu). Arbitraż będzie mieć miejsce w Tajpej w Republice Chińskiej (Tajwanie), a postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim lub,

20 jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, w języku chińskim mandaryńskim. Orzeczenia arbitrażu będą ostateczne i wiążące dla stron, a wyegzekwować je może dowolny sąd właściwy. Żadne postanowienia niniejszego Ustępu nie zabraniają firmie Synology ani nie ograniczają jej możliwości występowania o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego ani korzystania z przysługujących jej praw i środków w odniesieniu do wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń niniejszej Umowy Licencyjnej w zakresie praw własności intelektualnej Synology. Ustęp 20. Honoraria dla pełnomocników procesowych. W przypadku jakiegokolwiek arbitrażu, mediacji i innych działań prawnych mających na celu wyegzekwowanie praw i środków zaradczych na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej, strona wygrywająca jest uprawniona do odzyskania, oprócz wszelkich przysługujących jej środków, kosztów i honorariów dla pełnomocników procesowych. Ustęp 21. Klauzula salwatoryjna. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy Licencyjnej zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne, pozostała część niniejszej Umowy Licencyjnej pozostanie w pełnej mocy. Ustęp 22. Całość Umowy. Niniejsza Umowa Licencyjna określa całą umowę pomiędzy Synology a Użytkownikiem w odniesieniu do Oprogramowania i jej przedmiotu oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia i umowy w formie pisemnej bądź ustnej. Wszelkie poprawki, zmiany lub zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy Licencyjne będą ważne wyłącznie w formie pisemnej, podpisanej przez stronę nimi związaną.

