Podział części 2n 02263 001

Podział części 2n 02263 001 jest procesem, który umożliwia tworzenie elementów o wyższej wydajności i wytrzymałości. Proces ten polega na dzieleniu jednego elementu na dwie części, tworząc elementy o większej powierzchni i mniejszej wadze. Wszystkie elementy są wykonane z wysokiej jakości materiałów, aby zapewnić trwałość i wytrzymałość. Podział części 2n 02263 001 jest często stosowany do tworzenia elementów w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i innych gałęziach przemysłu.

Ostatnia aktualizacja: Podział części 2n 02263 001

Drogi Użytkowniku,

Informujemy, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności (dostępną w regulaminie). W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności (dostępną w regulaminie).

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 marca 2000 r.

w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28 i Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:

1 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2002 r. (Dz. 02. 223. 1880) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2003 r.

2 § 11 ust. 2 pkt 6a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2002 r.

3 § 11 ust. 2 pkt 6b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2002 r.

4 Załącznik zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2002 r.

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

26. 01. 2023

Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23. 2023 Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18. pl/podatki/stawki-za-kilometrowki-w-2023-r, 519186. html" title="Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę">Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17. pl/podatki/rozliczanie-podatku-u-zrodla-w-2023-roku-po-zmianach-w-cit, 519303. html" title="Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne">Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m. in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

12. 2023

Mapa kodów pocztowych w Polsce

Kody pocztowe w Polsce – polski kod pocztowy ma format dd-ddd (d oznacza cyfrę) i umieszcza się go z lewej strony nazwy miejscowości lub nazwy placówki[1]. Konkretny kod pocztowy może być przypisany do konkretnej miejscowości (nie dotyczy tzw. miast wydzielonych), jej części lub do danej placówki pocztowej. Kod pocztowy wbrew powszechnej opinii nie jest przypisany do danego regionu czy gminy, aczkolwiek kilka miejscowości może mieć nadany ten sam kod pocztowy.

Obecność w danej miejscowości placówki pocztowej nie decyduje o jej kodzie pocztowym. Kod pocztowy miejscowości i placówki pocztowej to dwa osobne kody pocztowe, nawet jak są takie same. Kody pocztowe miejscowości wymienione są w rozdziale 1 Spisu PNA, a kody placówek pocztowych w rozdziale 3.

Kody pocztowe w przypadku tzw. miast wydzielonych mogą być przydzielone do poszczególnych ulic, ich części, a także konkretnej strony ulicy, ale nigdy do danej miejscowości. Miasta wydzielone nie mają własnych kodów pocztowych (jako całe miasto).

Baza kodów pocztowych tworzona jest na podstawie bazy TERYT i uwzględnia wszystkie miejscowości podstawowe w Polsce. Systemem zarządza Poczta Polska.

Historia kodów pocztowych[edytuj | edytuj kod]

W Polsce system kodów pocztowych (Pocztowe Numery Adresowe – PNA) wprowadzono 1 stycznia 1973 na mocy zarządzenia nr 89 Ministra Łączności z 17 listopada 1972 w sprawie wprowadzenia pocztowych numerów adresowych i zmiany Ordynacji pocztowej[2].

Przed wejściem w życie 1 stycznia 2013 ustawy Prawo pocztowe, cały PNA był przypisany albo do obszaru obsługiwanego przez urząd pocztowy, któremu nadano taki sam kod, albo, w tzw. miastach wydzielonych, do poszczególnych ulic i domów. Wówczas likwidując urzędy pocztowe lub zmieniając ich obszar działania, zmieniano kod pocztowy miejscowości. Po wejściu ustawy Prawo pocztowe, opublikowano kody PNA przypisane do danej miejscowości lub ich części. Nie dokonuje się już zmian kodów spowodowanych reorganizacją obszarów działania placówek Poczty Polskiej.

Celem wprowadzenia PNA było:

 • uproszczenie procesu dzielenia przesyłek pocztowych, przez to wzrost wydajności pracy osób sortujących,
 • umożliwienie zatrudnienia przy rozdziale przesyłek pracowników nieznających geografii pocztowej.

Znaczenie poszczególnych cyfr[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza – okręg kodowy – określa okręg pocztowy (obszar działania dawnej DOP). W momencie wprowadzenia PNA były to ówczesne jedno lub dwa województwa.

Podział oznaczeń okręgów kodowych ustalono w 1972 od Warszawy, w przybliżeniu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara i tak:

 • 0 – okręg warszawski (woj. warszawskie)
 • 1 – okręg olsztyński (woj. olsztyńskie i białostockie)
 • 2 – okręg lubelski (woj. lubelskie i kieleckie)
 • 3 – okręg krakowski (woj. krakowskie i rzeszowskie)
 • 4 – okręg katowicki (woj. katowickie i opolskie)
 • 5 – okręg wrocławski (woj. wrocławskie)
 • 6 – okręg poznański (woj. poznańskie i zielonogórskie)
 • 7 – okręg szczeciński (woj. szczecińskie i koszalińskie)
 • 8 – okręg gdański (woj. gdańskie i bydgoskie)
 • 9 – okręg łódzki (woj. łódzkie)

Druga – strefa kodowa – wskazuje część okręgu którym jest określony obszar położony wzdłuż linii komunikacyjnych lub miasto wojewódzkie.