21 SYNOLOGY, INC. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA ( GWARANCJA) ODNOSI SIĘ DO PRODUKTÓW (ZDEFINIOWANYCH PONIŻEJ) FIRMY SYNOLOGY, INC. I JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, W TYM SYNOLOGY AMERICA CORP, (ZBIORCZO SYNOLOGY). OTWIERAJĄC OPAKOWANIE ZAWIERAJĄCE PRODUKT LUB UŻYWAJĄC PRODUKTU, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE I ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ GWARANCJI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI, NIE MOŻE UŻYWAĆ PRODUKTU. Definicje. (a) Produkt kategorii I oznacza modele RS810+, RS810RP+ i RX410 produktów firmy Synology (b) Produkt kategorii II oznacza modele DS1010+, DS710+, DS509+, DS508, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DX510, DX5 i RX4 produktów firmy Synology. (c) Produkt kategorii III oznacza wszystkie pozostałe modele produktów firmy Synology zakupione przez Klienta po 1 marca (d) Produkt kategorii IV oznacza wszystkie pozostałe modele produktów firmy Synology zakupione przez Klienta przed 29 lutego (e) Klient oznacza osobę lub jednostkę organizacyjną, która zakupiła Produkt od firmy Synology albo autoryzowanego dystrybutora produktów firmy Synology lub sprzedawcy. (f) Produkt oznacza Produkt kategorii I, Produkt kategorii II, Produkt kategorii III lub Produkt kategorii IV oraz cały sprzęt zaimplementowany w produkcie przez firmę Synology wraz z towarzyszącą dokumentacją. (g) Oprogramowanie oznacza oprogramowanie własne firmy Synology dołączane do Produktu nabywanego przez Klienta, pobierane przez Klienta z witryny internetowej lub fabrycznie zainstalowane w Produkcie przez firmę Synology, i obejmuje wszelkie oprogramowanie systemowe, powiązane multimedia, obrazy, animacje, wideo, audio, tekst i aplety włączane do oprogramowania lub Produktu, a także wszelkie aktualizacje tego oprogramowania. (h) Okres gwarancji oznacza: (i) okres rozpoczynający się w dniu zakupu Produktu przez Klienta i kończący (1) pięć lat po tej dacie dla Produktów kategorii I; (2) trzy lata po tej dacie dla Produktów kategorii II, (3) dwa lata po tej dacie dla Produktów kategorii III lub (4) jeden rok po tej dacie dla Produktów kategorii IV. (i) Witryna internetowa oznacza witrynę internetową firmy Synology, która znajduje się pod adresem Ustęp 2. Ograniczona gwarancja i zadośćuczynienie 2. 1 Ograniczona gwarancja. Z zastrzeżeniem Ustępu 2. 7 Synology gwarantuje Klientowi, że każdy Produkt (a) będzie wolny od wad materiałowych i wykonania oraz (b) podczas normalnego użytkowania będzie działać zasadniczo zgodnie ze specyfikacją opublikowaną przez Synology dla wyrobów w Okresie Gwarancji. Synology udziela gwarancji na Oprogramowanie zgodnie z umową licencyjną użytkownika oprogramowania, jeżeli umowa taka została dostarczona z Produktem. 2. 2 Rejestracja produktu. Klienci mogą zarejestrować Produkty w Synology oraz uzyskać datę produkcji w przypadku Produktów Kategorii I, Produktów Kategorii II i Produktów Kategorii III w Witrynie Internetowej. Brak rejestracji produktów w Witrynie Internetowej nie umniejsza praw gwarancyjnych określonych w Ustępie 2. 1. Synology nie ponosi odpowiedzialności za nieustalenie przez Klienta daty produkcji jakiegokolwiek produktu. 3 Wyłączne zadośćuczynienie. Jeżeli Klient złoży zawiadomienie o niezgodności z którąkolwiek z gwarancji określonych w Ustępie 2. 1 w stosownym Okresie Gwarancji w sposób określony poniżej, Synology po zweryfikowaniu niezgodności podejmie według własnego uznania następujące działania: (a) podejmie uzasadnione ekonomicznie starania w celu naprawy Produktu lub (b) zastąpi niezgodny Produkt bądź jego część po zwrocie kompletnego produktu zgodnie z Ustępem 2. 4. Powyższe postanowienia określają całą odpowiedzialność Synology oraz jedyne i wyłączne zadośćuczynienie przysługujące Klientowi w przypadku naruszenia gwarancji w świetle Ustępu 2. 1 lub innych usterek bądź wad Produktu. Klient w uzasadnionym zakresie pomoże firmie Synology w diagnozowaniu i weryfikacji wszelkich niezgodności Produktu. Gwarancja określona w Ustępie 2. 1 nie obejmuje: (1) żadnych gwarancji w odniesieniu do Oprogramowania; (2) fizycznej instalacji lub usunięcia Produktu w siedzibie Klienta; (3) wizyt w siedzibie Klienta; (4) pracy niezbędnej do naprawy lub wymiany wadliwych części poza zwykłymi, lokalnymi godzinami pracy firmy Synology lub współpracujących z nią usługodawców, z wyłączeniem weekendów i świąt usługodawców; (5) wszelkich prac nad urządzeniami lub oprogramowaniem innych podmiotów; (6) wszelkich gwarancji dotyczących dysku twardego, jeżeli został zainstalowany przez Klienta lub inny podmiot trzeci; a także (7) żadnych gwarancji zgodności z dyskiem twardym. 4 Zwroty. Każdy Produkt zwracany przez Klienta na podstawie Ustępu 2. 3 musi mieć przed wysyłką przypisany przez Synology numer zwrotu Return Merchandise Authorization ( RMA) i musi zostać zwrócony zgodnie z aktualnymi procedurami RMA firmy Synology. Aby uzyskać pomoc w otrzymaniu numeru RMA, Klient może skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem lub odsprzedawcą Synology lub Pomocą techniczną Synology. Zwracając się o taką pomoc, Klient musi przedstawić dowód zakupu i numer seryjny Produktu. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, aby uzyskać obsługę na mocy niniejszej Gwarancji, Klient musi zwrócić kompletny Produkt firmie Synology zgodnie z Ustępem 2. Wszelkie Produkty zwrócone bez numeru RMA lub Produkty, które zostały rozmontowane (z wyjątkiem demontażu zgodnego z instrukcjami Synology), zostaną odrzucone i zwrócone Klientowi na jego koszt. Każdy Produkt, któremu został przypisany numer RMA, musi zostać zwrócony w takim samym stanie, w jakim został odebrany od Synology, na adres wskazany przez Synology, z opłaconym przewozem, w opakowaniu odpowiednio chroniącym zawartość oraz z numerem RMA widocznym na zewnątrz pudełka. Klient jest odpowiedzialny za ubezpieczenie i ponosi ryzyko strat w związku ze zwrotem artykułów aż do właściwego ich odbioru przez Synology. Produkt, któremu został przypisany numer RMA, musi zostać zwrócony w ciągu piętnastu (15) dni od wydania stosownego numeru RMA. 5 Wymiana przez firmę Synology. Jeśli Synology zdecyduje się na zastąpienie jakiegokolwiek produktu w ramach niniejszej Gwarancji zgodnie z Ustępem 2. 1, Synology wyśle Produkt na wymianę na swój koszt, przy użyciu wybranej przez siebie metody wysyłki, po otrzymaniu wyrobu niezgodnego, zwróconego zgodnie z Ustępem 2. 4 i potwierdzeniu przez Synology, że Produkt nie spełnia warunków gwarancji. Produkt na wymianę będzie nowy lub używany w dobrym stanie, porównywalny pod względem funkcjonalności i jakości działania z Produktem oryginalnym oraz objęty gwarancją przez dłuższy z następujących okresów: pozostały Okres Gwarancji lub trzydzieści (30) dni od wysłania do Klienta. Wszelkie Produkty, które Synology uzna za niewadliwe, zostaną zwrócone Klientowi. 6 Pomoc techniczna. W Okresie Gwarancji Synology udostępni Klientowi usługi pomocy technicznej. Po upływie odpowiedniego Okresu Gwarancji Synology może okazać pomoc techniczną dotyczącą Produktów na podstawie pisemnej prośby.