Dla miast wojewódzkich (wg podziału administracyjnego z 1972) przydzielono od jednej do pięciu kombinacji cyfr strefowych i tak:

 • 00–04 – Warszawa (kod 05-XXX mają powiaty wokół Warszawy, ale poza granicami administracyjnymi stolicy)
 • 10 – Olsztyn
 • 15 – Białystok
 • 20 – Lublin
 • 25 – Kielce
 • 30–31 – Kraków
 • 35 – Rzeszów
 • 40 – Katowice
 • 45 – Opole
 • 50–54 – Wrocław
 • 60–61 – Poznań
 • 65 – Zielona Góra
 • 70–71 – Szczecin
 • 75 – Koszalin
 • 80 – Gdańsk
 • 85 – Bydgoszcz
 • 90–94 – Łódź

Trzecia – sektor kodowy – obejmuje obszar podległy rozdzielni sektorowej (dawne powiaty), a w dziewiętnastu największych miastach umowne części miast. W związku z likwidacją urzędów sektorowych, nazwa ta ma charakter historyczny, a trzecia cyfra kodu pozostanie wyróżnikiem określającym pewien obszar pocztowy. Cyfra 9 z pewnymi wyjątkami zarezerwowana jest dla placówek Poczty Polskiej oraz skrytek pocztowych.

Niektóre większe miasta powiatowe (będące powiatami miejskimi) stanowią sektory kodowe, w skład których nie wchodzą okoliczne gminy, np. :

 • 26-6XX – Radom (w wyniku wprowadzonej zmiany kody zostały przypisane poszczególnym ulicom oraz osobno placówkom pocztowym; Radom jest więc kodowo tzw. miastem wydzielonym)
 • 81-7XX – Gdynia
 • 81-8XX – Sopot

Czwarta i piąta (czytane łącznie) wskazują placówkę pocztową i jej obszar działania, a w 19 największych miastach jednostkę doręczeniową.

Istnieją też odbiorcy mający osobny kod pocztowy, np.

 • 00-919 – Narodowy Bank Polski
 • 00-977 – Polskie Radio SA
 • 00-999 – Telewizja Polska SA.

Oprócz swojego kodu pocztowego, każdy urząd pocztowy może mieć również PNA wydzielony dla skrytek pocztowych. I tak Urząd Pocztowy Warszawa 1, który ma w adresie PNA 00-001, dla funkcjonujących w nim skrytek pocztowych ma PNA 00-950.

Spisy oznaczeń kodowych[edytuj | edytuj kod]

Celem umożliwienia poprawnego podawania i korzystania z kodowych oznaczeń, zostały opracowane dwa spisy:

Alfabetyczny – przeznaczony głównie dla klientów poczty, podający nazwę placówki pocztowej i jej numer kodowy, bądź ulicę w dużym mieście i jej jednostkę doręczeniową.

Składa się z trzech części:

 • I – zawiera listę tych miejscowości w Polsce, w których istnieje przynajmniej jeden urząd pocztowy wraz z przypisanym kodem pocztowym
 • II – zawiera wykazy urzędów pocztowych w tych miejscowościach, w których istnieje więcej niż jeden urząd pocztowy oraz wykazy odbiorców, którym przypisano osobny kod pocztowy
 • III – obejmuje 21 największych miast i zawiera następujące informacje:
  • listę urzędów pocztowych i odbiorców, ich adresy oraz przypisane do nich kody pocztowe
  • listę ulic (część z nich z podziałem na odcinki) i przypisanych do nich kodów pocztowych

Numeryczny – dla użytku wewnętrznego, głównie dla konstruktorów komunikacji pocztowej – podający nazwę placówek pocztowych ułożone według kolejności numerów w okręgu, strefie i sektorze

Wzory adresowania[edytuj | edytuj kod]

Wzór adresowania[edytuj | edytuj kod]

Janina Nowak
ul. Cicha 132 m. 16
62-200 GNIEZNO

Wzór adresowania dla miejscowości bez wyodrębnionych ulic[edytuj | edytuj kod]

Jan Nowak
Mnichowo 132
62-200 MNICHOWO

W powyższym przykładzie błędne byłoby podanie kodu z miejscowością poczty tj. „62-200 GNIEZNO”. Przy kodzie pocztowym należy zawsze podawać miejscowość docelową, mimo używania kodu zbiorczego.

Wzór adresowania na skrytkę[edytuj | edytuj kod]

Jan Kowalski
skr. poczt. nr 1
00-950 WARSZAWA 1 (lub: 00-950 UP WARSZAWA 1)

Wzór adresowania na Poste restante[edytuj | edytuj kod]

Poste Restante
00-001 WARSZAWA 1 (lub: 00-001 UP WARSZAWA 1)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Spis Pocztowych Numerów Adresowych. [dostęp 2013-01-12].
 2. System Pocztowych Numerów Adresowych (PNA). [dostęp 2016-11-05].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • Wyszukiwarka kodów pocztowych na stronie Poczty Polskiej
 • Wyszukiwarka placówek Poczty Polskiej
 • Uproszczona wyszukiwarka placówek Poczty Polskiej oraz jej jednostek organizacyjnych
 • Oficjalny spis PNA do pobrania

Podział części 2n 02263 001

Bezpośredni link do pobrania Podział części 2n 02263 001

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podział części 2n 02263 001