22 2. 7 Wyłączenia. Powyższe gwarancje i zobowiązania z tytułu gwarancji nie mają zastosowania do Produktu, który (a) został zainstalowany lub był używany w sposób niewskazany lub nieopisany w specyfikacji Produktu, (b) został naprawiony, zmodyfikowany lub zmieniony przez kogokolwiek innego niż firma Synology, jej przedstawiciel lub wyznaczony przez nią podmiot; (c) został w jakikolwiek sposób niewłaściwie użyty lub uszkodzony; (d) był używany z elementami niedostarczonymi przez Synology, z wyjątkiem sprzętu i oprogramowania, do których Produkt jest przeznaczony lub (e) jest w inny sposób niezgodny ze specyfikacją Produktu, a niezgodność taka wynika z przyczyn poza kontrolą Synology. Ponadto powyższe gwarancje są nieważne, jeżeli (1) Klient rozmontuje Produkt bez upoważnienia ze strony Synology; (2) Klient nie zastosuje jakiejkolwiek poprawki, modyfikacji, udoskonalenia, ulepszenia lub innej aktualizacji udostępnionej Klientowi przez Synology lub (3) Klient zastosuje, zainstaluje lub wykorzysta jakąkolwiek poprawkę, modyfikację, udoskonalenie, ulepszenie lub inną aktualizację udostępnioną przez jakąkolwiek osobę trzecią. 1 upływa wraz ze sprzedażą lub przekazaniem Produktu przez Klienta osobie trzeciej. 8 Wyłączenie gwarancji. GWARANCJE, ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYNOLOGY ORAZ ZADOŚĆUCZYNIENIE PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOWI NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNY I ZASTĘPCZY, A KLIENT NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, ZOBOWIĄZAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZE STRONY SYNOLOGY ORAZ WSZELKICH INNYCH PRAW, ROSZCZEŃ I ZADOŚĆUCZYNIENIA NA RZECZ KLIENTA ZE STRONY SYNOLOGY, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA LUB W INNY SPOSÓB, W ODNIESIENIU DO PRODUKTU, TOWARZYSZĄCEJ DOKUMENTACJI LUB OPROGRAMOWANIA ORAZ WSZELKICH INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH LUB ŚWIADCZONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI, W TYM, LECZ NIE TYLKO: (A) DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, (B) DOROZUMIANYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z WCZEŚNIEJSZYCH ZACHOWAŃ, ZWYCZAJU LUB ZNACZENIA UMOWNEGO; (C) ZARZUTÓW NARUSZENIA PRAW LUB BEZPRAWNEGO PRZYWŁASZCZENIA LUB (D) ROSZCZEŃ W OPARCIU O ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWĄ ZA CZYN NIEDOZWOLONY (WYNIKAJĄCY Z ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI). SYNOLOGY WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, ŻE DANE LUB INFORMACJE PRZECHOWYWANE W JAKIMKOLWIEK PRODUKCIE SYNOLOGY BĘDĄ BEZPIECZNE I NIEZAGROŻONE UTRATĄ. SYNOLOGY ZALECA, ABY KLIENT PODEJMOWAŁ ODPOWIEDNIE ŚRODKI W CELU TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PRODUKCIE. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZANIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ KLIENTA. Ograniczenia odpowiedzialności 3. 1 Siła wyższa. Firma Synology nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest uznawana za winną naruszenia lub niedotrzymania warunków niniejszej Gwarancji w odniesieniu do wszelkich opóźnień lub niewykonania zobowiązań zgodnie z wymaganiami niniejszej Gwarancji wskutek jakiejkolwiek przyczyny lub stanu pozostających poza w uzasadnionym zakresie poza kontrolą firmy Synology (w tym między innymi wskutek jakiegokolwiek działania lub zaniechania przez Klienta). 3. 2 Wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SYNOLOGY ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ, OBIEKTYWNEJ ANI INNEJ ZA KOSZTY UBEZPIECZENIA ANI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE, WTÓRNE LUB PODOBNE SZKODY LUB ZOBOWIĄZANIA (W TYM, LECZ NIE TYLKO, UTRATĘ DANYCH, INFORMACJI, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB OBROTÓW) WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU, TOWARZYSZĄCEJ DOKUMENTACJI, OPROGRAMOWANIA I INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH LUB ŚWIADCZONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI, NAWET JEŚLI FIRMA SYNOLOGY ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 3 Ograniczenie odpowiedzialności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SYNOLOGY I JEJ DOSTAWCÓW WYNIKAJĄCA LUB ZWIĄZANA Z UŻYWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYWANIA PRODUKTU, WSZELKIEJ TOWARZYSZĄCEJ DOKUMENTACJI LUB OPROGRAMOWANIA ORAZ WSZELKICH INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG DOSTARCZANYCH LUB ŚWIADCZONYCH NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI JEST OGRANICZONA DO SUMY RZECZYWIŚCIE UISZCZONEJ PRZEZ KLIENTA ZA PRODUKT, NIEZALEŻNIE OD WYSOKOŚCI SZKÓD, JAKIE MOŻE PONIEŚĆ KLIENT, ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY JEST TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, DELIKTOWA (W TYM WYNIKAJĄCA Z ZANIEDBANIA), OBIEKTYWNA CZY OPARTA NA INNEJ TEORII. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności za określone szkody oraz ograniczenie odpowiedzialności mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Prawo niektórych państw/jurysdykcji nie dopuszcza wyłączania lub ograniczania odpowiedzialności za niektóre szkody. W takim zakresie, w jakim te przepisy prawa mają zastosowanie do Produktu, wyłączenia i ograniczenia określone powyżej mogą nie mieć zastosowania do Klienta. Postanowienia różne 4. 1 Prawa własności. Produkt i towarzyszące mu Oprogramowanie oraz dokumentacja dostarczona z Produktem są objęte prawami własności oraz własności intelektualnej Synology oraz osób trzecich, będących jej dostawcami i licencjodawcami. Synology zachowuje i zastrzega sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały w prawach własności intelektualnej do Produktu, a na mocy niniejszej Gwarancji żaden tytuł własności ani prawa własności intelektualnej do Produktu, towarzyszącego mu Oprogramowania ani Dokumentacji oraz innych towarów dostarczonych w ramach niniejszej Gwarancji nie jest przekazywany Klientowi. Klient jest zobowiązany do (a) przestrzegania postanowień Umowy licencyjnej użytkownika końcowego Synology towarzyszącej Oprogramowaniu dostarczonemu przez Synology lub autoryzowanego dystrybutora bądź odsprzedawcę Synology oraz (b) niepodejmowania prób inżynierii wstecznej Produktu, jego części składowej lub towarzyszącego mu Oprogramowania ani też w inny sposób przywłaszczania, omijania lub naruszania jakichkolwiek praw własności intelektualnej Synology. 2 Cesja. Klient nie może scedować swoich praw wynikających z niniejszej Gwarancji bezpośrednio, z mocy prawa lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Synology. 3 Brak dodatkowych postanowień. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Gwarancji żadna ze stron nie będzie związana, i każda ze stron wyraźnie sprzeciwia się wszelkim warunkom lub innym postanowieniom sprzecznym z postanowieniami niniejszej Gwarancji, wysuniętym przez drugą stronę w jakimkolwiek

23 zamówieniu, pokwitowaniu, zatwierdzeniu, potwierdzeniu, korespondencji lub innym dokumencie, chyba że na takie postanowienie zgodzą się wyraźnie obie strony na piśmie. Ponadto, jeżeli niniejsza Gwarancja będzie sprzeczna z jakimikolwiek postanowieniami jakiejkolwiek innej umowy zawartej przez strony w odniesieniu do Produktu, niniejsza Gwarancja będzie mieć moc obowiązującą, chyba że umowa taka wyraźnie wskaże ustępy niniejszej Gwarancji, które zastępuje. 4 Prawo właściwe. Jeżeli nie jest to jednoznacznie zabronione przez prawo lokalne, niniejsza Gwarancja podlega prawu stanu Waszyngton w USA bez względu na jakiekolwiek konflikty prawa. 5 Rozstrzyganie sporów. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające lub związane z niniejszą Gwarancją, Produktem bądź usługami świadczonymi przez Synology w odniesieniu do Produktu lub relacji pomiędzy Klientami mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania w Stanach Zjednoczonych a Synology będą rozstrzygane wyłącznie i ostatecznie w drodze arbitrażu, zgodnie z obowiązującymi zasadami handlowymi Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego (American Arbitration Association), z wyjątkami podanymi poniżej. Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone przed jednego arbitra i będzie ograniczone wyłącznie do sporu pomiędzy Klientem a Synology. Klient jest świadom tego, że w przypadku braku tego postanowienia miałby prawo do rozstrzygania takiego sporu lub roszczenia na drodze sądowej, w tym w ramach powództwa grupowego, i świadomie rezygnuje z tych praw oraz zgadza się na rozstrzyganie wszelkich sporów na drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z postanowieniami niniejszego Ustępu 4. 5. Jeżeli miejsce stałego zamieszkania lub siedziba Klienta nie znajduje w Stanach Zjednoczonych, wszelkie spory lub roszczenia opisane w niniejszym ustępie będą ostatecznie rozstrzygane na drodze arbitrażu prowadzonego przez trzech neutralnych arbitrów zgodnie z przepisami Prawa arbitrażowego i odpowiednich przepisów wykonawczych Republiki Chińskiej (Tajwanu). Arbitraż będzie mieć miejsce w Tajpej w Republice Chińskiej (Tajwanie), a postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku angielskim lub, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, w języku chińskim mandaryńskim. Żadne postanowienia niniejszego Ustępu nie zabraniają firmie Synology ani nie ograniczają jej możliwości występowania o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego ani korzystania z przysługujących jej praw i środków w odniesieniu do wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń niniejszej Gwarancji w zakresie praw własności intelektualnej Synology. 6 Honoraria dla pełnomocników procesowych. W przypadku jakiegokolwiek arbitrażu, mediacji i innych działań prawnych mających na celu wyegzekwowanie praw i środków zaradczych na mocy niniejszej Gwarancji, strona wygrywająca jest uprawniona do odzyskania, oprócz wszelkich przysługujących jej środków, kosztów i honorariów dla pełnomocników procesowych. 7 Ograniczenia eksportowe. Klient przyjmuje do wiadomości, że Produkt może podlegać ograniczeniom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących praw i przepisów mających zastosowanie do Produktu, w tym między innymi amerykańskich przepisów eksportowych (U. 8 Klauzula salwatoryjna. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Gwarancji zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne, niezgodne z prawem lub nieegzekwowalne, pozostała część niniejszej Gwarancji pozostanie w pełnej mocy. 9 Całość Umowy. Niniejsza Gwarancja stanowi całość Umowy i zastępuje wszelkie uprzednie porozumienia pomiędzy Synology a Klientem w odniesieniu do jej przedmiotu. Wszelkie poprawki, zmiany lub zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszej Gwarancji będą ważne wyłącznie w formie pisemnej, podpisanej przez stronę nimi związaną. Uwaga: W razie jakiejkolwiek niezgodności treści między wersją angielską i wersją w dowolnym innym języku, obowiązujący jest tekst wersji w języku angielskim.

24 SYNOLOGY, INC. END USER LICENSE AGREEMENT IMPORTANT READ CAREFULLY: THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA") IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR A SINGLE ENTITY) AND SYNOLOGY, INC. AND ITS AFFILIATES, INCLUDING SYNOLOGY AMERICAN CORP, (COLLECTIVELY, "SYNOLOGY") FOR ANY SYNOLOGY SOFTWARE, TOGETHER WITH ANY OTHER ASSOCIATED FIRMWARE, MEDIA, PRINTED MATERIALS AND "ONLINE" OR ELECTRONIC DOCUMENTATION (COLLECTIVELY, THE "SOFTWARE") AVAILABLE FOR DOWNLOAD AT OR PROVIDED WITH OR INSTALLED ON A SYNOLOGY PRODUCT (THE "PRODUCT"). YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA BY OPENING THE PACKAGE CONTAINING THE SOFTWARE, INSTALLING THE SOFTWARE NOT OTHERWISE PRE-INSTALLED BY SYNOLOGY ON A PRODUCT OR OTHERWISE USING A PRODUCT THAT INCLUDES PRE-INSTALLED SOFTWARE. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS EULA, DO NOT OPEN THE BOX CONTAINING THE PRODUCT, INSTALL THE SOFTWARE OR USE THE PRODUCT CONTAINING THE SOFTWARE. INSTEAD, YOU MAY RETURN THE PRODUCT TO THE RESELLER WHERE YOU PURCHASED IT FOR A REFUND IN ACCORDANCE WITH THE RESELLER'S APPLICABLE RETURN POLICY. Section 1. Limited Software License. Subject to the terms and conditions of this EULA, Synology grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, personal license to install, run and use one copy of the Software on the Product solely in connection with your authorized use of the Product. Section 2. Documentation. You may make and use a reasonable number of copies of any documentation provided with the Software; provided, that such copies will only be used for internal business purposes and are not to be republished or redistributed (either in hard copy or electronic form) to any third party. Section 3. Backup. You may make a reasonable number of copies of the Software for backup and archival purposes. Section 4. Updates. Any software provided to you by Synology or made available on the Synology web site at ("Web Site") that updates or supplements the original Software is governed by this EULA unless separate license terms are provided with such updates or supplements, in which case, such separate terms will govern. Section 5. License Limitations. The license set forth in Section 1 applies only to the extent you have ordered and paid for the Product and it states the entirety of your rights with respect to the Software. Synology reserves all rights not expressly granted to you in this EULA. Without limiting the foregoing, you will not, and you will not authorize or permit any third party to: (a) use the Software for any purpose other than in connection with the Product; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Software or use the Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Synology to control access to the components, features or functions of the Product or Software. Section 6. Open Source. The Software may contain components licensed to Synology under the GNU General Public License ("GPL Components"), currently available at The terms of the GPL will control solely with respect to the GPL Components to the extent that this EULA conflicts with the requirements of the GPL with respect to your use of the GPL Components, and, in such event, you agree to be bound by the GPL with respect to your use of such components. Section 7. Audit. Synology will have the right to audit your compliance with the terms of this EULA. You agree to grant access to Synology to facilities, equipment, books, records and documents and to otherwise reasonably cooperate with Synology in order to facilitate any such audit. Section 8. Ownership. The Software is valuable property of Synology and its licensors and is protected by copyright and other intellectual property laws and treaties. Synology or its licensors own all right, title and interest in and to the Software and all copyright and other intellectual property rights in the Software. Section 9. Limited Warranty. Synology warrants that for a period of ninety (90) days after either your (a) installation of the Software on Products that do not include pre-installed Software or (b) use of a Product that includes pre-installed Software, as applicable, (the "Warranty Period"), the Software will substantially conform to Synology's published specifications for the Software, if any, or otherwise set forth on the Web Site. Synology will use commercially reasonable efforts to, in Synology's sole discretion, either correct any such nonconformity in the Software or replace any Software that fails to comply with the foregoing warranty, provided that you give Synology written notice of such noncompliance within the Warranty Period. The foregoing warranty does not apply to any noncompliance resulting from any: (w) use, reproduction, distribution or disclosure not in accordance with this EULA; (x) any customization, modification or other alteration of the Software by anyone other than Synology; (y) combination of the Software with any product, services or other items provided by anyone other than Synology; or (z) your failure to comply with this EULA. Section 10. Support. During the Warranty Period, Synology will make available to you the support services. Following the expiration of the applicable Warranty Period, support for Software may be available from Synology upon written request. Section 11. Disclaimer of Warranties. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH ABOVE, SYNOLOGY AND ITS SUPPLIERS PROVIDE THE SOFTWARE "AS IS" AND WITH ALL FAULTS. SYNOLOGY AND ITS SUPPLIERS HEREBY DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, ARISING BY LAW OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, TITLE AND NONINFRINGEMENT, WITH REGARD TO THE SOFTWARE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, SYNOLOGY DOES NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL BE FREE OF BUGS, ERRORS, VIRUSES OR OTHER DEFECTS. Section 12. Disclaimer of Certain Damages. IN NO EVENT WILL SYNOLOGY OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR THE COST OF COVER OR FOR ANY INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR SIMILAR DAMAGES OR LIABILITIES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA, INFORMATION, REVENUE, PROFIT OR BUSINESS) ARISING OUT OF OR RELATING TO THE USE OR

TytułOpisData wydania
(Wersja)
Plik
(Rozmiar)

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

Instrukcje bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia lub podjęciem prac konserwacyjnych.

19/03/2019
(A)
Pobierz
(1. 77MB)

Podręcznik szybkiej obsługi

Zawiera informacje o instalowaniu produktu.

17/05/2013
(0)
Pobierz
(2. 95MB)

Przewodnik wymiany jednostki bębna

Aby dowiedzieć się jak wymienić jednostkę bębna.

19/04/2013
(0)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Dell E2210f

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Dell E2210f

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Dell E2210f